KPI ปี 2553 ข้อ 5.1

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม/ชุมชน

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

น้อยกว่า 3 กิจกรรม/โครงการ

3 กิจกรรม/โครงการ

4 กิจกรรม/โครงการ

5 กิจกรรม/โครงการ

มากกว่าหรือเท่ากับ 6 กิจกรรม/โครงการ

ผลการดำเนินงาน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการการถ่ายทำเทปโทรทัศน์ วีดีทัศน์ เพื่อเผยแผ่สื่อต่าง ๆ ด้วยการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชน พร้อมกับเผยแพร่เทคโนโลยีเพื่อให้บุคลภายนอกได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่า

เป้าหมาย

(กิจกรรม)

4 เดือน

(1 มิย.53-30 กย.53)

8 เดือน

(1 มิย. 53-31 มค. 54)

12 เดือน

(1 มิย. 53-31 พค. 54)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน

12 เดือน  งปม. 53

(1 ตค.52-30 กย. 53)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.53-31 พค. 54)

[ ]

[ ]

[]

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ต่ำกว่าเป้าหมาย  

เท่ากับเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย 

3

N/A

N/A

N/A

N/A

13

โครงการ

5

รายการหลักฐาน

สวท.5.1-1-1  เอกสารการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “มาตรฐานการแปลและล่าม : สภาและศูนย์ข้อมูลพหุภาษาสำหรับความเป็นมืออาชีพ

สวท.5.1-1-2  บริการถ่ายทำเทปโทรทัศน์งานอรุณเบิกฟ้า เหนือลำน้ำมูล  คนดีศรีละทาย จ. ศรีสะเกษ

สวท.5.1-1-3  เอกสารเชิญประชุมเพื่อกำหนดการจ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบ (วันที่ 29 เม.ย. – 1 พฤษภาคม 2553)

สวท.5.1-1-4  เอกสารประชุมคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อม Software ของ สพท. 185 ระบบ และระบบคอมพิวเตอร์พร้อม Software ของ สพฐ. (Data Center) (วันที่ 21-25 มี.ค. 2554)

สวท.5.1-1-5  เอกสารเชิญคณะกรรมการจัดจ้างที่ปรึกษาประชุมตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา งวดที่ 2 (สพฐ)

สวท.5.1-1-6  เอกสารประชุมเพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการดำเนินงานของที่ปรึกษาตามข้อกำหนดการจ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศึกษาของ สพฐ. ทั้งระบบ

สวท.5.1-1-7  เอกสารประชุมคณะกรรมการจัดจ้างที่ปรึกษาการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการศึกษาของ สพฐ.  วันที่ 9 ก.ย. 2553

สวท.5.1-1-8  เอกสารคณะกรรมการจัดจ้างที่ปรึกษา ร่วมพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิคและข้อเสนอทางด้านราคางานจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการศึกษาของ สพฐ. วันที่  27 ก.ย. 2553

สวท.5.1-1-9  เอกสารประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ)

สวท.5.1-1-10  เอกสารเชิญคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 5/2553  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา) วันที่ 12 พ.ค. 2553

สวท.5.1-1-11  เอกสารเชิญคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 6/2553  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา  (สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา) วันที่ 4 มิ.ย. 2553

สวท.5.1-1-12  เอกสารคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)  (สกอ.)

สวท.5.1-1-13  เอกสารสัมมนา เรื่อง บูรณาการหลากวิธีการสอน หลายกิจกรรมการเรียนรู้ สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย  (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

จุดแข็ง

ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน

จุดที่ควรพัฒนา

  1. ควรมีงบประมาณสนับสนุนในการให้บริการแก่ชุมชนและสังคมให้มากขึ้น
  2. เผยแพร่ให้สื่อได้รับทราบข้อมูลของมหาวิทยาลัยให้ทราบได้หลาย ๆ ทาง

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553

แผน/โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

  1. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ทางเว็บไซต์
  2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และเชี่ยวชาญงานด้านวิจัย
– ผอ.สวท.

– รอง ผอ.วน.

– กลุ่มงานนวัตกรรมการศึกษา

– หน.สอ.

2554

แผนสนับสนุน

  1. เพิ่มงบประมาณในการให้บริการชุมชนและและหน่วยงานภายนอก
  2. สนับสนุนเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในการเผยแพร่

2554

Leave a Reply

Your email address will not be published.