one-1
สำนักงานผู้อำนวยการ (7)
อ้อยจริยา พลับจีน
น.ส.อ้อยจริยา พลับจีน
ผู้บริหาร
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
โทร.6790
อุมาพร สรวลสรรค์
นางอุมาพร สรวลสรรค์
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
งานแผนและงบประมาณ งานบริหารความเสี่ยง
โทร.6799
สาคร พรมจันทรา
นายสาคร พรมจันทรา
เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
งานบัญชีครุภัณฑ์และศูนย์สอบ
โทร. 8214
รัชนี ต่อเงิน
น.ส.รัชนี ต่อเงิน
เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป
งานบุคลากรและงานการจัดการความรู้ (KM)
โทร.6780
ธันยพร พิสิฐอมรชัย
น.ส.ธันยพร พิสิฐอมรชัย
เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป
งานพัสดุและเบิกจ่าย
โทร.8988
พิศุทธิ์ เมืองใหญ่
นายพิศุทธิ์ เมืองใหญ่
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานอาคารและสถานที่
โทร. 8201
ตรีเนตร
น.ส.ตรีเนตร ขำขัน
เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป
งานประกันคุณภาพ
โทร.8000
ชนนิกานต์ สมจิตต์
นางสาวชนนิกานต์ สมจิตต์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานสารบรรณ
งานติดตามผลและงานประเมินผล
โทร. 8212
ศิวัชาญา
น.ส.ศิวัชญา โภคภัณฑ์เจริญ
เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป
งานสารบรรณ
โทร.8212

ภารกิจด้านการบริหารงานสำนัก

1. งานธุรการและสารบรรณ
2. งานบุคลากร
3. งานนโยบายและแผน
4. งานพัสดุและเบิกจ่าย
5. งานอาคารสถานที่
6. งานประกันคุณภาพ
7. งานประชาสัมพันธ์
8. งานบริการห้องเช่า
9. งานบริหารความเสี่ยงและวางระบบควบคุมภายใน
10.งานการจัดการความรู้ (KM)