KPI ปี 2553 ข้อ 7.10

ตัวบ่งชั้ที่ 7.10 ศักยภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์มาตรฐาน :

[√]   มีนโยบายการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการอย่างน้อย 1 ระบบงาน

[√]   มีนโยบายการนำระบบสารสนเทศที่จัดทำไปใช้เพื่อการบริหารจัดการ

[√]   ระบบสารสนเทศที่จัดทำต้องมีระบบการรายงานสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการ

[√]   ระบบสารสนเทศที่จัดทำต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

[√]   มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศและนำผลการประเมินมาปรับปรุง

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ

1 ข้อ

มีการดำเนินการ

2 ข้อ

มีการดำเนินการ

3 ข้อ

มีการดำเนินการ

4 ข้อ

มีการดำเนินการ

5 ข้อ

ผลการดำเนินงาน

  1. สำนักมีนโยบายจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการอย่างน้อย 1 ระบบ คือระบบภาวการมีงานทำของบัณฑิต
  2. มีนโยบายการนำระบบสารสนเทศที่จัดทำไปใช้เพื่อการบริหารจัดการ
  3. มีการระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตไปใช้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการเปิดรับนักศึกษา และการบริหารจัดการ
  4. มีการนำระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มาใช้ทำให้ลดค่าใช้จ่าย ลดเวลาในการปฏิบัติงาน ลดขั้นตอนการดำเนินงาน สามารถรายงานผลรวดเร็วทันทีแบบ Real time
  5. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบภาวะการมีงานทำ และนำผลไปปรับปรุงการพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

(ข้อ)

4 เดือน

(1 มิย.53-30 กย.53)

8 เดือน

(1 มิย. 53-31 มค. 54)

12 เดือน

(1 มิย. 53-31 พค. 54)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน

12 เดือน  งปม. 53

(1 ตค.52-30 กย. 53)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.53-31 พค. 54)

[ ] [ ]

[√]

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ต่ำกว่าเป้าหมาย   เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย 

4

N/A

N/A

N/A

N/A

5 ข้อ

5

รายการหลักฐาน

สวท.7.10-1-1 แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ ปีการศึกษา 2553

สวท.7.10-2-2 แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ ปีการศึกษา 2553

สวท.7.10-3-3 ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

สวท.7.10-4-4 รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

สวท.7.10-5-5 ระบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

สวท.7.10-5-6 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบ

สวท.7.10-5-7 ข้อแนะนำที่นำไปใช้เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบ

สวท.7.10-5-8 รายงานการดำเนินงานจากข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุง

จุดแข็ง

มีนักวิชาการคอมพิวเตอร์สามารถพัฒนาโปรแกรมเองได้

จุดที่ควรพัฒนา

พัฒนานักวิชาการคอมพิวเตอร์ให้ความสามารถเขียนโปรแกรมได้ทุกคน

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553

แผน/โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

งปม./ระยะเวลาดำเนินการ

แผนส่งเสริม อบรมพัฒนานักวิชาการคอมพิวเตอร์ด้านการเขียนโปรแกรม

ผอ.สวท

รอง ผอ.ทส.

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

2554

แผนสนับสนุนสนับสนุนให้นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานให้ตรงตามสายวิชาชีพ

2554