lib-3
งานวิทยบริการ
บัวระภา กลยนีย์
นางบัวระภา กลยนีย์
บรรณารักษ์ชำนาญการ
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานวิทยบริการ
โทร.6796
โสภา ไทยลา
น.ส.โสภา ไทยลา
บรรณารักษ์ชำนาญการ
หัวหน้างานวิทยบริการ
ศูนย์เทเวศร์
โทร.6795
กมร สุประภารพงษ์
น.ส.กมร สุประภารพงษ์
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
หัวหน้างานห้องสมุด
ศูนย์พระนครเหนือ
โทร.6796
ห้องสมุด ศูนย์พระนครเหนือ
ธีรพัฒน์ จำลองพิมพ์
นายธีรพัฒน์ จำลองพิมพ์
นักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ
โทร.4321
นารีนาท แก้วรุ่งเรื่อง
น.ส.นารีนาท แก้วรุ่งเรื่อง
บรรณารักษ์
โทร.4321
อ้อมทิพย์ วงษ์ศรีแก้ว
น.ส.อ้อมทิพย์ วงษ์ศรีแก้ว
บรรณารักษ์
โทร.4321
พัฒนกร  แท่นวิมล
นายพัฒนกร แท่นวิมล
นักเอกสารสนเทศ
โทร.4321
ศิวะพร อัคคีโรจน์
นางศิวะพร อัคคีโรจน์
นักเอกสารสนเทศ
โทร.4321
ห้องสมุด ศูนย์โชติเวช
สุมาลี พรเจริญ
นางสุมาลี พรเจริญ
นักเอกสารสนเทศชำนาญการ
โทร.5239
ศิริลักษณ์ แท่นวิมล
น.ส.ศิริลักษณ์ แท่นวิมล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร.5202
ห้องสมุด ศูนย์พณิชยการพระนคร
ณฤชล บิสอิสมาแอล
น.ส.ณฤชล บิลอิสมาแอล
บรรณารักษ์ชำนาญการ
โทร.3902
บัณฑูร  มาประเสริฐ
นายบัณฑูร มาประเสริฐ
นักเอกสารสนเทศ
โทร.5239
วัชรนันท์ ศรีประสงค์
น.ส.วัชรนันท์ ศรีประสงค์
นักเอกสารสนเทศ
โทร.3903
ห้องสมุด ศูนย์เทเวศร์
รัตดา พุทธะศรีเมือง
น.ส.รัตดา พุทธะศรีเมือง
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
โทร.6798
รุ่งทิวา อึ่งวาระ
น.ส.รุ่งทิวา อึ่งวะระ
บรรณารักษ์ปฎิบัติการ
โทร.6774

ภารกิจหลักด้านการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ

  • ให้บริการห้องสมุด 4 ศูนย์  รวมถึงให้บริการ eBook RMUTP
  • จัดหาทรัพยากรห้องสมุดประเภทต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือ เอกสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการห้องสมุด
  • จัดระบบทรัพยากรห้องสมุดให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ได้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
  • ให้บริการวิชาการภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  • เก็บรักษาและเผยแพร่ข้อมูลตามหลักวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร