KPI ปี 2553 ข้อ 4.2

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 จำนวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning ที่ผลิตได้เสร็จสมบูรณ์

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

ต่ำกว่า 10 วิชา

11 – 13 วิชา

14 – 16 วิชา

17 – 19 วิชา

20 วิชาขึ้นไป

ผลการดำเนินงาน

ในปีการศึกษา 2553 กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning ได้เสร็จสมบูรณ์ จำนวน  22 รายวิชา ซึ่งเป็นรายวิชาของ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่า

เป้าหมาย

(วิชา)

4 เดือน

(1 มิย.53-30 กย.53)

8 เดือน

(1 มิย. 53-31 มค. 54)

12 เดือน

(1 มิย. 53-31 พค. 54)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน

12 เดือน  งปม. 53

(1 ตค.52-30 กย. 53)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.53-31 พค. 54)

[ ]

[ ]

[]

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ต่ำกว่าเป้าหมาย

เท่ากับเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

15

N/A

N/A

N/A

N/A

35 วิชา

5

รายการหลักฐาน

สวท.4.2-1 การส่งมอบข้อมูลเนื้อหารายวิชาเพื่อจัดทำบทเรียน e-Learning

สวท.4.2-2 รายงานสรุปสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning

สวท.4.2-3 การเรียนการสอน e-Learning

สวท.4.2-4 รายวิชาสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning ในระบบ LMS

สวท.4.2-5  เอกสารสรุปผลการพัฒนารายวิชาe-learning

จุดแข็ง

 1. ได้รับการสนับสนุนจากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการดำเนินการผลิตสื่อ e-Learning
 2. มีระบบจัดการเรียนการสอนที่สามารถใช้งาน  และเข้าถึงได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

จุดที่ควรพัฒนา

 1. จัดอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านเทคนิคการเรียนการสอนให้แก่คณาจารย์
 2. มหาวิทยาลัยควรกำหนดการเรียนการสอนออนไลน์เป็นภาระงานของคณาจารย์
 3. การเพิ่มปริมาณการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้มีจำนวนมากขึ้น และหลากหลายสาขามากยิ่งขึ้น
 4. ปรับปรุงเว็บไซต์ระบบจัดการเรียนการสอนให้มีความสวยงามทันต่อเหตุการณ์ และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553

แผน/โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

งปม./ระยะเวลาดำเนินการ

แผนส่งเสริม

 1. ประชาสัมพันธ์ระบบ e-Learning ให้คณาจารย์และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
 2. ส่งเสริมการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่คณาจารย์ในทุกคณะและสาขาวิชา
 3. ส่งเสริมให้มีการใช้งาน และใช้ประโยชน์จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
– ผู้อำนวยการ สวท. – รองฝ่ายวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา- งานพัฒนทรัพยากรสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2554

แผนสนับสนุน

 1. การทำแผ่นพับหรือคู่มือ เพื่อให้เป็นความรู้พื้นฐานเบื้องต้นก่อนการเข้าใช้ระบบ
 2. ประชุมสรุปการเข้าใช้ระบบ e-Learning ปีละครั้ง
 3. สนับสนุนด้านนโยบายและงบประมาณ  เพื่อจัดทำโครงการเผยแพร่ความรู้ในการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์แก่คณาจารย์  และบุคคลากรของมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึง
 4. สนับสนุนให้นำสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลงานประจำปีของอาจารย์ แต่ละท่าน

2554

Leave a Reply

Your email address will not be published.