SAR ปี 2553 ตัวบ่งชี้ที่ 7.11

ตัวบ่งชี้ที่ 7.11 : ระดับความสำเร็จในการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  ผลผลิต 

เกณฑ์มาตรฐาน :

[] 1. มีการพิจารณากำหนดประเด็นที่จะนำมาเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 มีการวิเคราะห์เพื่อกำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประเด็นที่กำหนด และทบทวนองค์ประกอบของคณะทำงานภาคประชาชนให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประเด็นที่กำหนดข้างต้น

[] 2. มีการจัดให้มีช่องทางหรือกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนกลุ่มเป้าหมายหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่กำหนด และรายงานสรุปผลความคิดเห็น รวมทั้งดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประเด็นที่กำหนด สถาบันอุดมศึกษาและคณะทำงานภาคประชาชนร่วมกันพิจารณาทบทวนแผนงาน/โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่กำหนดไว้แล้วตามประเด็นที่กำหนดข้างต้น หรือจัดทำแผนงาน/ โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามประเด็นที่กำหนดข้างต้น โดยพิจารณาจากระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ระดับ

[] 3. สถาบันอุดมศึกษาและคณะทำงานภาคประชาชนร่วมกันดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้แล้วเสร็จครบถ้วน โดยมีการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานและจัดทำรายงานความก้าวหน้าเสนอผู้บริหาร/คณะทำงานภาคประชาชน และสภาสถาบันอุดมศึกษาอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งสื่อสารให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ

[] 4. มีการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเสนอต่อผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา/คณะทำงานภาคประชาชน และสภาสถาบันอุดมศึกษา  สถาบันอุดมศึกษาเผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินงานดังกล่าวแก่ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม

[] 5. มีการจัดทำแนวทางหรือแผนงาน/โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา

 เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

 ดำเนินการได้

สำเร็จ ครบถ้วน

1 ประเด็น

 ดำเนินการได้

สำเร็จ ครบถ้วน

2 ประเด็น

 ดำเนินการได้

สำเร็จ ครบถ้วน

3 ประเด็น

 ดำเนินการได้

สำเร็จ ครบถ้วน

4 ประเด็น

ดำเนินการได้

สำเร็จ ครบถ้วน

5 ประเด็น

 

ผลการดำเนินการ  

 1.

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

(ประเด็น)

4 เดือน

(1 มิย.53-30 กย.53)

8 เดือน

(1 มิย. 53-31 มค. 54)

12 เดือน

(1 มิย. 53-31 พค. 54)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน

12 เดือน  งปม. 53

(1 ตค.52-30 กย. 53)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.53-31 พค. 54)

[ ]  [ ]  []

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ต่ำกว่าเป้าหมาย  

เท่ากับเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย 

3

           
                     

 

รายการหลักฐาน

Leave a Reply

Your email address will not be published.