it-3
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ (7)
น.ส.เพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว
น.ส.เพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยสำนัก
petcharaporn.p@rmutp.ac.th
โทร. 6764
ปาโมกข์ รัตนตรัยาภิบาล
นายปาโมกข์ รัตนตรัยาภิบาล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
pamok.r@rmutp.ac.th
โทร. 6764
ศฤญญา แก้วซิม
น.ส.ศฤญญา แก้วซิม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
sarinya.k@rmutp.ac.th
โทร. 8209
นพณรรจ์ เนตรสกูลณี
นายนพณรรจ์ เนตรสกูลณี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
nopphanan.n@rmutp.ac.th
โทร. 8210
พรรษชล นาคฉ่ำ
นายพรรษชล นาคฉ่ำ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ
pansachon.n@rmutp.ac.th
โทร.6764
ฉัตรชัย ทองศิลป์
นายฉัตรชัย ทองศิลป์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
chatchai.t@rmutp.ac.th
โทร. 8213
กรวิชญ์ พิบูรณ์
นายกรวิชญ์ พิบูรณ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
korawit.p@rmutp.ac.th
โทร. 6764

ภารกิจด้านการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาสังคมดิจิทัลที่มีคุณภาพ โดยการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ และบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อบูรณาการกับภารกิจด้านการบริหารจัดการ เป็นเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร  พัฒนาเว็ปแอพพลิเคชั่น และโมบายแอพพลิเคชั่น เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านบริการทางการศึกษา  การค้นคว้า สนับสนุนข้อมูลวิจัยให้กับผู้ประกอบการ และการให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

  • พัฒนาระบบบริหารจัดการเว็ปไซต์ มทร.พระนคร และเว็ปไซต์หน่วยงาน พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาเว็ปไซต์ ดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยเว็ปไซต์ทั้งหมด ให้ความรู้ฝึกอบรม พัฒนาผู้ดูแลเว็ปไซต์หน่วยงาน จัดการเว็ปไซต์และแก้ปัญหาเว็ปไซต์หน่วยงาน
  • พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานภายในองค์กร โดยเชื่อมโยงข้อมูลบุคลากร ข้อมูลทรัพยากรและระบบงานต่าง ๆ  เพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์และสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ ได้แก่ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System) ระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ (Budget Planning & Management) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารอาคารและสถานที่ (Building Infromation Mangement) ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) ระบบการประชุมออนไลน์ (e-Meeting) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  (e-Document) ระบบปฏิทินประชุม/สัมมนา (e-Calendar RMUTP)
  • พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (e-Strategy) ได้แก่ ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและวางแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (Business Intelligence) ระบบสารสนเทศเพื่อจัดเก็บข้อมูลเปรียบเทียบคู่แข่งของมหาวิทยาลัย
  • พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบสารสนเทศด้านบริการทางการศึกษา  เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลทางการศึกษาและการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ได้แก่  พัฒนา Mobile application เพื่อบริการนักศึกษา RMUTP studylife,  ระบบทรานสคริปกิจกรรมนักศึกษา,  ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Reference Database & e-Books)
  • พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม (e-Museum)  เพื่อบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับองค์ความรู้ สร้างแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบสื่อดิจิทัล ได้แก่ ฐานข้อมูลดิจิทัลด้านอาหารไทย ด้านการท่องเที่ยว  งานวิจัยวัฒนธรรม และระบบจัดการองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
  • พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ ดูแลและปรับปรุงระบบงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ในระบบ อาทิเช่น ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA) ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CheQA) ระบบสนับสนุนและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมิน (e-Assessment) และงานประกันคุณภาพของสำนัก
  • พัฒนา ปรับปรุง บำรุงระบบสารสนเทศเพื่อบูรณาการกับการบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ  ได้แก่  ระบบบริหารงานวิจัย (Research Management System) ระบบบริหารงานบริการของมหาวิทยาลัย (Academic Services Management System)
  • พัฒนา ปรับปรุง บำรุงระบบงานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาวัฒนธรรมการทำงานขององค์กรให้เป็นสังคมดิจิทัลที่มีคุณภาพ ได้แก่  ระบบบัญชีผู้ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (e-Passport) ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ระบบขอสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ของมหาวิทยาลัย (e-Licensing) ระบบปฏิทินการประชุม/สัมมนา (e-Calendar)
  • พัฒนาระบบคลังข้อสอบ บริหารจัดการฝึกอบรมและการสอบ เพื่อการสอบวัดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนักศึกษาและบุคลากร
  • ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย