SAR ปี 2554 ข้อ 7.3

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ.7.3)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ
1 ข้อ

มีการดำเนินการ
2 ข้อ

มีการดำเนินการ
3 ข้อ

มีการดำเนินการ
4 ข้อ

มีการดำเนินการ
5 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน :

ผลการดำเนินงาน

[√] 1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)

มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) โดยมีการจัดทำแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ปีการศึกษา 2554) มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ สวท.มทร. พระนคร ปี 2554 – 2557 และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสารสนเทศ สวท.มทร.พระนคร ปี 2550 – 2554

[√] 2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานประกันคุณภาพ

โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้สำนักเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ สำนักได้แต่งตั้งทีมงาน จัดทำร่วมทั้งทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองบริหารงานบุคคล กองนโยบายและแผน สำนักส่งเสริมวิชาการฯ สถาบันวิจัย และสำนักประกันคุณภาพ เป็นต้น มีการวิเคราะห์และออกแบบระบบให้สอดคล้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีการติดตาม ความคืบหน้าการดำเนินงาน ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของโปรแกรมระบบงาน และข้อมูลที่ได้อย่างสม่ำเสมอ มีการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลถูกต้องตรงกัน ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจสามารถตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ด้านการวิจัย คือระบบคลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ ระบบติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ (กพร.) ระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการเงิน ระบบการเงินและบัญชี (Enterprise Resource Planning) ระบบการรายงานเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ (Business Intelligence) ด้านการประกันคุณภาพ ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน

[√] 3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ

โดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศแบบออนไลน์ มีการตรวจสอบและทดสอบแบบประเมิน มีการพัฒนาโปรแกรมการประเมินผลให้สามารถรายงานผลการประเมินได้แบบเรียลไทม์ออนไลน์ พร้อมมีผู้ตรวจสอบ กำกับ ติดตามดูแล ในการประเมินผลนี้จะทำสรุปรายงานเสนอผู้บริหารในปลายปีการศึกษาละ 1 ครั้งทุกปี นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังมีการประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบงานอื่น ๆ ด้วย เช่น ระบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ เป็นต้น

[√] 4. มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยได้นำผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์ที่ได้คะแนนน้อย และจากที่ผู้ประเมินให้คำแนะนำไว้ มาทำแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศเสนอผู้บริหาร และปรับปรุงระบบต่อไป ระบบที่ได้ปรับปรุงจากคำแนะนำแล้ว เช่น ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ พัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของผู้ใช้เมื่อได้รับการร้องขอ เป็นต้น

[√] 5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนด

มหาวิทยาลัยจัดส่งข้อมูลบุคลากร การเงิน ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลหลักสูตร และข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกให้กับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาปีละ 2 ครั้งในเดือนกรกฎาคม และธันวาคม ตามที่กำหนด บันทึกข้อมูลการประกันคุณภาพในโปรแกรม CHE QA และบันทึกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตผ่านระบบของ สกอ.

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
(ข้อ)

4 เดือน
(1 มิย.54-30 กย.54)

8 เดือน
(1 มิย. 54-31 มค. 55)

12 เดือน
(1 มิย. 54-31 พค. 55)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน

12 เดือน งปม. 53
(1 ตค.53-30 กย. 54)

6 เดือน งปม. 54
(1 ตค.54-31 มีค. 55)

9 เดือน งปม. 54
(1 ตค.54-31 พค. 55)

[ ] [ ] [√]

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ต่ำกว่าเป้าหมาย

เท่ากับเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

4

3 3 4 4 5 5

รายการหลักฐาน

1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)

สวท. 7.3-1-1 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (พ.ศ.2550–2554)

สวท. 7.3-1-2 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (พ.ศ.2554–2557)

สวท. 7.3-1-3 แผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)  ปี 2554

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านบริหารจัดการ ด้านการเงิน ด้านการประกันคุณภาพ

สวท.7.3-2-3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มทร.พระนคร

สวท.7.3-2-4 ระบบบริหารงานวิจัย

สวท.7.3-2-5 ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์

สวท.7.3-2-6 ระบบการเรียนการสอนออนไลน์

สวท.7.3-2-7 ระบบคลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สวท.7.3-2-8 ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ

สวท.7.3-2-9 ระบบติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

สวท.7.3-2-10 ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ (IQA)

สวท.7.3-2-11 ระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ

สวท.7.3-2-12 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

สวท.7.3-2-13 ระบบการเงินและบัญชี (Enterprise Resource Planning)

สวท.7.3-2-14 ระบบการรายงานเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ (Buseiness Intelligence)

สวท.7.3-2-15 ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

สวท.7.3-2-16 ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน

สวท.7.3-2-17 รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 5/2554

สวท.7.3-2-18 รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 4/2554

สวท.7.3-2-19 รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 3/2554

สวท.7.3-2-20 รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 2/2554

สวท.7.3-2-21 รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 1/2554

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ

สวท.7.3-3-22 ระบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ

สวท.7.3-3-23 ระบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์

สวท.7.3-3-24 ระบบประเมืนความพึงพอใจผู้ใช้ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ

สวท.7.3-3-25 ระบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบติดตามการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการ

สวท.7.3-3-26 ระบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบติดตามผลการปฎิบัติราชการ (กพร.)

สวท.7.3-3-27 ระบบแจ้งปัญหาการใช้งานระบบวางแผนและบริหารงบประมาณ และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

4. มหาวิทยาลัยได้นำผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์มาทำการปรับปรุงพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

สวท.7.3-4-28 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศ

สวท.7.3-4-29 แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศ

สวท.7.3-4-30 ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศ

สวท.7.3-4-31 การปรับปรุงระบบตามข้อเสนอแนะผู้ใช้ระบบสารสนเทศ

สวท.7.3-4-32 ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์

สวท.7.3-4-33 ข้อแนะนำที่นำไปใช้เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์

สวท.7.3-4-34 รายงานการดำเนินงานจากข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุงระบบการเรียนการสอนออนไลน์

สวท.7.3-4-35 แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศ ปี 2554 – 2555

สวท.7.3-4-36 บันทึกเสนอแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา

สวท.7.3-4-37 ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

สวท.7.3-4-38 คำแนะนำจากผู้บริหารผ่านระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

สวท.7.3-4-39 ผลการปรับปรุงระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนด

สวท.7.3-5-40 มีระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนักศึกษา

สวท.7.3-5-41วันที่ส่งข้อมูลนักศึกษา วันที่ส่งฐานข้อมูลผู้สำเร็จ วันที่ส่งฐานข้อมูลบุคลากร เข้าคลัง สกอ.

สวท.7.3-5-42 ระบบนำส่งฐานข้อมูลเข้าคลังข้อมูลอุดมศึกษา

สวท.7.3-5-43 การส่งข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ผ่านระบบเครือข่าย สกอ.

สวท.7.3-5-44 บันทึกส่งข้อมูลนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร การเงิน และภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ให้สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2554

สวท.7.3-5-45 บันทึกส่งข้อมูลนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร การเงิน และภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ให้ สกอ. ภาคการศึกษาที่ 2/2554 เดือนธันวาคม 2554

จุดแข็ง

  1. มีผู้บริหารหน่วยงานที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดี
  2. มีบุคลากรที่มีความชำนาญด้านปฏิบัติงานโปรแกรมและเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

จุดที่ควรพัฒนา

พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฎิบัติงาน

ข้อเสนอแนะ

ควรพัฒนาเว็ปไซต์เป็นภาษาอังกฤษเท่าที่จะทำได้เพื่อรองรับ AEC

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

ผลักดันให้บุคลากรนำเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

– รอง อมทร.พ.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

– ผอ.สวท.

– รอง ผอ.ทส.

– ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

2555

แผนพัฒนา

จัดฝึกอบรม สัมมนา บุคลากรทุกระดับ และศึกษาดูงานให้กับหัวหน้างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

2555

ผู้กำกับตัวบ่งชี้ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย เธียรหิรัญ (รองอธิการบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนากายภาพ) โทร 0-2280-1332

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร จารุวาระกูล (ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) โทร 0-2682-5238