KPI ปี 2554 ข้อ 7.12 ทส.

ตัวบ่งชี้ที่ 7.12 ร้อยละของงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/ระบบงานสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเองและนำไปใช้ประโยชน์หรือมีการเผยแพร่เทียบกับจำนวนบุคลากรตำแหน่งวิชาชีพ

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

สูตรการคำนวณ :

จำนวนงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/ระบบสารสนเทศที่นำไปใช้ประโยชน์หรือมีการเผยแพร่   x  100

จำนวนบุคลากรตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะของสำนักฯ

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

น้อยกว่า ร้อยละ 4

ร้อยละ 4-5

ร้อยละ 6-7

ร้อยละ 8-9

มากกว่าหรือ
เท่ากับ 10 ช่องทาง

ผลการดำเนินงาน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาและปรับปรุงระบบทั้งสิ้น 17 ระบบในปีการศึกษา 2554 ดังนี้

(สวท.7.12-1) ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ (สวท.7.12-2) ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (สวท.7.12-3) ระบบภาระงานรายบุคคล มทร.พระนคร (สวท.7.11-4) ระบบการจองรถ  (สวท.7.12-5) ระบบคำนวณค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สวท. (สวท.7.12-6) ระบบปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT) (สวท.7.12-7) พัฒนาเว็ปไซต์การประชุมนานาชาติ มทร.พระนคร..Global Financial Conference  (สวท.7.12-8) ระบบการลาออนไลน์ (สวท.7.12-9) ระบบ CHE QA Version 3.0 (สวท.7.12-10) ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA) (สวท.7.12-11) Rmutp FaceBook (สวท.7.12-12) ระบบประเมินการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร (สวท.7.12-13) แบบประเมินการดูแลองค์การตามหลักธรรมาภิบาล (สวท.7.12-14) แบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร (สวท.7.12-15) แบบประเมินเพื่อสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำของผู้นำหรือผู้บริหาร (สวท.7.12-16) แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ (สวท.7.12-17) แบบสำรวจคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพสำหรับนักศึกษา

รายการ

หน่วย

จำนวน

ตัวตั้ง จำนวนงานวิจัย/ระบบสารสนเทศที่นำไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่

ระบบ

17

ตัวหาร จำนวนบุคลากรตำแหน่งวิชาชีพ/เชี่ยวชาญเฉพาะของสำนัก

คน

5

ผล ร้อยละของจำนวนบุคลากร/งานวิจัยหรือระบบสารสนเทศที่นำไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่

ร้อยละ

29.4

เป้าหมาย ร้อยละของจำนวนบุุคลากร/งานวิจัยหรือระบบสารสนเทศที่นำไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่

ร้อยละ

6

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

(ร้อยละ)

4 เดือน
(1 มิย.54-30 กย.54)
8 เดือน

(1 มิย. 54-31 มค. 55)

12 เดือน

(1 มิย. 54-31 พค. 55)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน  งปม. 53

(1 ตค.53-30 กย. 54)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 มีค. 55)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 พค. 55)

[ ] [ ] []
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
6 n/a n/a n/a n/a 29.4 5

รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร และชื่อหลักฐาน)

สวท.7.12-1 ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์

สวท.7.12-2 ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

สวท.7.12-3 ระบบภาระงานรายบุคคล มทร.พระนคร

สวท.7.12-4 ระบบการจองรถ (รอกองกลางตรวจสอบ)

สวท.7.12-5 ระบบคำนวณค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ สวท.

สวท.7.12-6 ระบบปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT)

สวท.7.12-7 พัฒนาเว็ปไซต์การประชุมนานาชาติ มทร.พระนคร..Global Financial Conference

สวท.7.12-8 ระบบการลาออนไลน์

สวท.7.12-9 ระบบ CHE QA Version 3.0

สวท.7.12-10 ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA)

สวท.7.12-11 Rmutp FaceBook

สวท.7.12-12 ระบบประเมินการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร

สวท.7.12-13 แบบประเมินการดูแลองค์การตามหลักธรรมาภิบาล

สวท.7.12-14 แบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร

สวท.7.12-15 แบบประเมินเพื่อสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำของผู้นำหรือผู้บริหาร

สวท.7.12-16 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ

สวท.7.12-17 แบบสำรวจคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพสำหรับนักศึกษา

จุดแข็ง

  1. บุคลากรมีความสามารถในพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมได้เอง
  2. มีการฝึกอบรมเทคโนโลยีการพัฒนาโปรแกรมใหม่ ๆ ให้กับบุคลากรอยู่เสมอ

จุดที่ควรพัฒนา

1. สนับสนุนให้บุคลากรด้านพัฒนาโปรแกรมไปศึกษาดูงานกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

  1. ส่งเสริมให้บุคลากรไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานเทคโนโลยีกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ
– ผอ.สวท.

– รอง ผอ.สวท.ทส.

– กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปี 2555
แผนสนับสนุน

  1. สนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพตนเองอย่างเต็มความสามารถ
ปี 2555