KPI ปี 2553 ข้อ 4.1

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 จำนวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ Video On Demand ที่ผลิตได้เสร็จสมบูรณ์

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
ต่ำกว่า 50 ตอน 51 – 60 ตอน 61 – 70 ตอน 71 – 80 ตอน 81 ตอนขึ้นไป

ผลการดำเนินงาน

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศฯได้ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ Video On Demand ขึ้น โดยปีการศึกษา 2553 ได้ดำเนินการผลิตเสร็จสมบูรณ์ มีทั้งหมด 11 รายวิชา จำนวน 145 ตอน โดยแบ่งเป็น

 1. ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวน 9 รายวิชา 127 ตอน
 2. ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวน 2 รายวิชา 18 ตอน

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่า

เป้าหมาย

(ตอน)

4 เดือน(1 มิย.53-30 กย.53) 8 เดือน(1 มิย. 53-31 มค. 54) 12 เดือน

(1 มิย. 53-31 พค. 54)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน  งปม. 53

(1 ตค.52-30 กย. 53)

6 เดือน งปม. 54(1 ตค.53-31 มีค. 54) 9 เดือน งปม. 54(1 ตค.53-31 พค. 54)

[ ]

[ ] [√]
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
80 N/A N/A N/A N/A 145 ตอน 5

รายการหลักฐาน

สวท.4.1-1  รายงานสรุปการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ Video On Demand

สวท.4.1-2  สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ Video On Demand ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553

สวท.4.1-3  สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ Video On Demand ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2553

สวท.4.1-4  วิชาการออกแบบระบบตัวเชื่อมประสานงานไมโครโปรเซสเซอร์

สวท.4.1-5  วิชาอาหารจานด่วนเพื่อสุขภาพ 7

สวท.4.1-6  วิชาศิลปะการแกะสลักผัก ผลไม้ และสบู่ 5

สวท.4.1-7  วิชาภาษาน่ารู้

สวท.4.1-8  วิชามนุษยสัมพันธ์

สวท.4.1-9  วิชาหลักการประกอบอาหาร

สวท.4.1-10 วิชาการจัดดอกไม้

สวท.4.1-11 วิชาสร้างสรรค์งานผ้า 1

สวท.4.1-12 วิชาราชมงคลพระนครกับงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

สวท.4.1-13 วิชาระบบปฎิบัติการ

สวท.4.1-14 วิชาสร้างสรรค์งานผ้า 2

จุดแข็ง

 1. บุคลากรมีศักยภาพทางด้านความรู้ความสามารถด้านการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 2. มีความพร้อมทางด้านสถานที่และอุปกรณ์ในการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 3. สามารถผลิตสื่อในรูปแบบ Video On Demand ได้ครบถ้วนตามเกณฑ์ประเมินและมีความสมบูรณ์
 4. มีเว็บไซต์ที่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล  Video On Demand ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

จุดที่ควรพัฒนา

 1. มหาวิทยาลัยควรมีงบประมาณในการสนับสนุนให้แก่อาจารย์ที่เข้าร่วมผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 2. ปรับปรุงห้องสตูดิโอสำหรับการถ่ายทำและบันทึกภาพให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

 1. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของระบบการผลิตสื่อให้มีมาตรฐาน
 2. ส่งเสริมให้มีการประเมินผลคุณภาพสื่อที่ผลิตขึ้นในแต่ละรายการ
– ผู้อำนวยการ สวท.

– รองฝ่ายวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา

– งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2554
แผนสนับสนุน

 1. สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงสตูดิโอสำหรับการถ่ายทำและบันทึกภาพให้มีความสมบูรณ์
 2. สนับสนุนการพัฒนาระบบการประเมินผลคุณภาพสื่อแต่ละรายการ
2554

Leave a Reply

Your email address will not be published.