KPI 2554 ข้อ 3.5

ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

สูตรการคำนวณ :

ข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข *100
ข้อร้องเรียนทั้งหมด

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
70 % 70-79 % 80-89 % 90-99 % 100 %

ผลการดำเนินงาน

ในปีงบประมาณ 2554 ห้องสมุดในสังกัดสำนักวิทยบริการบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับข้อร้องเรียนจำนวน 5 เรื่อง ดังนั้น ห้องสมุดได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดเพื่อสรุปรวบรวมปัญหาข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ และดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนได้ครบทั้ง 5 เรื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข

รายการ หน่วย จำนวน
ตัวตั้ง จำนวนข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข ข้อ 5
ตัวหาร จำนวนข้อร้องเรียนทั้งหมด ข้อ 5
ผล ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข ร้อยละ 100
เป้าหมาย ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข ร้อยละ 85

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

(ร้อยละ)

4 เดือน
(1 มิย.54-30 กย.54)
8 เดือน
(1 มิย. 54-31 มค. 55)
12 เดือน
(1 มิย. 54-31 พค. 55)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน

12 เดือน งปม.53(1 ตค.53-30 กย. 54) 6 เดือน งปม. 54
(1 ตค.54-31 มีค. 55)
9 เดือน งปม. 54
(1 ตค.54-31 พค. 55)

[ ]

[ ]

[√]

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน

ต่ำกว่าเป้าหมาย  

เท่ากับเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย 

85

N/A

N/A

N/A

N/A

100

5

รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร และชื่อหลักฐาน)

สวท.3.5-1-1 ผลสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการห้องสมุด ปี 2554

สวท.3.5-1-2 สรุปข้อร้องเรียน

สวท.3.5-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุด มทร.พระนครครั้งที่ 2/2554 เพื่อหาแนวทางแก้ไขข้อร้องเรียน

สวท.3.5-1-4 หลักฐานการจัดซื้อหนังสือเกี่ยวกับการเงิน ปี 2554

สวท.3.5-1-5 หลักฐานการจัดซื้อหนังสือเกี่ยวกับการเงิน ปี 2555

สวท.3.5-1-6 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ห้องสมุด มทร.พระนคร

สวท.3.5-1-7 หลักฐานการประชาสัมพันธ์ให้ใช้ตู้ยืม-คืนหนังสืออัตโนมัติ

สวท.3.5-1-8 หลักฐานรายงานการประชุมการจัดทำงบประมาณ ประจำปี 2555

จุดแข็ง

  1. ห้องสมุดมีช่องทางในการเปิดรับข้อร้องเรียนหลากหลายช่องทาง เช่น เว็บบอร์ดของห้องสมุด และกล่องรับความคิดเห็น และกำหนดให้หัวหน้าห้องสมุดแต่ละแห่งเป็นผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการเพื่อส่งต่อผู้เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหา

จุดที่ควรพัฒนา

  1. ควรนำข้อร้องเรียนมาปรับปรุงแก้ไขให้เร็วที่สุด
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

  1. สำรวจช่องทางการรับข้อร้องเรียนให้เพิ่มขึ้นจากเดิม
– ผอ.สวท.

– รอง ผอ.สวท. กลุ่มวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา

– งานวิทยบริการ

2555

แผนสนับสนุน

  1. ประชุมหัวหน้างาน เพื่อสรุปข้อร้องเรียน และร่วมกันหาแนวทางป้องกันและแก้ไข

2555