KPI ปี 2553 ข้อ 3.7

ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ร้อยละของปริมาณการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้น (เฉพาะฐานข้อมูลที่จัดซื้อ)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

สูตรในการคำนวณ :

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น      =     ปริมาณการสืบค้นต่อฐานในปีปัจจุบัน – ปริมาณการสืบค้นต่อฐานในปีที่ผ่านมา

ปริมาณการสืบค้นต่อฐานในปีที่ผ่านมา

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
น้อยกว่าร้อยละ 1 ร้อยละ1.00-1.99 ร้อยละ2.00-2.99 ร้อยละ3.00-3.99 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 4

ผลการดำเนินงาน

1.ปีการศึกษา 2552 งานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 9 ฐาน ผู้ใช้บริการประกอบด้วย นักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย จำนวน 11,267 คน และมีการ login เพื่อใช้ฐานข้อมูลทุกฐานจำนวน 73,216 ครั้ง

2. ปีการศึกษา 2553 งานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 9  ฐาน ผู้ใช้บริการประกอบด้วย นักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย จำนวน 11,871  คน และมีการ login เพื่อใช้ฐานข้อมูลทุกฐานจำนวน 63,380  ครั้ง

วิธีการคำนวณ

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น     =      [(63,380 ÷ (11,871 × 9) – (73,216 ÷ (11,267 × 9)] × 100

(73,216 ÷ (11,267 × 9)

=       (0.5932 – 0.7220) × 100

0.7220

=              – 17.84

รายการ หน่วย จำนวน
ตัวตั้ง สถิติจำนวนสมาชิกนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี พ.ศ. 2553 คน 11,871
ตัวตั้ง จำนวนฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2553 ฐาน 9
ตัวตั้ง สถิติการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2553 ครั้ง 63,380
ตัวตั้ง สถิติจำนวนสมาชิกนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี พ.ศ. 2552 คน 11,267
ตัวตั้ง จำนวนฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2552 ฐาน 9
ตัวหาร สถิติการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2552 ครั้ง 73,216
ผล ร้อยละของปริมาณการใช้ฐานข้อมูลที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ -17.84
เป้าหมาย ร้อยละของปริมาณการใช้ฐานข้อมูลที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่า

เป้าหมาย

(ร้อย)

4 เดือน(1 มิย.53-30 กย.53) 8 เดือน(1 มิย. 53-31 มค. 54) 12 เดือน(1 มิย. 53-31 พค. 54) การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน  งปม. 53(1 ตค.52-30 กย. 53) 6 เดือน งปม. 54(1 ตค.53-31 มีค. 54) 9 เดือน งปม. 54(1 ตค.53-31 พค. 54) [√]

[ ]

[ ]
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย   เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย 
2 N/A N/A N/A N/A -17.84 1

รายการหลักฐาน

สวท.3.7-1 สถิติจำนวนนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี 2552
สวท.3.7-2 สถิติจำนวนนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี 2553
สวท.3.7-3 สถิติการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2552
สวท.3.7-4 สถิติการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2553

จุดแข็ง

  1. มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและหลายช่องทาง เพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้บริการใช้ฐานข้อมูลเพิ่ม
    มากขึ้น
  2. มีการจัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ หลักสูตรการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

จุดที่ควรพัฒนา


1. เร่งประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้มีการเข้าใช้ฐานข้อมูลเพิ่มมากขึ้น
2. ปรับปรุงช่องทางในการเข้าใช้ฐานข้อมูลภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยโดยใช้ระบบตั้งค่า Proxy ให้มีความสะดวกยิ่งขึ้น

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553

แผน/โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

งปม./ระยะเวลาดำเนินการ

แผนส่งเสริม

ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้เป็นที่รู้จัก และส่งเสริมการให้มีการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น

– ผศ.สุธาทิพย์  เกียรติวานิช
– นางสายธาร  สุเมธอธิคม
– นางสาวโสภา  ไทยลา- นางสาวกมร  สุประภารพงษ์  – นางบัวระภา  กลยนีย์ – น.ส.ณฤชล  บิลอิสมาแอล- น.ส.รัตดา  พุทธะศรีเมือง

2554

แผนสนับสนุน

1. จัดโครงการ/กิจกรรมอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้กับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น ฐานข้อมูลด้านวิศวกรรมก็จัดอบรมให้คณะวิศวกรรมศาสตร์โดยเฉพาะ
2. จัดทำรายงานเสนอต่ออธิการบดีเพื่อเร่งประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนให้จัดกิจกรรมการส่งเสริมการเข้าใช้ฐานข้อมูล โดยวิธีมอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยบอกรับ
3. จัดประชุมกับผู้บริหารคณะเพื่อร่วมหารือการบอกรับฐานข้อมูลให้ตรงกับการเรียนการสอนของแต่ละคณะให้มากที่สุด
4. ประสานงานกับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อปรับปรุงช่องทางในการเข้าใช้ฐานข้อมูลภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยโดยใช้ระบบตั้งค่า Proxy ให้มีความสะดวกยิ่งขึ้น

2554

Leave a Reply

Your email address will not be published.