blur-chair-cheerful-160739
ความพึงพอใจในการใช้บริการ

รายงานการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจที่มีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้

 
Download รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษา

ภาพรวมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
อาจารย์ แยกตามคณะ
 1. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 2. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
 3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 4. คณะบริหารธุรกิจ
 5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 6. คณะศิลปศาสตร์
 7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
 8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
 9. คณะวิศวกรรมศาสตร์

นักศึกษา แยกตามคณะ
 1. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 2. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
 3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 4. คณะบริหารธุรกิจ
 5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 6. คณะศิลปศาสตร์
 7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
 8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
 9. คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้จัดทำรายงาาน
 • น.ส.กมร สุประภารพงษ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ หัวหน้างานห้องสมุด โทร.6796
 • นายเชวงศักดิ์ คงเกิด นักวิชาการคอมพิวเตร์ชำนาญการ หัวหน้างานพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร โทร.6785
Download รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษา

ภาพรวมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

อาจารย์

 1. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 2. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
 3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 4. คณะบริหารธุรกิจ
 5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 6. คณะศิลปศาสตร์
 7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
 8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
 9. คณะวิศวกรรมศาสตร์

นักศึกษา

 1. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 2. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
 3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 4. คณะบริหารธุรกิจ
 5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 6. คณะศิลปศาสตร์
 7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
 8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
 9. คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้จัดทำรายงาาน

 • น.ส.กมร สุประภารพงษ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ หัวหน้างานห้องสมุด โทร.6796
 • นายเชวงศักดิ์ คงเกิด นักวิชาการคอมพิวเตร์ชำนาญการ หัวหน้างานพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร โทร.6785
Download รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษา

Download รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษา

Download รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษา