โครงการอบรม Microsoft Office 2010 สำหรับนักศึกษา ขอเลื่อนเป็นวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2554 (ฟรี)

Posted Posted in โครงการอบรม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเลื่อนการจัดฝึกอบรมหลักสูตร Microsoft Office สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ […]

อมรมระบบงานทะเบียน

Posted Posted in โครงการอบรม

         สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตรบริหารระบบงานทะเบียนนักศึกษา Register Administration […]