KPI ปี 2553 ข้อ 3.10

ตัวบ่งชี้ที่ 3.10  จำนวนบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

เกณฑ์มาตรฐาน :

[√] มีการทบทวนการทำงานเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการและขั้นตอนการทำงาน
[√] ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นต้องใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร ผู้สำเร็จการศึกษา การเงินอุดมศึกษา หรือฐานข้อมูลอื่นที่เป็นข้อมูลของมหาวิทยาลัย อย่างน้อยหนึ่งฐานข้อมูล
[√] ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นต้องมีระบบการควบคุมการเข้าใช้ตามสิทธิของผู้ใช้แต่ละกลุ่ม การระบุตัวบุคคล (Authentication) เพื่อยืนยันว่าบุคคลที่ติดต่อด้วยเป็นบุคคลที่กล่าวอ้างถึงจริง
[√] ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นต้องสามารถเพิ่มประสิทธิภาพด้านบริการและสร้างความโปร่งใส
[√] มีการติดตามประเมินผล

 

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

ครบถ้วน

1 ประเด็น

ครบถ้วน

2 ประเด็น

ครบถ้วน

3 ประเด็น

ครบถ้วน

4 ประเด็น

ครบถ้วน

5 ประเด็น

 

ผลการดำเนินงาน 

  1. ในแต่ละปี วิธีการเสนอซื้อหนังสือใหม่แต่เดิม ห้องสมุดจะใช้วิธีการให้บรรณารักษ์เป็นผู้พิมพ์รายการหนังสือจากเว็บไซต์ของบริษัท ห้างร้าน หรือ ศูนย์หนังสือต่าง ๆ แล้วนำมาแยกตามคณะและสาขาวิชาที่ห้องสมุดตั้งอยู่  จากนั้นจะนำรายการหนังสือส่งหัวหน้าสาขาวิชาเพื่อเวียนไปอาจารย์คัดเลือก สำหรับนักศึกษาให้สามารถเสนอซื้อได้โดยแจ้งความประสงค์กับบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุดโดยตรง  ห้องสมุดจะรวบรวมรายชื่อหนังสือส่งหัวหน้ากลุ่มงานห้องสมุดเพื่อดำเนินการจัดซื้อต่อไป  จากวิธีการข้างต้นทำให้การเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดไม่ครบถ้วนตามเงินงบประมาณที่ได้รับ กลุ่มงานห้องสมุดจึงจัดประชุมเพื่อพิจารณาหาทางแก้ไขปัญหา โดยที่ประชุมมีมติให้มีบริการอิเล็กทรอนิกส์ในรูปการแนะนำหนังสือออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ห้องสมุด  
  2. ระบบแนะนำหนังสือที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาขึ้นนี้ ใช้ฐานข้อมูลนักศึกษาและคณาจารย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยประกอบการจัดทำ
  3. มีการจำกัดสิทธิเฉพาะผู้ใช้ที่เป็นบุคลากรในสังกัดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเท่านั้น ทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา โดยสามารถเสนอซื้อได้ตลอดเวลาทั้งจากที่บ้าน และที่ทำงาน ซึ่งก่อนจะเข้าใช้บริการ ทุกคนจะต้องกรอก Username และ Password มิฉะนั้นจะไม่สามารถเข้าใช้บริการได้  
  4. สามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ หรือบรรณารักษ์ให้สามารถเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของศูนย์หนังสือต่างๆได้ และสามารถพิมพ์รายการหนังสือเพื่อประกอบการจัดซื้อได้จากระบบ นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำคู่มือการใช้ระบบแนะนำหนังสือเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้อีกด้วย
  5. จากการประเมินผลการเข้าใช้ระบบแนะนำหนังสือ พบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจในระบบแนะนำหนังสือในระดับมาก

 

  ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

(ประเด็น) 

4 เดือน

(1 มิย.53-30 กย.53)

8 เดือน

(1 มิย. 53-31 มค. 54)

12 เดือน

(1 มิย. 53-31 พค. 54)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53

(1 ตค.52-30 กย. 53)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.53-31 พค. 54)

[ ]

 

[ ]

 

[√]

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ต่ำกว่าเป้าหมาย    

เท่ากับเป้าหมาย 

สูงกว่าเป้าหมาย   

3

N/A

N/A

N/A

N/A

5

5

                     

 

รายการหลักฐาน

สวท.3.10-1-1   รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุด

สวท.3.10-2-2   Work Flow ระบบแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด ระบบเดิมและระบบใหม่ 

สวท.3.10-2-3   ตัวอย่างใบปะหน้าเชิญชวนคณาจารย์และนักศึกษาเสนอรายชื่อหนังสือ

สวท.3.10-2-4   ตัวอย่างแบบสำรวจความต้องการซื้อวัสดุสารสนเทศ

สวท.3.10-2-5   ระบบแนะนำหนังสือออนไลน์

สวท.3.10-3-6   หน้าจอ Log in เข้าระบบแนะนำหนังสือสำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าตรวจสอบหนังสือที่แนะนำเข้ามาในระบบ

สวท.3.10-4-7   หน้าจอแหล่งข้อมูลหนังสือ ในระบบแนะนำหนังสือออนไลน์

สวท.3.10-4-8  รายการหนังสือที่พิมพ์จากระบบเพื่อประกอบการจัดซื้อ

สวท.3.10-4-9  คู่มือการใช้ระบบแนะนำหนังสือ 

สวท.3.10-5-10 แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการระบบแนะนำหนังสือออนไลน์

สวท.3.10-5-11 ผลสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการระบบแนะนำหนังสือออนไลน์

 

จุดแข็ง 

ระบบแนะนำหนังสือสามารถอำนวยความสะดวกให้ทั้งกับผู้ใช้และบรรณารักษ์ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

ควรมีการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553

แผน/โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดำเนินการ

แผนส่งเสริม   วางแผนให้มีการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 1. ผศ.สุธาทิพย์  เกียรติวานิช2. นางสายธาร  สุเมธอธิคม3. น.ส.โสภา  ไทยลา4. น.ส.กมร  สุประภารพงษ์  5. นางบัวระภา  กลยนีย์ 6. น.ส.รัตดา    พุทธะศรีเมือง7. น.ส.นฤมล  โตเจริญ

2554

แผนสนับสนุนจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดเพื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2554

Leave a Reply

Your email address will not be published.