KPI ARIT ปี 2554

คู่มือประกันคุณภาพภายใน ปี 2554 <= โปรดอ่านก่อน (หน้า 32)

รายงานผลตรวจ KPI ปี 2554

นโยบาย/ตัวบ่งชี้เฉพาะ (KPI)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ค่าน้ำหนัก (ร้อยละ) ค่าเป้าหมาย หส. ทส. คส. วน.
 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินงาน
2
1.1   กระบวนการพัฒนาแผน 2

4 ข้อ

♣5

♣5

♣5

5

2.  ภารกิจหลักด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 20 หส. ทส. คส. วน.
2.1   ร้อยละของเส้นทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครอบคลุมไปถึงทุกคณะและทุกหน่วยงาน 2

90 %

5

2.2   ระดับประสิทธิภาพของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย 2

5 ประเด็น

5

2.3   ระดับประสิทธิภาพของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับภายนอก 2

5 ประเด็น

5

2.4   ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย 2

4 คะแนน

5

2.5   ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษาด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร และการเงินอุดมศึกษา และระบบฐานข้อมูลภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิต 2

4 ประเด็น

5

2.6   ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการภายในสถาบันอุดมศึกษา 2

4 ประเด็น

♣5

2.7   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 2

4    ข้อ

5

2.8   จำนวนระบบงานสารสนเทศที่มีการปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้นใหม่ 2

4 ระบบ

♣5

2.9   ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ 2

4 ประเด็น

♣5

2.10 ระดับความสำเร็จของความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ 2

4 ประเด็น

5

3. ภารกิจหลักด้านการบริการห้องสมุด 26 หส. ทส. คส. วน.
3.1   งบประมาณ ในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศต่อจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 2

200 บาท

♣2

3.2   เวลาเฉลี่ยในการดำเนินการตั้งแต่รับทรัพยากรสารสนเทศและนำออกให้บริการ 2

10 วัน

♣5

3.3   ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลที่ห้องสมุดพัฒนา 2

4  ข้อ

5

3.4  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการห้องสมุด 2

4 คะแนน

♣5

3.5   ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข 2

85%

♣5

3.6   ปริมาณการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ต่อจำนวนผู้ใช้บริการที่มีสิทธิ์ยืม 2

20 รายการ

3

3.7   ร้อยละของปริมาณการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้น 2

ร้อยละ 2

♣5

3.8   จำนวนการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (One Stop Service) 2

3 ประเด็น

♣5

3.9   จำนวนบริการเชิงรุก (Proactive Service) 2

3 ประเด็น

*

♣5

3.10  จำนวนบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 2

3 ประเด็น

*

♣5

3.11  ค่าใช้จ่ายของการบริการห้องสมุดต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 2

200 บาท

4

3.12  ร้อยละของผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2

ร้อยละ 80

♣5

3.13  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2

4 คะแนน

♣5

4. ภารกิจหลักด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 18 หส. ทส. คส. วน.
4.1   จำนวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ Video On Demand ที่ผลิตได้เสร็จสมบูรณ์ 2

80

ตอน

5

4.2   จำนวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning ที่ผลิตได้เสร็จสมบูรณ์ 2 20 วิชา

5

4.3   จำนวนครั้งของการเข้าใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ Video On Demand 3

8,000 ครั้ง

♣5

4.4   จำนวนครั้งของการเข้าใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning 2

8,000 ครั้ง

5

4.5   จำนวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning ที่นำไปใช้เพื่อการเรียนการสอน 2 10 วิชา

♣5

4.6   ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2

4 คะแนน

♣5

4.7   จำนวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์ 2

80 ตอน

♣5

4.8   จำนวนผู้ใช้บริการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการใช้และผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2

30 คน

♣5

4.9   ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการใช้และผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2

4 คะแนน

4

5. การบริการวิชาการแก่สังคม 4 หส. ทส. คส. วน.
5.1   จำนวนกิจกรรม / โครงการที่ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม / ชุมชน 2

3 กิจกรรม

3

*

*

♣5

5.2   ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม/ชุมชน 2

4 คะแนน

*

*

5

6. การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 2 หส. ทส. คส. วน.
6.1 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 2

3 ประเด็น

*

*

*

4

7. การบริหารและการจัดการ 24 หส. ทส. คส. วน.
7.1   การดำเนินการด้านแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 5 2

3 ข้อ

♣5

7.2  ร้อยละของความสำเร็จของแผนปฏิบัติการประจำปี 5 2

ร้อยละ 90

♣5

7.3 ร้อยละของงบดำเนินการของหน่วยงานต่องบดำเนินการของมหาวิทยาลัย 2

ร้อยละ 2

4

7.4 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 2

ร้อยละ 75

5

7.5 ร้อยละของงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรต่องบดำเนินการของหน่วยงาน 2

ร้อยละ 2

4

7.6 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้

2

4 ข้อ

5

5

5

7.7 การจัดการด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมของของหน่วยงาน

2

2 ข้อ

3

5

2

5

7.8 การบริหารจัดการความเสี่ยง 5 2

3 ข้อ

5

5

5

5

7.9 การพัฒนาสู่องค์กรการเรียนรู้ 5 2

3 ข้อ

5

5

5

5

7.10 ศักยภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 2

4 ข้อ

5

7.11 จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ 2

4 ช่องทาง

5

5

5

5

7.12 ร้อยละของงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ / ระบบงานสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเองและนำไปใช้ประโยชน์หรือมีการเผยแพร่เทียบกับจำนวนบุคลากรตำแหน่งวิชาชีพ 2

ร้อยละ 6

5

5

♣5

8. ด้านเครือข่ายความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 2 หส. ทส. คส. วน.
8.1 การใช้ทรัพยากรร่วมกัน 2

3 ข้อ

4

5

4

5

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 2 หส. ทส. คส. วน.
9.1 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 5 2

3 ข้อ

5

ทุกฝ่ายกำหนดส่ง  วันที่ 31 พฤษภาคม 2555

เสร็จแล้ว   หลักฐานไม่ครบ   ♣  ยังไม่ส่ง

สรุปผลคะแนนประจำปีการศึกษา 2554

♣ ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้

หส. = หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

ทส. = ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

คส. = ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

วน. = ฝ่ายวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา