ผลการดำเนินงานปี 2556

งบประมาณแผ่นดิน งบลงทุน : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   เป็นครุภัณฑ์งบผูกพัน 2 ปีงบประมาณ (ปี 2556 – 2557) จำนวน 3 รายการได้แก่
1. ครุภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 18,180,000 บาท เบิกจ่ายในปี 2556 เป็นเงิน   3,325,100 บาท
2. ครุภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัยผ่านกล้องวงจรปิดชนิด TCP/IP  ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น  17,640,000 บาท เบิกจ่ายในปี 2556 เป็นเงิน  3,420,000 บาท
3. ครุภัณฑ์ระบบโทรศัพท์ชนิดรวมศูนย์ผ่านตู้สาขา  ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 14,940,000 บาท เบิกจ่ายในปี 2556 เป็นเงิน   3,000,000 บาท
งบประมาณแผ่นดิน  งบรายจ่ายอื่น
I) โครงการด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1. โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้รับงบประมาณ 18,595,500  บาท  เบิกจ่ายจริง 18,595,401.68 บาท
2. โครงการพัฒนาระบบบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายสารสนเทศระดับ WAN ได้รับงบประมาณ 5,304,500 บาท เบิกจ่ายจริง  5,243,000 บาท
II) โครงการด้านการพัฒนาห้องสมุด/สื่อการสอน/สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง/ผลิตตำรา
1. โครงการติดตั้งชุดตู้คืนหนังสืออัตโนมัติ ได้รับงบประมาณ 2,100,000 บาท เบิกจ่ายจริง  2,095,100 บาท
2. โครงการพัฒนาระบบการระบุหนังสือด้วยคลื่นวิทยุ ได้รับงบประมาณ 590,000 บาท เบิกจ่ายจริง  586,550 บาท
III) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
–  พัฒนาบุคลากร
ทุนเดิม จำนวน 7  คน  จำนวน  2,591,590  บาท
– ครุภัณฑ์เพิ่มเติมปี 2556 ใช้งบประมาณเงินเหลือจ่าย จำนวน 15 รายการ ได้แก่
1. ครุภัณฑ์ชุดรับแขกอเนกประสงค์ ได้รับงบประมาณ 22,500  บาท เบิกจ่ายจริง  22,500 บาท
2. ครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบ Active Directory (AD)  ได้รับงบประมาณ 950,000 บาท เบิกจ่ายจริง 936,250 บาท
3. ครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบผลิตสื่อการสอน ได้รับงบประมาณ 950,000 บาท เบิกจ่ายจริง 956,045 บาท
4. ครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบ DNS Server IP Version 6 ได้รับงบประมาณ 700,000 บาท เบิกจ่ายจริง  690,150 บาท
5. ครุภัณฑ์อุปกรณ์ควบคุมเครือข่าย Wireless LAN Switch แบบรวมศูนย์ ได้รับงบประมาณ  995,000 บาท
6. ครุภัณฑ์โปรแกรมควบคุมเครือข่ายไร้สาย ได้รับงบประมาณจำนวนเงิน 990,720 บาท
7. ครุภัณฑ์โปรแกรมระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน 990,720 บาท
8. ครุภัณฑ์โปรแกรมระบบป้องกันการโจมตีเครือข่าย ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน 990,720 บาท
9. ครุภัณฑ์อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย  ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน 1,800,000 บาท
10. ครุภัณฑ์เครื่องประมวลผล BPM และ HRM ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน 720,000 บาท
11. ครุภัณฑ์เครื่องประมวลผลระบบบริหารจัดการข้อมูล ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน 980,000 บาท
12. ครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับติดตั้งบนตู้ Rac ขนาดไม่ต่ำกว่า 3KVA ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน 67,000 บาท
13. ครุภัณฑ์อุปกรณ์เชื่อมต่อไร้สาย แบบจุดต่อจุด แบบติดตั้งภายนอกอาคาร ความเร็วสูง 1,400 Mbps
14. ครุภัณฑ์ด็อท เมตริกซ์ พรินเตอร์ 24 เข็มพิมพ์แคร่สั้น จำนวนเงิน 141,990 บาท
15. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แท๊บเล็ต จำนวนเงิน 337,500 บาท
งบลงทุน : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการได้แก่
– โครงการพัฒนาระบบควบคุมกระแสไฟฟ้าห้อง Data Center ผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับงบประมาณ 4,800,000 บาท เบิกจ่ายจริง   4,750,800 บาท
โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
รวมโครงการฝึกอบรมในปี 2556 ทั้งสิ้น  12 โครงการ มีผู้เข้าอบรมรวม  แบ่งเป็น
– สายวิชาการ    61   คน
– สายสนับสนุน  256 คน
– นักศึกษา 418 คน
สิ้นงบประมาณในการดำเนินงานทั้งสิ้น   1,133,878   บาท
-โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
1.การฝึกอบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร Android Application Development (ADD) สำหรับอาจารย์และ บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2555 – 2 พฤศจิกายน 2555 การดำเนินงาน ได้รับงบประมาณ 137,450 บาท มีผู้เข้าอบรมจำนวน 31 คน
2.การฝึกอบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร Essential JQuery สำหรับอาจารย์และ บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม 2555 การดำเนินงาน ได้รับงบประมาณ 122,140 บาท มีผู้เข้าอบรมจำนวน 15 คน
3.การฝึกอบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร ASP.NET (C#) MVC4 สำหรับอาจารย์และ บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2556 การดำเนินงาน ได้รับงบประมาณ 130,700 บาท มีผู้เข้าอบรมจำนวน 23 คน
4..การฝึกอบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตรe-Learning for Moodle 2.0 สำหรับ อาจารย์และ บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 7 มีนาคม 2556 ณ ห้องผลิตสื่ออีเลิร์นนิ่ง อาคาร 3(ตึกการโรงแรม) ชั้น 4 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พณิชยการพระนคร) การดำเนินงาน ได้รับงบประมาณ 24,800 บาท มีผู้เข้าอบรมจำนวน 12 คน
5.การฝึกอบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้หลักสูตร โครงการการใช้ระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สำหรับอาจารย์และ บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 มีนาคม 2556 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับงบประมาณ 35,007 บาท มีผู้เข้าอบรมจำนวน 53 คน
6.การฝึกอบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้หลักสูตร การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น สำหรับอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย จัดขึ้นระหว่าวันที่ 14-15 มีนาคม 2556 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับงบประมาณ 39,913 บาท มีผู้เข้าอบรมจำนวน 32 คน
7.การฝึกอบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้หลักสูตร Windows Server 2012 MCSA Bootcamp จำนวน 2 รุ่น สำหรับอาจารย์และ บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยรุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-23 มีนาคม 2556 และรุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-30 มีนาคม 2556 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับงบประมาณ 341,980 บาท มีผู้เข้าอบรมจำนวน 70 คน
8.การฝึกอบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตรe-Learning & Courseware Designสำหรับ อาจารย์และ บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-29มีนาคม 2556 ณ ห้องผลิตสื่ออีเลิร์นนิ่ง อาคาร 3(ตึกการโรงแรม) ชั้น 4 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พณิชยการพระนคร) การดำเนินงาน ได้รับงบประมาณ 24,800 บาท มีผู้เข้าอบรมจำนวน 12 คน
9.การฝึกอบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตรSystem Administrator for e-Learning สำหรับ อาจารย์และ บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน2556 ณ ห้องผลิตสื่ออีเลิร์นนิ่ง อาคาร 3(ตึกการโรงแรม) ชั้น 4 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พณิชยการพระนคร) การดำเนินงาน ได้รับงบประมาณ 18600บาท มีผู้เข้าอบรมจำนวน 12 คน
10.การฝึกอบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้หลักสูตร การสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress สำหรับอาจารย์และ บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-6 เมษายน 2556 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับงบประมาณ 90,260 บาท มีผู้เข้าอบรมจำนวน 65 คน
11. โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตรส่งเสริมการรู้สารสนเทศ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 12 และ 14 มิถุนายน 2556 ณ ห้องสมุดและห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (SelfAccess) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ เทเวศร์ โชติเวช พระนครเหนือ และพณิชยการพระนคร ได้รับงบประมาณ 23,268 บาท มีผู้เข้าอบรมจำนวน 372 คน
12. การฝึกอบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้หลักสูตร ios6 Programing สำหรับอาจารย์และ บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จัดขึ้นระหว่างวันที่8-12 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับงบประมาณ 144,900บาท มีผู้เข้าอบรมจำนวน 38 คน
โดยแบ่งเป็น สายวิชากร บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาดังนี้
ชื่อโครงการ วัน/เดือน/ปี งบประมาณได้รับ

(บาท)
งบประมาณจ่ายจริง

(บาท)
สายวิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษา รวม
Android Application Development (ADD) 29 ต.ค.- 2พ.ย. 55 137,450 137,450 18 13 31
Essential JQuery 17-21 ธ.ค. 55 122,700 122,700 3 12 15
ASP.NET (C#) MVC4 4-8 ก.พ. 56 130,700 130,700 5 18 23
e-Learning for Moodle 2.0 4-7 มี.ค. 56 24,800 24,800 12 12
การใช้ระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 14 มี.ค. 56 35,007 35,007 6 47 53
การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 14-15 มี.ค. 56 39,913 39,913 12 20 32
Windows Sever 2012 MCSA Bootcamp จำนวน 2 รุ่น 18-23 มี.ค. 5625-30 มี.ค. 56 341,980 341,980 6 18 46 70
e-Learning & Courseware Design 26-29 มี.ค. 56 24,800 24,800 12 12
System Administrator for e-Learning 1-3 เม.ย 56 18,600 18,600 12 12
การสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress 3-6 เม.ย. 56 90,260 90,260 3 62 65
ส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 11-12,14 มิ.ย. 56 23,268 22,768 372 372
ios6 Programming 8-18 ก.ค. 56 144,900 144,900 8 30 38
รวม 1,134,378 1,133,878 61 256 418 665