บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ (เก่า)

สำนักงานผู้อำนวยการกลุ่มวิทยบริการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
04นางสาวอ้อยจริยา พลับจีน
Miss Ooyjariya Plubjeen
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนัก

02-665 3777 ต่อ 6790
ooyjariya.p@rmutp.ac.th
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
03_resizeนางสุกัญญา พิสิฐอมรชัย
Mrs. Sukunya Pisitamorchai
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

02-665 3777 ต่อ 6791
sukunya.p@rmutp.ac.th
08_resizeน.ส.รัชนี ต่อเงิน
Miss Rachanee Torgern
เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป
02-665 3777 ต่อ 6762
ratchanee@rmutp.ac.th
10_resizeนางอุมาพร สรวลสรรค์
Mrs. Umaporn Sroulsrun
เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
02-665 3777 ต่อ 6767
umaporn.s@rmutp.ac.th
18_resizeนายสาคร พรมจันทรา
Mr. Sakon Phomchantra
เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
02-665 3777 ต่อ 6761
sakon.pr@rmutp.ac.th
หยกน.ส.ธันยพร พิสิฐอมรชัย
Miss Thanyapron Pisitamorncchai
เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป
02-665 3777 ต่อ 6799
thanyapron.pis@rmutp.ac.th
28_resizeนางสายธาร สุเมธอธิคม
Mrs. Saitarn Sumethathikom
หัวหน้ากลุ่มวิทยบริการ
02-282-9009 ต่อ 6797
saitarn.s@rmutp.ac.th
งานวิทยบริการ
21นางสาวโสภา ไทยลา
Miss Sopa Thaila
หัวหน้างานวิทยบริการ

02-282-9009 ต่อ 6798
sopa.t@rmutp.ac.th
22นางสาวรุ่งทิวา อึ่งวาระ
-
บรรณารักษ์

02-282-9009 ต่อ 6798
-
29นางสาวนารีนาท แก้วรุ่งเรื่อง
Nareenat Kaewrungrueng
บรรณารักษ์

02-282-9009 ต่อ 6798
-
27นางสาวอ้อมทิพย์ วงษ์ศรีแก้ว
Mrs. Oomthip Wongsrikaew
บรรณารักษ์

02-282-9009 ต่อ 4134
oomthip.w@rmutp.ac.th
งานห้องสมุด
34นางบัวระภา กลยนีย์
Mrs.ฺ Buarapha Konyanee
หัวหน้างานห้องสมุด

02-282-9009 ต่อ 3902
buarapha_k@hotmail.com
23_resizeนางสุมาลี พรเจริญ
Mrs. Sumalee Bhornchareon
นักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ

02-282-9009 ต่อ 6798
sumalee.ta@rmutp.ac.th
13_resizeน.ส.รัตดา พุทธะศรีเมือง
Miss Ratda Puthasrimuang
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
02-281-9756-8 ต่อ 2309
ratda.p@rmutp.ac.th
07_resizeน.ส.ศิริลักษณ์ แท่นวิมล
Miss Siriluck Tanvimon
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
02-281-9756-8 ต่อ 2309
siriluck.t@rmutp.ac.th
Untitled-2นางพัชรินทร์ จำนงเพียร
Mrs.Patcharin Chumnongpian
นักเอกสารสารสนเทศ
02-281-9756-8 ต่อ 2309
patcharint.j@rmutp.ac.th
32น.ส.กมร สุประภารพงษ์
-
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
02-281-9756-8 ต่อ 4134
kamon.s@rmutp.ac.th
26นายธีรพัฒน์ จำลองพิมพ์
Theerapat Chumlongpim
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
02-281-9756-8 ต่อ 4134
kamon.s@rmutp.ac.th
25นางศิวะพร อัคคีโรจน์
-
นักเอกสารสนเทศ
02-281-9756-8 ต่อ 4134
-
39-687x1024นางสาวณฤชล บิสอิสมาแอล
Miss Naruchon Billisamalee
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
02-282-9101 ต่อ 3902
33(ไม่แน่ใจ)นางสาวสุรีย์วรรณ กลันทกสุวัณณ์
-
นักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ
02-281-9756-8 ต่อ 3902
-
002นางสาววัชรนันท์ ศรีประสงค์
-
นักเอกสารสนเทศ
02-281-9756-8 ต่อ 3902
-
02นายนพชัย ทิพย์ไกรลาศ
Mr. Noppachai Tipkrailas
หัวหน้ากลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
02-665 3777 ต่อ -3901
noppachai.t@rmutp.ac.th
งานวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา
นายปฐมพงศ์-จำนงค์ลาภ1นายปฐมพงศ์ จำนงค์ลาภ
Mr. Pratompong Jamnonglap
หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา
02-665 3777 ต่อ 3500 , 3501
pratompong.j@rmutp.ac.th
ศักดิ์เทพ จำนงค์ลาภนายศักดิ์เทพ จำนงค์ลาภ
Mr. Sakthep Janonglap
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
02-665 3777 ต่อ 3500 , 3501
pratompong.j@rmutp.ac.th
น.ส.ปัญญาพร แสงสมพรนางสาวปัญญาพร แสงสมพร
Miss Panyaporn Sangsomporn
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

02-665 3777 ต่อ 3500 , 3501
panyaporn.s@rmutp.ac.th
งานผลิตสื่อโสตทัศน์
นายกฤษณ์-จำนงนิตย์1นายกฤษณ์ จำนงนิตย์
Mr. Krit Jamnongnit
หัวหน้างานผลิตสื่อโสตทัศน์

02-665 3777 ต่อ 3500 , 3501
kurt.cobian01@hotmail.com
นายกิตติ-แย้มวิชา1นายกิตติ แย้มวิชา
Mr. Kitti Yamvicha
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
02-665 3777 ต่อ 3500 , 3501
kitti.y@rmutp.ac.th
A07Y8111_retouchนางสาวมัณฑนา ตุลยนิษกะ
Miss Mantana Tulayanisaka
นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ

02-665 3777 ต่อ 3500 , 3501
mantana.tu@rmutp.ac.th
น.ส.ดลวรรณ-สุทธิวัฒนกำจร1นางสาวดลวรรณ สุทธิวัฒนกำจร
Miss Donlawan Suthiwathanakumjorn
นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ

02-665 3777 ต่อ 3500 , 3501
donlawan.s@rmutp.ac.th
นรินทร์ จิตต์มั่นการนายนรินทร์ จิตต์มั่นการ
Mr. Narin Jitmankarn
นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ

02-665 3777 ต่อ 3500 , 3501
narin.j@rmutp.ac.th
จุติมา พูลสวัสดิ์นางสาวจุติมา พูลสวัสดิ์
Miss Jutima Poolsawat
นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ

02-665 3777 ต่อ 3500 , 3501
jutima.p@rmutp.ac.th
อุเทน พรหมมินายอุเทน พรหมมิ
Mr. Outhen Phommi
นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ

02-665 3777 ต่อ 3500 , 3501
outhen.p@rmutp.ac.th
กุลภัทร พลายพลอยรัตน์นายกุลภัทร พลายพลอยรัตน์
Mr.Kunrapat Playployrut
ช่างศิลป์

02-665 3777 ต่อ 3500 , 3501
kunrapat.p@rmutp.ac.th
ปิยะนนท์ ศุจจริยวิชัยนายปิยะนนท์ ศุภจริยวิชัย
Mr. Piyanon Supajariyawichai
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
02-665 3777 ต่อ 3500 , 3501
piyanon.s@rmutp.ac.th
งานผลิตสื่อคอมพิวเตอร์
นฤมล ชุมคชนางสาวนฤมล ชุมคช
Miss Narumon Chumkot
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
02-665 3777 ต่อ 3500 , 3501
narumon.c@rmutp.ac.th
นายพรรษชล  นาคฉ่ำนายพรรษชล นาคฉ่ำ
Mr. Pansachon Narkcham
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
02-665 3777 ต่อ 3500 , 3501
pansachon.n@rmutp.ac.th
งานบริการทรัพยากรสื่ออิเล็กทรอนิกส์
น.ส.ณิชกานต์  พันธ์บัวหลวงนางสาวณิชกานต์ พันธ์บัวหลวง
Miss Nichakan Phunbualuang
นักเอกสารสนเทศ
02-665 3777 ต่อ 3500 , 3501
nichakan.p@rmutp.ac.th
นางสาวเพชราภรณ์ เพ็ชรแก้วนางสาวเพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว
Miss Petcharaporn Petchkeaw
หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

02-665 3777 ต่อ 6764
meow@rmutp.ac.th
งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายนพณรรจ์ เนตรสกูลณีนายนพณรรจ์ เนตรสกูลณี
Mr. Nopphanan Netsakulnee
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

02-282-9009 ต่อ 6763
nopphanan.n@rmutp.ac.th
นายจิรายุส  ลออพงศ์พฤกษ์นายจิรายุส ลออพงศ์พฤกษ์
Mr. Jirayut Laoophongphruek
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

02-282-9009 ต่อ 6763
jirayut.l@rmutp.ac.th
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายปาโมกข์ รัตนตรัยาภิบาลนายปาโมกข์ รัตนตรัยาภิบาล
Mr. Pamok Rattanatriyapibal
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

02-665 3777 ต่อ 6783
pamok.r@rmutp.ac.th
นางสาวธนาภา  โตเจริญนางสาวธนาภา โตเจริญ
Miss Nalumon Tocharone
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

02-282-9009 ต่อ 6766
thanapha.t@rmutp.ac.th
นางสาวศฤญญา แก้วซิมนางสาวศฤญญา แก้วซิม
Miss Sarinya Kaewsim
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

02-282-9009 ต่อ -
sarinya.k@rmutp.ac.th
นายฉัตรชัย  ทองศิลป์นายฉัตรชัย ทองศิลป์
Mr. Chatchai Thongsin
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

02-282-9009 ต่อ 6766
chatchai.t@rmutp.ac.th
14_resizeนายเชาวลิต สมบูรณ์พัฒนากิจ
Mr. Chaovalit Somboonpattanakit
หัวหน้ากลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
02-665 3777 ต่อ 6785
admin@rmutp.ac.th
งานพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
15_resize1นายเชวงศักดิ์ คงเกิด
Mr. Chawangsak Kongkerd
หัวหน้างานพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และการสื่อสาร

02-665 3777 ต่อ 6785
charwangsuk.k@rmutp.ac.th
37นายสุทธิพงษ์ คำแปง
Mr. Sutthipong Kumpang
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

02-665 3777 ต่อ 6785
sutthipong.ku@rmutp.ac.th
IMG_0012_1นายสรศิษฏ์ พุ่มฉัตร
Mr. Sorasit Phumchat
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

2-665 3777 ต่อ 6785
sorasit.p@rmutp.ac.th
IMG_0042_1นายสุพัฒน์ รุ่งจรัสพันธุ์
Mr. Supat Rungjaruspan
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

02-665 3777 ต่อ 6785
supat.r@rmutp.ac.th
IMG_0071_1นายธัญวัฒน์ บุญศรีนุ้ย
Mr. Thanyawat Boonsrinui
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

02-665 3777 ต่อ 6785
thanyawat.b@rmutp.ac.th
งานบริการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
351-687x1024นายโยธิน หนูแดง
Mr. Yothin Nudaeng
หัวหน้างานบริการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

02-665 3777 ต่อ 8919 ,7667
yothin.n@rmutp.ac.th
งานศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
17_resize1นายแสงสรรค์ ตินารักษ์
Mr. Saengsan Tinarak
หัวหน้างานศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

02-665 3777 ต่อ 6785
sangsan.t@rmutp.ac.th
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์
11นายสุรยุทธ สระแก้ว
Mr. Surayuth Srakaew
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

02-665 3777 ต่อ 6779
surayuth.s@rmutp.ac.th
31_resizeนายพิศุทธิ์ เมืองใหญ่
Mr. Pisut Mueangyai
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
02-665 3777 ต่อ 6779
pisut.m@rmutp.ac.th
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพณิชยการพระนคร
38นายณัฐพงค์ การะน้อย
Mr. Nattapong Karanoi
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

02-665 3777 ต่อ 3900
nattapong.kar@rmutp.ac.th
24นายครรชิต จิตตานุวัฒน์
Mr. Kanchit Jidtanuwat
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

02-665 3777 ต่อ 3900
jidtanuwat@rmutp.ac.th
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพณิชยการพระนครเหนือ
20_resizeน.ส.ธิดาทิพย์ เชื้อมั่น
Miss Tidathip Chuemun
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
02-665 3777 ต่อ 4214
tidathip.c@rmutp.ac.th
003นางสาวปรางหทัย วงศ์เป็ง
Miss pranghathai wongpeng
นักเอกสารสนเทศ

02-665 3777 ต่อ 4214
pranghathai.w@rmutp.ac.th
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองโชติเวช
09_resizeนายทัศพัฒน์ เดชธนาไพบูลย์
Mr. Thasaphat Dettanaphiboon
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
02-665 3777 ต่อ 5239
thasaphat.d@rmutp.ac.th