photo-of-person-holding-mobile-phone-3183153
สถิติการให้บริการ
105966
A07Y8451
IMG_6878
A07Y7683
previous arrow
next arrow

สถิติการให้บริการห้องคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และการแก้ไขปัญหา IT

 
 • เนื่องจากมีการเรียนการสอนออนไลน์ จึงไม่มีสถิติการให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

มีผู้เข้าใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์ 4 ศูนย์ รวมทั้งสิ้น 14,042 ครั้ง จำแนกเป็น

 • ศูนย์เทเวศร์ 2,512 ครั้ง
 • ศูนย์โชติเวช 2,913 ครั้ง
 • ศูนย์พระนครเหนือ 3,802 ครั้ง
 • ศูนย์พณิชยการพระนคร 4,815 ครั้ง

 

มีผู้เข้าใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์  4 ศูนย์ รวมทั้งสิ้น 55,915 ครั้ง จำแนกเป็น

 • ห้องคอมพิวเตอร์เทเวศร์ 9,657 ครั้ง
 • ห้องคอมพิวเตอร์โชติเวช 10,893 ครั้ง
 • ห้องคอมพิวเตอร์พระนครเหนือ 12,447 ครั้ง
 • ห้องคอมพิวเตอร์พณิชยการพระนคร 22,919 ครั้ง

 

มีการเข้าใช้บริการทั้งสิ้น 74,476 ครั้ง จำแนกเป็นศูนย์พระนครเหนือ 18,449 ครั้ง ศูนย์เทเวศร์ 13,641 ครั้ง ศูนย์พณิชยการพระนคร 29,263 ครั้ง ศูนย์โชติเวช 13,123 ครั้ง โดยเดือนกุมภาพันธ์ มีการเข้าใช้งานพื้นที่การเรียนรู้ที่สุด 10,186 ครั้ง รองลงมาคือ เดือนกันยายน 9,669 ครั้ง และเดือนสิงหาคม 9,212 ครั้ง ส่วนเดือนที่มีการเข้าใช้งานพื้นที่การเรียนรู้น้อยที่สุด คือเดือนเมษายน มีการเข้าใช้ 380 ครั้ง

สถิติการให้บริการห้องสมุด

 
 • เนื่องจากมีการเรียนการสอนออนไลน์ จึงไม่มีสถิติการให้บริการห้องสมุดในพื้นที่
มีผู้เข้าใช้บริการสมุด 4 ศูนย์ รวมทั้งสิ้น 33,668 ครั้ง จำแนกเป็น
 • ศูนย์เทเวศร์ 9,525 ครั้ง
 • ศูนย์โชติเวช 5,784 ครั้ง
 • ศูนย์พระนครเหนือ 12,346 ครั้ง
 • ศูนย์พณิชยการพระนคร 6,031 ครั้ง

มีการเข้าใช้บริการทั้งสิ้น 182,638 ครั้ง จำแนกเป็น

 • ห้องสมุดพระนครเหนือ 32,784 ครั้ง
 • ห้องสมุดเทเวศร์ 35,734 ครั้ง
 • ห้องสมุดพณิชยการพระนคร 72,533 ครั้ง
 • ห้องสมุดโชติเวช 41,587 ครั้ง

มีการเข้าใช้บริการทั้งสิ้น 336,818 ครั้ง จำแนกเป็นห้องสมุดพระนครเหนือ 59,400 ครั้ง ห้องสมุดเทเวศร์ 60,806 ครั้ง ห้องสมุดพณิชยการพระนคร 164,797 ครั้ง ห้องสมุดโชติเวช 51,815 ครั้ง โดยเดือนกันยายน มีการเข้าใช้งานห้องสมุดมากที่สุด 59,359 ครั้ง รองลงมาคือ เดือนสิงหาคม 48,083 ครั้ง และเดือนกรกฎาคม 43,644 ครั้ง ส่วนเดือนที่มีการเข้าใช้งานห้องสมุดน้อยที่สุด คือเดือนพฤษภาคม มีการเข้าใช้ 4,164 ครั้ง