อบรมหลักสูตร Network

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร Network Fundamental ระหว่างวันที่ 14 -18 มีนาคม 2554 (5 วัน) และหลักสูตร LAN Switching and Wireless ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 1 เมษายน 2554   (5 วัน) สำหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และอาจารย์ที่สอนนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ ผู้สนใจกรุณาส่งรายชื่อผ่านคณะไปยัง สวท. ภายในวันที่ 3 มีนาคม Continue Reading →