ผลการดำเนินงานปี 2555

งบประมาณแผ่นดิน  งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :

1. โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 17,290,900  บาท (เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อเนื่อง)

2. โครงการค่าพัฒนาระบบบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายสารสนเทศระดับ WAN (ซ่อมบำรุงเครือข่ายสานสนเทศในระดับ WAN) 5,496,050  บาท

3. โครงการพัฒนาระบบการสื่อสารผ่านใยแก้วนำแสง  1,800,000  บาท

I)  โครงการ พัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-library)

1. อุปกรณ์ระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์  410,000  บาท

2. ครุภัณฑ์ป้ายไฟวิ่ง 1 ระบบ  0  บาท

II) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท/เอก (ทุนเดิม)

1.นางวิภา  จักรชัยกุล  01 มิ.ย. 2552 – 31 พ.ค. 2554

2.นางสาวศิริรัตน์  ชำนาญรบ  07 มิ.ย.2553 – 06 มิ.ย. 2556

3.นางสาวขนิษฐา  ดีสุบิน  12 มิ.ย. 2553 – 11 มิ.ย. 2556

4.นางสาวรุจิรา  จันทร์สุวรรณ  31 พ.ค. 2553 – 11 ก.พ. 2555

5.นางสาวรัตนาวลี  ไม้สัก  27 ส.ค. 2553 – 11 ก.พ. 2557

6.นางวีรวรรณ  จันทนะทรัพย์   30 พ.ค. 2554 29 พ.ค. 2556

ชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ

1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงานอธิการบดี  213,000  บาท

2. โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายหลัก 2,969,000.01  บาท

3. โครงการพัฒนาระบบตัดต่อและบันทึกสื่ออิเลคทรอนิกส์  1,8000,000.00  บาท

4. โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายเครือข่ายหลัก  0 บาท

5. โครงการพัฒนาระบบสื่อการสอนรายวิชาอิเล็กทรอนิกส์  994,000.00 บาท

ครุภัณฑ์เพิ่มเติมปี 2555

1.ครุภัณฑ์ 4 รายการ (กนผ. ตรวจสอบปรับแผน) 405,000  บาท

2.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิดสี 108,000  บาท

3.ครุภัณฑ์เพื่อรับรองการเคลื่อนย้าย Data Center (กนผ. ตรวจสอบปรับแผน) 890,000  บาท

4.เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น (กนผ. ตรวจสอบปรับแผน) 18,000  บาท

โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

รวมโครงการฝึกอบรมทั้งสิ้น 20 โครงการ ผู้เข้าอบรมรวม  673 คน

สายอาจารย์    105    คน

สายสนับสนุน  341    คน

นักศึกษา         227   คน

สิ้นงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งสิ้น  1,489,629.16    บาท

1.การฝึกอบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  หลักสูตร Migration Active Directory Service สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 มกราคม 2555 – 24 มกราคม 2555 การดำเนินงาน ได้รับงบประมาณ 51,169 บาท มีผู้เข้าอบรมจำนวน 18 คน

2.การฝึกอบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  หลักสูตร สร้างเว็ปไซต์ด้วย WordPress สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 – 8 กุมภาพันธ์ 2555 การดำเนินงาน ได้รับงบประมาณ 80,010 บาท มีผู้เข้าอบรมจำนวน 60 คน

3.การฝึกอบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  หลักสูตร Flash On Web สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 – 17 กุมภาพันธ์ 2555 การดำเนินงาน ได้รับงบประมาณ 130,956 บาท มีผู้เข้าอบรมจำนวน 29 คน

4.การฝึกอบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร การวิเคราะห์และสร้างงานด้วยระบบ ZAP Business Intelligence สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 2555 การดำเนินงาน ได้รับงบประมาณ 34,718 บาท มีผู้เข้าอบรมจำนวน 18 คน

5.การฝึกอบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร HTML5 and CSS3 สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-30 มีนาคม 2555 การดำเนินงานได้รับงบประมาณ
126,947 บาท มีผู้เข้าอบรมจำนวน 22 คน

6.การฝึกอบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร Windows Server 2008 R2 : Network Infrastructure สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-8 เมษายน 2555 การดำเนินงานได้รับงบประมาณ 126,917 บาท มีผู้เข้าอบรมจำนวน 58 คน

7.การฝึกอบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  หลักสูตร Routing Protocols and Concepts สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 เมษายน-4 พฤษภาคม 2555 การดำเนินงานได้รับงบประมาณ 60,860 บาท มีผู้เข้าอบรมจำนวน 20 คน

8. การฝึกอบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน LMS และการประยุกต์ใช้ Internet สำหรับการเรียนการสอน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 พ.ค.-15 พ.ค. 2555 ห้องผลิตสื่ออีเลิร์นนิ่ง อาคาร 3 (ตึกการโรงแรม) ชั้น 4 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พณิชยการพระนคร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร การดำเนินงานได้รับงบประมาณ 21,330 มีผู้เข้าอบรมจำนวน  30 คน

9.การฝึกอบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  หลักสูตร Accessing the WAN สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-18 พ.ค. 2555ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การดำเนินงานได้รับงบประมาณ 58,930 บาท มีผู้เข้าอบรมจำนวน 20 คน

10.การฝึกอบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร การผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย Course Lab จัดขึ้นระหว่าวันที่ 17 พ.ค.-18 พ.ค. 2555 ห้องผลิตสื่ออีเลิร์นนิ่ง อาคาร 3 (ตึกการโรงแรม) ชั้น 4 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พณิชยการพระนคร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร การดำเนินงานได้รับงบประมาณ 32,084 บาท มีผู้เข้าอบรม 30 คน

11.การฝึกอบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอและการผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย Power Point จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พ.ค. – 31 พ.ค. 2555 ห้องผลิตสื่ออีเลิร์นนิ่ง อาคาร 3 (ตึกการโรงแรม) ชั้น 4 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พณิชยการพระนคร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร การดำเนินงานได้รับงบประมาณ 25,072 บาท มีผู้เข้าอบรม 30 คน

12.การฝึกอบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร3D Anomation จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 มิ.ย. – 8 มิ.ย. 2555 ห้องผลิตสื่ออีเลิร์นนิ่ง อาคาร 3 (ตึกการโรงแรม) ชั้น 4 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พณิชยการพระนคร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร การดำเนินงานได้รับงบประมาณ 26,400 บาท มีผู้เข้าอบรม 14 คน

13.การฝึกอบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  Ethical Hacking and Countermeasures สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-22 มิถุนายน 2555ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การดำเนินงานได้รับงบประมาณ 122,133 บาท มีผู้เข้าอบรมจำนวน 18 คน

14.การฝึกอบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร ส่งเสริมการรู้สารสนเทศ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-22 มิถุนายน 2555 ณ ห้องสมุดและห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร การดำเนินงานได้รับงบประมาณ 11,225.16 มีผู้เข้าอบรม จำนวน 125 คน

15.การฝึกอบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการวิจัย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน 2555 ณ ห้องสมุดและห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร การดำเนินงานได้รับงบประมาณ 7,523 มีผู้เข้าอบรม จำนวน 42 คน

16.การฝึกอบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร เทคนิคการถ่ายภาพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 มิ.ย.-29 มิ.ย. 2555 ห้องผลิตสื่ออีเลิร์นนิ่ง อาคาร 3 (ตึกการโรงแรม) ชั้น 4 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พณิชยการพระนคร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร การดำเนินงานได้รับงบประมาณ 37,340 บาท มีผู้เข้าอบรม 14 คน

17.การฝึกอบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  English for Computer Science สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2555ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การดำเนินงานได้รับงบประมาณ 79,043 บาท มีผู้เข้าอบรมจำนวน 16 คน

18.โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารงานวิทยบริการ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-22 ก.ค. 2555 ณ สวนบ้านกรูด บีช รีสอร์ท จ.ประจวบคีรีขันธ์ การดำเนินงานได้รับงบประมาณ 369,547 บาท จำนวนผู้เข้าการอบรมสัมมนาจำนวน 58 คน

19.การฝึกอบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตรการผลิตรายการโทรทัศน์สารคดี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 ก.ค. – 24 ก.ค. 2555 ห้องผลิตสื่ออีเลิร์นนิ่ง อาคาร 3 (ตึกการโรงแรม) ชั้น 4 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พณิชยการพระนคร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร การดำเนินงานได้รับงบประมาณ 42,500 บาท มีผู้เข้าอบรม 14 คน

20.การฝึกอบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการรียนรู้ หลักสูตร English for Computer Science  II สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ก.ค.-23 กรกฎาคม 2555ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การดำเนินงานได้รับงบประมาณ 25,095 บาท มีผู้เข้าอบรมจำนวน 31 คน