KPI ปี 2553 สวท.

ตัวบ่งชี้เฉพาะและหน่วยงานรับผิดชอบตัวบ่งชี้ <- เปิดดูก่อนได้

คู่มือประกันคุณภาพภายใน ปี 2553 <- ช่วยเปิดอ่านให้เข้าใจก่อนทำ หากมีปัญหาสงสัย โทร.ถามได้ที่เบอร์ต่อ 6764

แบบฟอร์มการรายงานผลการประเมิน ตามตัวบ่งชี้เฉพาะ <-Download  แบบฟอร์มรายงาน

Improvement Plan ปี 2553 <- คลิกที่นี่

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินงาน
หส. ทส. คส. วน.
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลักด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
หส. ทส. คส. วน.
2.1 ร้อยละของเส้นทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครอบคลุมไปถึงทุกคณะและทุกหน่วยงาน
2.2 ระดับประสิทธิภาพของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย
2.3 ระดับประสิทธิภาพของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับภายนอก
2.4 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย
2.5 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษาด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร และการเงินอุดมศึกษา และระบบฐานข้อมูลภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิต
2.6 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการภายในสถาบันอุดมศึกษา
2.7 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
2.8 จำนวนระบบงานสารสนเทศที่มีการปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้นใหม่
2.9 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
2.10 ระดับความสำเร็จของความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ
องค์ประกอบที่ 3 ภารกิจหลักด้านการบริการห้องสมุด
หส. ทส. คส. วน.
3.1 งบประมาณ ในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศต่อจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
3.2 เวลาเฉลี่ยในการดำเนินการตั้งแต่รับทรัพยากรสารสนเทศและนำออกให้บริการ
3.3 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลที่ห้องสมุดพัฒนา
3.4 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการห้องสมุด
3.5 ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข
3.6 ปริมาณการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ต่อจำนวนผู้ใช้บริการที่มีสิทธิ์ยืม
3.7 ร้อยละของปริมาณการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้น
3.8 จำนวนการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (One Stop Service)
3.9 จำนวนบริการเชิงรุก (Proactive Service)
3.10 จำนวนบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
3.11 ค่าใช้จ่ายของการบริการห้องสมุดต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
3.12 ร้อยละของผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.13 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
องค์ประกอบที่ 4 ภารกิจหลักด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
หส. ทส. คส. วน.
4.1 จำนวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ Video On Demand ที่ผลิตได้เสร็จสมบูรณ์
4.2 จำนวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning ที่ผลิตได้เสร็จสมบูรณ์
4.3 จำนวนครั้งของการเข้าใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ Video On Demand
4.4 จำนวนครั้งของการเข้าใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning
4.5 จำนวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning ที่นำไปใช้เพื่อการเรียนการสอน
4.6 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
4.7 จำนวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์
4.8 จำนวนผู้ใช้บริการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการใช้และผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์
4.9 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการใช้และผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์
องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม
หส. ทส. คส. วน.
5.1 จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม/ชุมชน
5.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม/ชุมชน
 

องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
หส. ทส. คส. วน.
6.1 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
หส. ทส. คส. วน.
7.1 การดำเนินการด้านแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
7.2 ร้อยละของความสำเร็จของแผนปฏิบัติการประจำปี
7.3 ร้อยละของงบดำเนินการของหน่วยงานต่องบดำเนินการของมหาวิทยาลัย
7.4 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
7.5 ร้อยละของงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรต่องบดำเนินการของหน่วยงาน
7.6 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
7.7 การจัดการด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน
7.8 การบริหารจัดการความเสี่ยง
7.9 การพัฒนาสู่องค์กรการเรียนรู้
7.10 ศักยภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
7.11 จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์
7.12 ร้อยละของงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/ระบบงานสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเองและนำไปใช้ประโยชน์หรือมีการเผยแพร่เทียบกับจำนวนบุคลากรตำแหน่งวิชาชีพ
องค์ประกอบที่ 8 ด้านเครือข่ายความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
หส. ทส. คส. วน.
8.1 การใช้ทรัพยากรร่วมกัน
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
หส. ทส. คส. วน.
9.1 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

 

เสร็จแล้ว        ขาดหลักฐาน     หลักฐานไม่ครบ  ♥  ยังไม่ส่ง

หน่วยงานภายในกำหนดส่ง 30 พฤษภาคม 2554

กำหนดตรวจสำนักฯ  วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2554

หส. = หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

ทส. = ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

คส. = ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

วน. = ฝ่ายวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา