still-1
กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (17)
นายนพชัย ทิพย์ไกรลาศ
นายนพชัย ทิพย์ไกรลาศ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
โทร.6777
ปฐมพงศ์ จำนงค์ลาภ
นายปฐมพงศ์ จำนงค์ลาภ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
หัวหน้างานวิจัยและ
พัฒนาสื่อการศึกษา
โทร.6712
กฤษณ์ จำนงนิตย์
นายกฤษณ์ จำนงนิตย์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฎิบัติการ
หัวหน้างานผลิตสื่อโสตทัศน์

โทร.6712
มัณฑนา ตุลยนิษกะ
น.ส.มัณฑนา ตุลยนิษกะ
นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ
งานผลิตสื่อโสตทัศน์
โทร.6712
ดลวรรณ สุทธิวัฒนกำจร
น.ส.ดลวรรณ สุทธิวัฒนกำจร
นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ
งานผลิตสื่อโสตทัศน์
โทร.6712
กฤษณ์ จำนงนิตย์
นายนรินทร์ จิตต์มั่นการ
นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ
งานผลิตสื่อโสตทัศน์
โทร.6712
จุติมา พูลสวัสดิ์
นางสาวจุติมา พูลสวัสดิ์
นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ
งานผลิตสื่อโสตทัศน์
โทร.6712
นายอุเทน พรหมมิ
นายอุเทน พรหมมิ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
งานผลิตสื่อโสตทัศน์
โทร.6712
กิตติ แย้มวิชา
นายกิตติ แย้มวิชา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
งานผลิตสื่อโสตทัศน์
โทร.6712
ปัญญาพร แสงสมพ
นางสาวปัญญาพร แสงสมพร
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
งานวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา
โทร.6712
ครรชิต จิตตานุวัฒน์
นายครรชิต จิตตานุวัฒน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
งานผลิตสื่อคอมพิวเตอร์
โทร.6712
ปิยะนนท์ ศุภจริยวิชัย
นายปิยะนนท์ ศุภจริยวิชัย
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
งานผลิตสื่อโสตทัศน์
โทร.6712
ศักดิ์เทพ จำนงค์ลาภ
นายศักดิ์เทพ จำนงค์ลาภ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา
โทร.6712
กุลภัทร พลายพลอยรัตน์
นายกุลภัทร พลายพลอยรัตน์
ช่างศิลป์
งานผลิตสื่อโสตทัศน์
โทร.6712
ณิชกานต์ พันธ์บัวหลวง
น.ส.ณิชกานต์ พันธ์บัวหลวง
นักเอกสารสนเทศ
งานบริการทรัพยากรสื่อฯ
โทร.6712
วราลักษณ์  มีชัยเจริญ
นางสาววราลักษณ์ มีชัยเจริญ
นักเอกสารสนเทศ
งานบริการทรัพยากรสื่อฯ
โทร.6712
กิตติ แย้มวิชา
พงศกร โพธิ์งาม
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
งานผลิตสื่อโสตทัศน์
โทร.6712

ภารกิจด้านการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและบริการทางการศึกษา

เน้นการพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนสมัยใหม่โดยมีแนวทางดังนี้

  • ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ระหว่างการจัดการเรียนในชั้นเรียนและการเรียนการสอนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning) สนับสนุนหลักสูตรออนไลน์ระบบเปิดที่รองรับผู้เรียนจำนวนมาก (Massive Open Online Course) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนมากขึ้นในปัจจุบันมีรายวิชา จำนวน 255 รายวิชาที่มีรูปแบบเป็น e-Learning
  • การจัดการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในปัจจุบันมีรายวิชาจำนวน 95 รายวิชา ที่มีรูปแบบเป็นสื่อการเรียนการสอนออนไลน์
  • การส่งเสริมสังคแห่งการเรียนรู้และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยการผลิตสื่อภาพวิดิโอ เสียง ภาพนิ่ง วิดีทัศน์ และระบบถ่ายทอดสด