KPI 2554 ข้อ 7.5-หส.

ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 ร้อยละของค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากรตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายต่องบดำเนินการของหน่วยงาน

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนำเข้า

สูตรการคำนวณ :

=  (1,778,716.31/46,344,999.16)  x  100

=  3.8

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
น้อยกว่า

ร้อยละ 1

ร้อยละ

1-1.99

ร้อยละ

2-2.99

ร้อยละ

3-3.99

มากกว่าหรือเท่ากับ

ร้อยละ 4

ผลการดำเนินงาน

 1. การพัฒนาบุคลากรเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ในงบประมาณ
 2. บุคลากรให้ความร่วมมือในการพัฒนาตนเอง
 3. บุคลากรนำความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ มาพัฒนางานตนเองได้อย่างเหมาะสม
รายการ หน่วย จำนวน
ตัวตั้ง ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากร บาท 1,778,716.31
ตัวหาร งบดำเนินการของ สวท. บาท 46,344,999.16
ผล ร้อยละของค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากร ร้อยละ 3.8
เป้าหมาย ร้อยละของค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากร ร้อยละ 2

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่า

เป้าหมาย

(ร้อยละ)

4 เดือน

(1 มิย.54-30 กย.54)

8 เดือน

(1 มิย. 54-31 มค. 55)

12 เดือน

(1 มิย. 54-31 พค. 55)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน  งปม. 53

(1 ตค.53-30 กย. 54)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 มีค. 55)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 พค. 55)

[ ] [ ] [√]
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
2 N/A N/A N/A N/A 3.8 4

รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร และชื่อหลักฐาน)

สวท.7.5-1  หลักฐานการอบรม หลักสูตร บริหารระบบงานทะเบียนนักศึกษา  Register Administration  เป็นเงิน  74,680  บาท

สวท.7.5-2  หลักฐานการอบรม หลักสูตร ทักษะการสร้างบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง  เป็นเงิน 73,001 บาท

สวท.7.5-3  หลักฐานการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกำหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดเฉพาะของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นเงิน  260,040  บาท

สวท.7.5-4  หลักฐานการอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Words 2010 สำหรับนักศึกษา และโปรแกรม Microsoft Excel 2010 สำหรับนักศึกษา เป็นเงิน  95,456  บาท

สวท.7.5-5  หลักฐานการอบรม หลักสูตรการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายเป็นเงิน  58,574  บาท

สวท.7.5-6  หลักฐานการอบรม หลักสูตร LAN Switching and Wireless เป็นเงิน  57,650 บาท

สวท.7.5-7  หลักฐานการอบรม หลักสูตร การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2010 สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน  เป็นเงิน  58,990  บาท

สวท.7.5-8  หลักฐานการอบรม หลักสูตร การใช้โปรแกรม Microsoft Words 2010 สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน  เป็นเงิน  41,436  บาท

สวท.7.5-9  หลักฐานการอบรม หลักสูตร Advance Flash Professional CSS & Workshopเป็นเงิน  24,800  บาท

สวท.7.5-10  หลักฐานการอบรม หลักสูตร Advance Video Editing & Workshopเป็นเงิน  23,600  บาท

สวท.7.5-11  หลักฐานการอบรม หลักสูตร Adobe Encore CS 5 & Workshop เป็นเงิน   19,200  บาท

สวท.7.5-12  หลักฐานการอบรม หลักสูตร คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการตกแต่งภาพ เป็นเงิน   20,000  บาท

สวท.7.5-13  หลักฐานการอบรม หลักสูตร การสร้างสื่อเอนิเมชั่นเพื่อการตกแต่งภาพเป็นเงิน   28,600  บาท

สวท.7.5-14  หลักฐานการอบรม หลักสูตร การใช้โปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ Advanced  PHP   เป็นเงิน   123,527  บาท

สวท.7.5-15  หลักฐานการอบรม หลักสูตร การใช้ข้อมูลออนไลน์เพื่อการวิจัย เป็นเงิน 13,210 บาท

สวท.7.5-16  หลักฐานการอบรม หลักสูตรส่งเสริมการรู้สารสนเทศ  เป็นเงิน 15,763 บาท

สวท.7.5-17  หลักฐานการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารและการบริการงานวิทยบริการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  จ. นครปฐม  เป็นเงิน  278,163 บาท

สวท.7.5-18  หลักฐานการการอบรม หลักสูตร คอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหาร เป็นเงิน 35,073 บาท

สวท.7.5-19  หลักฐานการการอบรม หลักสูตร Microsoft Windows 7 Installing  and Configuring  เป็นเงิน  203,077.50   บาท

สวท.7.5-20  หลักฐานการการอบรม หลักสูตร Core Servlets and JavaServer Pages เป็นเงิน  182,320   บาท

สวท.7.5-21หลักฐานการอบรมหลักสูตรเตรียมสอบรับรองมาตรฐานสากล Microsoft Office 2010 เป็นเงิน 140,545.81 บาท

สวท.7.5-22  หลักฐานข้อมูลที่รวมเงินงบประมาณและงบประมาณรายได้ทางการเงิน พ.ศ. 2554

เป็นเงิน 46,344,999 บาท (งบดำเนินการของสำนักวิทยบริการฯ)

จุดแข็ง

 1. บุคลากรได้รับความรู้ มีทักษะและความสามารถมากขึ้น
 2. บุคลากรนำความรู้ ความชำนาญงานมาปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน สามารถพัฒนาบุคลากรได้ตรงตามวัตถุประสงค์ก่อให้เกิดการยอมรับในการขอ งปม. ในปีต่อไป

จุดที่ควรพัฒนา

 1. บุคลากรที่มีความพร้อมในการพัฒนา ไม่ได้รับการสนับสนุนให้พัฒนาตนเอง
 2. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเมื่อกลับมาไม่นำความรู้ความสามารถมาใช้อย่างจริงจัง
 3. ในบางครั้ง งปม. ที่ให้การสนับสนุนไม่เพียงพอต่อผู้ต้องการพัฒนาตนเอง

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

 1. จัดฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
 2. ติดตามและประเมินผลการอบรมให้เกิดการ นำไปปฏิบัติ

– ผอ.สวท.

– สำนักงานผู้อำนวยการ

– งานบริหารทั่วไป

2555
แผนสนับสนุน

 1. จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ
 2. สนับสนุนบุคลากรให้เกิดการพัฒนา
2555