KPI ปี 2553 ข้อ 7.6

ตัวบ่งชี้ที่ 7.6 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ (ให้คะแนนตามจำนวนข้อ)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์มาตรฐาน :

[ √ ]     มีสถานที่ที่เป็นสัดส่วนสำหรับให้ผู้ใช้บริการศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่ม

[ √ ]      มีแสงสว่างอย่างพอเพียงต่อการศึกษาเรียนรู้ตามมาตรฐาน (ความเข้มของแสงสว่าง ไม่ต่ำกว่า 200 ลักซ์)

[ √ ]     มีการจัดการให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ อาทิการใช้เครื่องปรับอากาศ หรือมีการถ่ายเท อากาศที่ดีตามธรรมชาติ เป็นต้น

[ √ ]     มีป้ายบ่งบอกข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และการให้บริการที่ชัดเจน

[ √ ]     มีการจัดสถานที่ให้สวยงามและร่มรื่น อาทิ การจัดสวนหย่อม การตกแต่งในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น

[ √ ]     มีมุมศึกษาเรียนรู้แบบสบายๆ

[ √ ]     มีมุมศึกษาค้นคว้า วิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

[ √ ]     มีสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยหลากหลายรูปแบบ เช่น ชุด ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง จุดเชื่อมต่อระบบเครือข่าย และปลั๊กไฟสำหรับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ

1-3 ข้อ

มีการดำเนินการ

4 ข้อ

มีการดำเนินการ

5 ข้อ

มีการดำเนินการ

6 ข้อ

มีการดำเนินการ7 ข้อขึ้นไป

ผลการดำเนินงาน

1. มีสถานที่ที่เป็นสัดส่วนสำหรับให้ผู้ใช้บริการศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่ม

2. มีแสงสว่างอย่างพอเพียงต่อการศึกษาเรียนรู้ตามมาตรฐาน (ความเข้มของแสงสว่าง ไม่ต่ำกว่า 200 ลักซ์)

3. มีการจัดการให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ อาทิการใช้เครื่องปรับอากาศ หรือมีการถ่ายเท อากาศที่ดีตามธรรมชาติ เป็นต้น

4. มีป้ายบ่งบอกข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และการให้บริการที่ชัดเจน

5. มีการจัดสถานที่ให้สวยงามและร่มรื่น อาทิ การจัดสวนหย่อม การตกแต่งในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น

6. มีมุมศึกษาเรียนรู้แบบสบาย ๆ

7. มีมุมศึกษาค้นคว้า วิจัยสำหรับนักศึกษา

8. มีสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยหลากหลายรูปแบบ เช่น ชุด ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง จุดเชื่อมต่อระบบเครือข่าย และปลั๊กไฟสำหรับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่า

เป้าหมาย

(ข้อ)

4 เดือน

(1 มิย.53-30 กย.53)

8 เดือน

(1 มิย. 53-31 มค. 54)

12 เดือน

(1 มิย. 53-31 พค. 54)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน

12 เดือน  งปม. 53

(1 ตค.52-30 กย. 53)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.53-31 พค. 54)

[ ] [ ]

[√]

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ต่ำกว่าเป้าหมาย

เท่ากับเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

4

N/A

N/A

N/A

N/A

8 ข้อ

5

รายการหลักฐาน

1. สำนักวิทยบริการฯ จัดห้องผลิตสื่ออีเลิร์นนิง ห้องสมุด ห้องสำนักงานเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้า

สวท.7.6-1-1 ห้องผลิตสื่ออีเลิร์นนิง

สวท.7.6-1-2 รูปถ่ายผู้ใช้บริการศึกษาค้นคว้า

สวท.7.6-1-3 การจัดสถานที่เพื่อการศึกษาค้นคว้าแบบกลุ่ม

สวท.7.6-1-4 การจัดสถานที่เพื่อการศึกษาแบบเดี่ยว

สวท.7.6-1-5 มีสถานที่ที่เป็นสัดส่วนสำหรับให้ผู้ใช้บริการศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่ม

สวท.7.6-1-6 มีสถานที่ที่เป็นสัดส่วนสำหรับให้ผู้ใช้บริการศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่ม

2. มีแสงสว่างอย่างพอเพียงต่อการศึกษาเรียนรู้ตามมาตรฐาน (ความเข้มของแสงสว่าง ไม่ต่ำกว่า 200 ลักซ์)

สวท.7.6-2-6  รูปถ่ายแสงสว่างอย่างเพียงพอ

สวท.7.6-2-7 มีแสงสว่างอย่างพอเพียงต่อการศึกษาเรียนรู้ตามมาตรฐาน

สวท.7.6-2-8 มีแสงสว่างอย่างพอเพียงต่อการศึกษาเรียนรู้ตามมาตรฐาน (ความเข้มของแสงสว่าง ไม่ต่ำกว่า 200 ลักซ์)

3. ภายในห้องได้ทำการจัดตั้งอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการใช้งาน

สวท.7.6-3-8 อุณหภูมิภายในห้องผลิตสื่ออิเลิร์นนิง

สวท.7.6-3-9 รูปถ่ายอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้

สวท.7.6-3-10 มีการจัดการให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ อาทิการใช้เครื่องปรับอากาศ หรือมีการถ่ายเท อากาศที่ดีตามธรรมชาติ

4. จัดทำป้ายบอกสถานที่และห้องต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน

สวท.7.6-4-10 ป้ายบอกสถานที่และห้องต่างๆ

สวท.7.6-4-11 ป้ายบอกชื่อห้องสมุด

สวท.7.6-4-12 รูปถ่ายสถานที่และการให้บริการ

สวท.7.6-4-13  ป้ายบ่งบอกข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และการให้บริการที่ชัดเจน

5. มีการจัดสวนหย่อมไว้ให้บริการบุคลากรไว้สำหรับการนั่งพักผ่อนหย่อนใจ

สวท.7.6-5-14 สวนหย่อม

สวท.7.6-5-15 รูปถ่ายสถานที่จัดให้สวยงาม

6. มีการจัดสถานที่เพื่อใช้ในการศึกษาเรียนรู้

สวท.7.6-6-16 มุมศึกษาเรียนรู้แบบสบายๆ

สวท.7.6-6-17 รูปถ่ายมุมศึกษาค้นคว้า

สวท.7.6-6-18  มีมุมศึกษาเรียนรู้แบบสบายๆ

7. สวท.ได้ทำมุมศึกษาค้นคว้าหาความรู้ขึ้น เพื่อใช้ในการพัฒนาและต่อยอดทางความคิดของบุคลากรในการปฏิบัติงาน

สวท.7.6-7-19 มุมศึกษาค้นคว้าหาความรู้

สวท.7.6-7-20 มุมศึกษาค้นคว้า เพื่อใช้ในการพัฒนาต่อยอดทางความคิด

สวท.7.6-7-21 มีมุมศึกษาค้นคว้า วิจัยสำหรับนักศึกษา

8. มีสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยหลากหลายรูปแบบ เช่น ชุด ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง จุดเชื่อมต่อระบบเครือข่าย และปลั๊กไฟสำหรับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

สวท.7.6-8-22 ชุดการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง

สวท.7.6-8-23 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

สวท.7.6-8-24 รูปถ่ายอุปกรณ์และปลั๊กไฟสำหรับคอมพิวเตอร์

สวท.7.6-8-25 มีสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยหลากหลายรูปแบบ เช่น ชุด ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง จุดเชื่อมต่อระบบเครือข่าย และปลั๊กไฟสำหรับคอมพิวเตอร์

จุดแข็ง

1. สำนักให้ความสำคัญทางด้านการพัฒนาศักยภาพการและคุณภาพของงาน

2. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับวิทยากรและผู้เข้าอบรมมีความพร้อม และมีจำนวนมากพอสำหรับการให้บริการ มีอุปกรณ์สำหรับการบันทึกการอบรมหรือการสอน

3. มีการจัดสภาพแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

4. มีวัสดุอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

จุดที่ควรพัฒนา

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เอื้ออำนวยต่อการใช้งาน

2. ปรับปรุงห้องอบรมให้มีความทันสมัน  สวยงาม  มีแสงสว่างที่เหมาะสม  และระบายอากาศได้ดี

3. ปรับปรุงระบบสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน

4. จัดสถานที่สำหรับการอบรมหรือสัมมนากลุ่มย่อย

5. ปรับปรุงสถานที่ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

6. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ดึงดูดใจผู้ใช้บริการ

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553

แผน/โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

งปม./ระยะเวลาดำเนินการ

แผนส่งเสริม

1. กำหนดแผนการพัฒนาสภาพแวดล้อมบริเวณรอบๆหน่วยงาน

2. ส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการอบรม

3. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพของห้องฝึกอบรม

4. ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการใช้งาน

– รอง อมทร.พระนคร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ- ผอ.สวท.- รองฝ่ายวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา- สำนักงานผู้อำนวยการ- งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์- ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

ปี 2554

แผนสนับสนุน

1.ควรมีการจำทำโครงการหรือแผนงานขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย

2.สนับสนุนการวางแผนและออกแบบโครงสร้างของห้องอบรม

3.สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการปรับปรุงห้องฝึกอบรม

4.จัดสถานที่และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้

ปี 2554

Leave a Reply

Your email address will not be published.