ผลการดำเนินงานปี 2553

ปี 2553

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนปฏิบัติราชการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2553 ปรับแผนครั้งที่ 2

ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

1. โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (เช่าเครื่อง)  11,220,674.40  บาท

2. โครงการค่าลิขสิทธิ์ซอฟแวร์และระบบปฎิบัติการของอุปกรณ์เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัย   3,270,500  บาท

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

1. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library)

1.1 ครุภัณฑ์ e-Bookรูปภาพ 3,990,000  บาท

1.2 พัฒนาบุคลากร

1.2.1 ศึกษาต่อ   -ไม่มี-

1.2.2 ฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนผลผลิต  100  คน  เป็นเงิน 481,722.26  บาท

2.โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

2.1 ครุภัณฑ์  4,964,885  บาท

2.2  พัฒนาบุคลากร

2.2.1 ศึกษาต่อ

 • ทุนศึกษาต่อปริญญาเอก  7  ทุน
  • นายสุรเชษฐ์  เรืองประโคน 89,000 บาท ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (นานาชาติ)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • น.ส.นริศรา  นาคเมธี 89,000 บาท ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (นานาชาติ)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • น.ส.ณัฐติยา  ไข่ติยากุล  216,000 บาท ปริญญาเอก สาขา Information Technology สถาบันเทคโนโลยีเอเซีย (AIT)
  • นางวิภา  จักรชัยกุล 100,000 บาท ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • ผศ.ศิริรัตน์  ชำนาญรบ 100,000  บาท ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • น.ส.ขนิษฐา  ดีสุบิน ปริญญาเอก สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • น.ส.รัตนาวลี  ไม้สัก ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ Edith Cowan University ประเทศออสเตรเลีย
 • ทุนศึกษาต่อปริญญาโท  1  ทุน

2.2.2 ฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  จำนวนผลผลิต  529  คน  เป็นเงิน  3,638,253.35 บาท

 • รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ปีการศึกษา 2553

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอซีทีให้ทั่วถึงและต่อเนื่อง

 1. โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศมหาวิทยาลัย
 2. โครงการชุดคอมพิวเตอร์สาธารณะเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
 3. โครงการพัฒนาระบบอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย
 4. โครงการพัฒนากล้องวงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 5. โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เขตพื้นที่โชติเวชและเทเวศร์
 6. โครงการพัฒนาครุภัณฑ์ e-Office สำหรับผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย
 7. โครงการพัฒนาระบบเกตเวย์เครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ก) ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม/สัมมนา จำนวน 21 เรื่อง จำนวนผู้เข้าร่วม   50  คน

 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ  การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครื่อข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่  21
 2. ประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง ปี 2554
 3. สัมมนาเพื่อนำเสนอผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
 4. โครงการบริหารจัดการความรู้ เรื่อง การฝึกอบรมการทำ  Web  Blog
 5. กฏหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ความจำเป็นในการปรับแก้เพื่่อตอบโจทย์ภาครัฐและภาคธุรกิจ
 6. อบรมทดลองการใช้ระบบบริหารงานบุคคล
 7. ประชุมสัมมนาดำเนินกิจกรรมเครือข่ายการจัดระบบสารสนเทศ (MIS)
 8. โครงการอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการส่งเอกสารทางการเงินและบัญชี
 9. โครงการฝึกอบรมทักษะการสร้างบทเรียนอีเลอร์นิง
 10. อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศ (ThaiLIS)  ปี 2553
 11. สัมมนาการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาระบบมาตรฐานข้อมูลอุดมศึกษา
 12. อบรมทดลองใช้ระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ (BPM)
 13. ระบบการนำส่งข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนแบบอีเลอร์นนิงด้วยซอฟแวร์เปิดเผยรหัส
 14. อบรมผู้ให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ปี 53
 15. อบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (เตรียมสอบไมโครซอฟต์) หลักสูตร  Planning  Administering  and  Designing a Windows Server 2008  Administrator
 16. สัมมนาโครงการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไทย
 17. โครงการ  จัดการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม  Microsoft  Power Point
 18. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Microsoft Point
 19. การจัดการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม  Microsoft  Power  Point
 20. อบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  หลักสูตร  Managing  and  Microsoft  Windows  Server 2008
 21. อบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (เตรียมสอบไมโครซอฟต์) หลักสูตร Configuring Microsoft  Windows  Server 2008

ข) พัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ และบุคลากร มทร.พระนคร ด้าน ICT จำนวน 11 หลักสูตร จำนวนผู้เข้าอบรม  50 คน

 1. หลักสูตรการใช้โปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการส่งเอกสารทางการเงิน
 2. หลักสูตรการบริหารจัดการความรู้เรื่องการจัดทำ Weblog
 3. หลักสูตรทักษะการสร้างบทเรียน e-Learning
 4. หลักสูตรการบริหารจัดการความรู้เรื่องการออกแบบและสร้างเว็ปไซต์
 5. ลักสูตรระบบสารสนเทศและเครือข่าย
 6. หลักสูตรเตรียมสอบรับรองมาตรฐานไมโครซอฟต์
 7. หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กร และ ICT สำหรับผู้บริหารระดับสูง
 8. หลักสูตรระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
 9. หลักสูตรการใช้งานระบบจัดการข้อมูล Digital Collection และระบบจัดการสารสนเทศ Repository
 10. อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ “Walai AutoLIB Version 1.3”
 11. อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและดูงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การจัดการองค์ความรู้ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเรียนการสอน

 1. โครงการพัฒนาครุภัณฑ์ระบบถ่ายทำรายการโทรทัศน์เพื่อการผลิต
 2. โครงการจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบเครือข่าย
 3. ระบบการเรียนการสอนออนไลน์

ยุทธศาตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบ e-Office และ e-Service อย่างบูรณาการให้ครอบคลุมและปลอดภัย

 1. ระบบแจ้งปัญหาด้าน IT (Help Desk)
 2. ระบบติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
 3. ระบบคลังปัญญา มทร.พระนคร
 4. ระบบภาระงานรายบุคคล สวท.
 5. ระบบรายงานประจำเดือน สวท.
 6. ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
 7. ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
 8. ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
 9. ระบบติดตาม กพร. ปี 2553
 10. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนผู้บริหารระดับสูง (ESS)
 11. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Version 2.0

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและการให้บริการชุมชน

 1. โครงการจัดทำเว็ป Portal ความร่วมมือเหมือน (e-Collaboration) ระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัยภายนอก
 2. โครงการพัฒนาครุภัณฑ์ e-Training หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสำหรับบุคคลทั่วไป

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยไปสู่ e-Knowledge

1. โครงการพัฒนาระบบครุภัณฑ์ e-Book

2. ผลิตวีดีโอสื่อการสอน จำนวน 11 เรื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้มีความมั่นคงและปลอดภัยสูง

พัฒนาระบบจัดเก็บและสำรองข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย

< ปี 2552ปี 2554 >