โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร Accessing the WAN

กำหนดการอบรม Accessing the WAN ระหว่างวันที่  14  พฤษภาคม – 18 พฤษภาคม  2555 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ตาราง กำหนดการอบรม)

โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร Routing Protocols and Concepts

กำหนดการอบรม Course III Routing Protocols and Concepts ระหว่างวันที่  30  เมษายน – 4 พฤษภาคม  2555 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ตาราง กำหนดการอบรม)

โครงการอบรม Windows Server 2008 R2 : Network Infrastructure สำหรับนักศึกษา

กำหนดการอบรม Windows Server 2008 R2 : Network Infrastructure สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 2 – 5 เมษายน 2555 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง เทเวศร์ ชั้น 2 ตึกสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตาราง กำหนดการอบรม)

โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร HTML5 and CSS3

กำหนดการอบรม การวิเคราะห์และการสร้างรายงานด้วยระบบ HTML5 and CSS3 ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2555 ถึง วันที่ 30 มีนาคม 2555 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตัวเอง สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตาราง กำหนดการอบรม)

โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตรการวิเคราะห์และสร้างรายงานด้วยระบบ ZAP Business Intelligence

กำหนดการอบรม การวิเคราะห์และการสร้างรายงานด้วยระบบ ZAP Business Intelligence ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2555 ถึง วันที่ 2 มีนาคม 2555 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตาราง กำหนดการอบรม)

โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร Flash On Web

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างเว็ปไซต์ด้วย Flash On Web ผู้สนใจสามารถส่งรายชื่อผ่านหน่วยงานต้นสังกัดไปยัง สวท.ได้ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 ดังมีรายละเอียดหลักสูตร ดังนี้ (ตาราง กำหนดการอบรม)

โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร สร้างเว็ปไซต์ด้วย WordPress

กำหนดการอบรมสร้างเว็ปไซต์ด้วย WordPress (ตาราง กำหนดการอบรม)

อบรม Migration Active Directory Service

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดฝึกอบรมหลักสูตรอบรม Migration Active Directory Service ระหว่างวันที่ 23 มกราคม 2555 – 24 มกราคม 2555 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 สวท. เทเวศร์ มีรายละเอียด ดังนี้ (ตาราง กำหนดการอบรม)

ประกาศผู้ประสบภัยน้ำท่วม กทม.

จากการที่มีเหตุน้ำท่วม ทำให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนและทรัพย์สิน รัฐบาลประกาศให้เงินช่วยเหลือ 5,000 บาท  ผู้ประสบภัยสามารถดาวน์โลดแบบฟอร์มคำร้องเพื่อกรอกข้อมูล และนำไปยื่นที่เขตพร้อมหลักฐาน เพื่อขอหนังสือรับรองผู้ประสบภัย เมื่อยื่นเอกสารให้เขตแล้ว  เขตจะมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบในพื้นที่จริง  เมื่อตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว  เขตจะแจ้งให้มารับเงินในภายหลัง  การยื่นเรื่องตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2554 เอกสารที่ต้องนำไปยื่นที่เขต 1.สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) 2.สำเนาบัตรประชาชน (ฉบับเจ้าบ้าน) 3. แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ (กรณีเจ้าบ้านไม่ได้มายื่นหนังสือที่เขตเองต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าบ้าน พร้อมกับเขียนข้อความประสงค์ให้บุคคลใดมาดำเนินการขอหนังสือรับรองผู้ประสบภัย พร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบอำนาจ) 4.แบบฟอร์มคำร้องขอรับการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย (น้ำท่วม) ** คู่มือการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครัวเรือนละ 5,000 Continue Reading →

อบรม Microsoft Windows 7 Installing and Configuring

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดฝึกอบรมหลักสูตรอบรม Microsoft Windows 7 Installing and Configuring ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2554 – 26 สิงหาคม 2554 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 สวท. เทเวศร์ มีรายละเอียด ดังนี้ 22 August 2011 Course Detail 8.30 Continue Reading →

อบบรม Core Servlets and JavaServer Pages

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดฝึกอบรมหลักสูตรอบรม Core Servlets and JavaServer Pages ระหว่างวันที่   5  – 9 กันยายน 2554 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 สวท. เทเวศร์ มีรายละเอียดดังนี้ 5 September 2011 Course Detail 8.30 – 10.30 Java Servlet Architecture Continue Reading →

อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหาร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเลื่อนกำหนดการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหาร จากพฤหัสบดีวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 เป็นวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2554 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง เทเวศร์ โดยมีรายละเอียดหลักสูตรดังนี้ วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2554 เวลา 8.30 – 10.30 น. ทำความเข้าใจกับ Layout Web page www.rmutp.ac.th ของมหาวิทยาลัย ฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต บัญชีผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ Rmutp Continue Reading →