บุคลากรงานบริการทรัพยากรฯ

ชื่อ : น.ส.รักอนงค์
Name : Miss Rukanong
นามสกุล : ชมปรีดา
Surname : Chompreda
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Position : Computer Technical Officer
E-mail : rukanong.c@rmutp.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2356-4083-4