lib-3
กลุ่มวิทยบริการ (16)
บัวระภา กลยนีย์
นางบัวระภา กลยนีย์
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มวิทยบริการ
โทร.6796
โสภา ไทยลา
น.ส.โสภา ไทยลา
บรรณารักษ์ชำนาญการ
หัวหน้างานวิทยบริการ
โทร.6795
กมร สุประภารพงษ์
น.ส.กมร สุประภารพงษ์
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
หัวหน้างานห้องสมุด
โทร.6796
ธีรพัฒน์ จำลองพิมพ์
นายธีรพัฒน์ จำลองพิมพ์
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
งานห้องสมุดพระนครเหนือ
โทร.4321
นารีนาท แก้วรุ่งเรื่อง
น.ส.นารีนาท แก้วรุ่งเรื่อง
บรรณารักษ์
งานวิทยบริการพระนครเหนือ
โทร.4321
อ้อมทิพย์ วงษ์ศรีแก้ว
น.ส.อ้อมทิพย์ วงษ์ศรีแก้ว
บรรณารักษ์
งานวิทยบริการพระนครเหนือ
โทร.4321
ศิวะพร อัคคีโรจน์
นางศิวะพร อัคคีโรจน์
นักเอกสารสนเทศ
งานห้องสมุดพระนครเหนือ
โทร.4321
รุ่งทิวา อึ่งวาระ
น.ส.รุ่งทิวา อึ่งวาระ
บรรณารักษ์
งานวิทยบริการเทเวศร์
โทร.6774
รัตดา พุทธะศรีเมือง
น.ส.รัตดา พุทธะศรีเมือง
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
งานห้องสมุดเทเวศร์
โทร.6798
สุมาลี พรเจริญ
นางสุมาลี พรเจริญ
นักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ
งานห้องสมุดโชติเวช
โทร.5239
ศิริลักษณ์ แท่นวิมล
น.ส.ศิริลักษณ์ แท่นวิมล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานห้องสมุดโชติเวช
โทร.5202
ณฤชล บิสอิสมาแอล
น.ส.ณฤชล บิสอิสมาแอล
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
งานห้องสมุดพณิชยการพระนคร
โทร.3902
สุรีย์วรรณ กลันทกสุวัณณ์
น.ส.สุรีย์วรรณ กลันทกสุวัณณ์
นักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ
งานห้องสมุดพณิชยการพระนคร
โทร.3903
วัชรนันท์ ศรีประสงค์
น.ส.วัชรนันท์ ศรีประสงค์
นักเอกสารสนเทศ
งานห้องสมุดพณิชยการพระนคร
โทร.3903
บัณฑูร  มาประเสริฐ
นายบัณฑูร มาประเสริฐ
นักเอกสารสนเทศ
งานห้องสมุดโชติเวช
โทร.5239
พัฒนกร  แท่นวิมล
นายพัฒนกร แท่นวิมล
นักเอกสารสนเทศ
งานห้องสมุดพระนครเหนือ
โทร.4321

ภารกิจหลักด้านการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ

  • ให้บริการห้องสมุด 4 ศูนย์ พื้นที่รวม...............ตร.ม. มีจำนวนหนังสือให้บริการ................เล่ม รวมถึงให้บริการ eBook RMUTP
  • เป็นแหล่งสนับสนุนงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  • จัดหาทรัพยากรห้องสมุดประเภทต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือ เอกสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการห้องสมุด
  • จัดระบบทรัพยากรห้องสมุดให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ได้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
  • ให้บริการวิชาการภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  • เป็นแหล่งเก็บรักษาและเผยแพร่ข้อมูลตามหลักวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร