วิธีการใช้งาน COVID-VPN สำหรับอาจารย์, นักวิจัย และนักศึกษา ของ มทร.พระนคร

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดให้ใช้งานระบบ COVID-VPN สำหรับ อาจารย์ นักวิจัย […]

ห้องสมุดขยายเวลาเปิดให้บริการช่วงก่อนและหลังสอบปลายภาค 2/2562

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบทบาทหน้าที่ในการให้บริการเสริมทักษะและความรู้ให้แก่นักศึกษาและบุคคลากรของมหาวิทยาลัยฯ โดยให้บริการในด้านกลุ่มวิทยบริการ งานห้องสมุด งานศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง […]

การสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสภาวะแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับมอบหมายให้สำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสภาวะแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อนำผลการสำรวจที่ได้แจ้งไปยังคณะและภาควิชาในการพัฒนาสภาวะแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีความเพียงพอและทันสมัยเพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน การสืบค้นงานวิจัยต่อไป โดยขอให้นักศึกษาและคณาจารย์เข้าไปตอบแบบสอบถาม ตามลิงค์ […]

แจ้งการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 (ขาดสอบ)

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดที่ 1.3.1.3 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร […]

แจ้งห้องสมุดงดให้บริการ

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมประจำปีและมีการปรับปรุงระบบห้องสมุด จึงได้งดให้บริการห้องสมุดทั้ง 4 ศูนย์ […]

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดความรู้ด้าน ICT คณะคหกรรมศาสตร์ฯ

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดที่ 1.3.1.3 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร […]

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดความรู้ด้าน ICT คณะวิศวกรรมศาสตร์

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดที่ 1.3.1.3 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร […]

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดความรู้ด้าน ICT คณะวิทยาศาสตร์ฯ

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดที่ 1.3.1.3 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร […]

แจ้งรายชื่อผู้เข้าสอบและกำหนดการสอบ IT Certificate

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการสอบ IT Certificate ให้แก่อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

บริการซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ Microsoft Volume Licensing

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้บริการ Software ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานไว้บริการนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร […]

รายชื่อผู้เข้าสอบวัดความรู้ด้าน ICT คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดที่ 1.3.1.3 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร […]