net-1
กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร (12)
นายเชาวลิต สมบูรณ์พัฒนากิจ
ดร.เชาวลิต สมบูรณ์พัฒนากิจ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
โทร.6785
แสงสรรค์ ตินารักษ์
นายแสงสรรค์ ตินารักษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
หัวหน้างานศูนย์การเรียนรู้
ด้วยตนเอง
โทร.6710
เชวงศักดิ์ คงเกิด
นายเชวงศักดิ์ คงเกิด
นักวิชาการคอมพิวเตร์ชำนาญการ
หัวหน้างานพัฒนาระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
โทร.6785
สุทธิพงษ์ คำแปง
นายสุทธิพงษ์ คำแปง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
งานพัฒนาระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
โทร.6786
ธัญวัฒน์ บุญศรีนุ้ย
นายธัญวัฒน์ บุญศรีนุ้ย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
งานพัฒนาระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
โทร.6786
ณัฐพงค์ การะน้อย
นายณัฐพงค์ การะน้อย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
งานศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
พณิชยการพระนคร
โทร.3900
โยธิน หนูแดง
นายโยธิน หนูแดง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
งานศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
พณิชยการพระนคร
โทร.3900
ครรชิต จิตตานุวัฒน์
นายครรชิต จิตตานุวัฒน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
งานศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เทเวศร์
โทร.6779
นายคมจักร  คำเสียง
นายคมจักร คำเสียง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ
งานศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เทเวศร์
โทร.6779
ธิดาทิพย์ เชื้อมั่น
น.ส.ธิดาทิพย์ เชื้อมั่น
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
งานศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
พระนครเหนือ
โทร.4323
ปุณยธิษณ์ โยธินบุญพิทักษ์
นายปุณยธิษณ์ โยธินบุญพิทักษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
งานศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
โชติเวช
โทร.5560

ภารกิจการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

  • ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ออกแบบวางระบบและพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนและให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรครอบคลุมเชื่อมโยงทุกพื้นที่ ประกอบด้วย ระบบเครือข่าย (LAN)  และระบบเครือข่ายไร้สาย (Wifi-RMUTP)
  • ระบบโทรศัพท์รวมศูนย์  เป็นระบบสื่อสารสัญญาณดิจิทัลความเร็วสูงแบบรวมศูนย์ เพื่อเชื่อมต่อการสื่อสารระหว่าง 4 ศูนย์ มายังศูนย์กลาง จำนวน 400 หมายเลข โดยผ่านเครือข่ายสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
  • ระบบกล้องวงจรปิด  เป็นการนำเอาเทคโนโลยีกล้องวงจรปิด IT Camera Full HD ที่ผนวกระบบกล้องวงจรปิดและระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมารวมกัน เพื่อใช้ในงานรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารและพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย
  • บริการห้องคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนรู้ 4 ศูนย์ จำนวน 200 เครื่อง
  • บริการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ แก้ปัญหาการเชื่อมต่อกับ Internet ให้ใช้งานได้ต่อเนื่อง
  • จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์