KPI 2554 ข้อ 3.13

ตัวบ่งชี้ที่ 3.13 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

สูตรในการคำนวณ :

ผลรวมระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทุกกิจกรรม/โครงการ
จำนวนกิจกรรม/โครงการทั้งหมดในปีที่ประเมิน

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
ระดับ 1.00-1.50 ระดับ 1.51-2.50 ระดับ 2.51-3.50 ระดับ 3.51-4.50 ระดับ 4.51-5.00

ผลการดำเนินงาน

ในปีงบประมาณ 2554  งานห้องสมุดได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเพิ่มทักษะการรู้สารสนเทศให้แก่ผู้ใช้บริการ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

1. โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตรส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2554มีผลการประมินความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี้ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.59 คิดเป็นร้อยละ 91.80

2. โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตรการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2554 มีผลการประมินความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี้ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.68 คิดเป็นร้อยละ 93.60

ดังนี้ ผลรวมการประมินความพึงพอใจในการอบรมทั้ง 2 โครงการเท่ากับ 9.27 มีค่าเฉลี่ย 4.64  คิดเป็นร้อยละ 92.70

รายการ หน่วย จำนวน
ตัวตั้ง ผลรวมระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทุกโครงการ คะแนน 9.27
ตัวหาร จำนวนโครงการ โครงการ 2
ผล ระดับของความพึงพอใจของผู้รับบริการ ระดับ 4.64
เป้าหมาย ระดับของความพึงพอใจของผู้รับบริการ ระดับ 3.51

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย(คะแนน) 4 เดือน(1 มิย.54-30 กย.54) 8 เดือน(1 มิย. 54-31 มค. 55) 12 เดือน(1 มิย. 54-31 พค. 55)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน

12 เดือน  งปม. 53(1 ตค.53-30 กย. 54) 6 เดือน งปม. 54(1 ตค.54-31 มีค. 55) 9 เดือน งปม. 54(1 ตค.54-31 พค. 55)

[  ]

[  ]

[√]

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย   เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย 

4

N/A

N/A

N/A

N/A

4.64

5

รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร และชื่อหลักฐาน)

สวท.3.13-1-1  สรุปผลการประเมินโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
หลักสูตรส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2554
สวท.3.13-1-2  สรุปผลการประเมินโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
หลักสูตรการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2554
สวท.3.13-1-3  แบบประเมินผลโครงการฝึกอบรม

จุดแข็ง

  1. ผู้บริหารให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างเต็มที่
  2. ได้รับงบประมาณในการจัดกิจกรรมอบรมอย่างเพียงพอ
  3. บุคลากรมีความรู้สามารถในการถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อที่จัดอบรมเป็นอย่างดี

จุดที่ควรพัฒนา

  1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับจำนวนนักศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
  2. ผู้ใช้บริการบางกลุ่มไม่ให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม
1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมไปยังผู้ใช้บริการกลุ่มต่างๆ อย่างทั่วถึง
2. จัดอบรมหลักสูตรการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการวิจัยให้กับทุกคณะที่เปิดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
  1. ผอ.สวท.
  2. รอง ผอ.สวท. กลุ่มวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา
  3. งานวิทยบริการ

2555

แผนสนับสนุน
1. เชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถจากภายนอกมาถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรและผู้ใช้บริการเพื่อเพิ่มความรู้และมีทักษะมากขึ้น

2555