ผลการดำเนินงานปี 2554

ปี 2554

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบประมาณแผ่นดิน  งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :

1. โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองสัญญาที่ 1 , สัญญาที่ 2 , สัญญาที่ 3 เป็นเงิน  1,242,766.80 บาท

2. โครงการค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และระบบปฎิบัติการ, บันทึกข้อขออนุมัติ, ประกาศประกวดราคา 3,010,000 บาท

ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

1. ปรับปรุงห้องสมุดกลาง ชั้น 2 ตึกคณะบริหารธุรกิจ จำนวน    13,000,000 บาท

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

1. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-library)

1.1 ครุภัณฑ์

1.1.1 พัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 1,200,000 บาท

1.2 พัฒนบุคลากร    – ไม่มี –

2. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

2.1 ครุภัณฑ์

2.1.1 โครงการพัฒนาระบบเพิ่มความเร็วการใช้งานอินเทอร์เน็ต เครือข่ายสาขาย่อย , บันทึกขออนุมัติ , ประกาศประกวดราคา 2,000,000 บาท

2.1.2 โครงการพัฒนาระบบเก็ตเวย์ของเครือข่ายหลักบันทึกขออนุมัติ, ประกาศประกวดราคา 2,800,000 บาท

2.1.3 โครงการพัฒนาระบบป้องกันไวรัสสำหรับเครื่องลูกข่ายแบบเรียลไทม์ 1,583,600 บาท

2.1.4 โครงการพัฒนาระบบคลังความรู้, บันทึกขออนุมัติ, ประกาศประกวดราคา 2,700,000 บาท

2.2 พัฒนาบุคลากร

2.2.1 ศึกษาต่อ  รวม    1,643,300 บาท

ทุนเดิม    1,443,300   บาท

1.นายสุรเชษฐ์  เรืองประโคน

2.น.ส.นริศรา  นาคเมธี

3.น.ส.ณัฐิตา  ไข่ติยากุล

4.นางวิภา  จักรชัยกุล

5.ผ.ศ.ศิริรัตน์  ชำนาญรบ

6.นายพนา  ดุสิตากร

7.นายมนัส  บุญเทียรทอง

ทุนใหม่ 200,000 บาท

2.2.2 ฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้    1,567,690 บาท

1) หลักสูตรเตรียมสอบรับรองมาตรฐานสากล Microsoft Office 2010 ระหว่างวันที่ 1-9 พฤศจิกายน 2553 จำนวนผู้เข้าอบรม 60 คน ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 140,545.81 บาท

2) หลักสูตรบริหารระบบงานทะเบียนนักศึกษา Register Administration ระหว่างวันที่  10-12 พฤศจิกายน  2553  จำนวนผู้เข้าอบรม 21 คน ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 74,680 บาท

3) หลักสูตรการฝึกอบรมทักษะการสร้างบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง รูปภาพ ระหว่างวันที่  10 – 22 มกราคม 2554 จำนวนผู้เข้าอบรม 59 คน ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 73,001 บาท

4) โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกำหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดเฉพาะของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่  12 – 15 กุมภาพันธ์ 2554 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 51 คน ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  260,040 บาท

5) หลักสูตรการใช้โปรแกรม Microsoft Words 2010 ขั้นสูง สำหรับนักศึกษา ระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2554 จำนวนผู้เข้าอบรม  32 คน ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  53,006 บาท การนำไปใช้ประโยชน์  หลักฐานการเงิน

6) หลักสูตรการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2010 ขั้นสูง สำหรับนักศึกษา ระหว่างวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2554 จำนวนผู้เข้าอบรม  18 คน ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  42,450 บาท

7) หลักสูตรการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเครือข่าย  Network Fundamental ระหว่างวันที่ 14 – 18 มีนาคม 2554 จำนวนผู้เข้าอบรมรม  21 คน ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  58,574 บาท

8)   หลักสูตร LAN Switching and Wireless ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 1 เมษายน 2554 จำนวนผู้เข้าอบรมรม 22 คน ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  57,650 บาท

9) หลักสูตร Advance Adobe Flash Professional CS5  &  Workshop ระหว่างวันที่ 25 – 28 เมษายน 2554 จำนวนผู้เข้าอบรม   14 คน  ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  24,800 บาท

10)  หลักสูตรการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2010 ขั้นสูงสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ระหว่างวันที่ 27 – 29 เมษายน 2554  ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 58,990 บาท จำนวน 57 คน

11) หลักสูตรการใช้โปรแกรม Microsoft Words 2010 ขั้นสูงสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ระหว่างวันที่ 9 – 10  พฤษภาคม  2554  ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 41,436 บาท จำนวน 53 คน

12) อบรมกลุ่มงานผลิตสื่อการเรียนการสอน สตูดิโอ 116,200 บาท

13)  หลักสูตรการโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ Advanced PHP ระหว่างวันที่  30  พฤษภาคม  – 3 มิถุนายน 2554 ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  123,527 บาท จำนวน 24 คน

14) หลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหาร วันที่ 18 สิงหาคม 2554 จำนวน 66 คน ค่าใช้จ่าย 35,073 บาท

15) หลักสูตรการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการวิจัย วันที่ 4 มิถุนายน 2554  ค่าใช้จ่าย 13,210 บาท จำนวน 45 คน
ผลการดำเนินงาน
การนำไปใช้ประโยชน์
หลักฐานทางการเงิน

16) หลักสูตรส่งเสริมการรู้สารสนเทศ วันที่ 7 – 10 มิถุนายน 2554 ค่าใช้จ่าย 15,763 บาท จำนวน 156 คน
ผลการดำเนินงาน
การนำไปใช้ประโยชน์
หลักฐานทางการเงิน

17)  หลักสูตรสัมมนาและศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุด มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 23 -26 กรกฎาคม 2554 ค่าใช้จ่าย 278,163 บาท จำนวน 57 คน

18) หลักสูตร Microsoft Windows 7 Installing and Configuring ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2554 – 26 สิงหาคม 2554 ค่าใช้จ่าย 203,077.50 บาท จำนวน 21 คน

19) หลักสูตรอบรม Core Servlets and JavaServer Pages ระหว่างวันที่   5  – 9 กันยายน 2554 ค่าใช้จ่าย  182,320 บาท จำนวน 20 คน

♦ ผลการดำเนินงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ e-Office และ e-Service

1. ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์

2. ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

3. ระบบภาระงานรายบุคคล มทร.พระนคร

4. ระบบการจองรถ (รอกองกลางตรวจสอบ)

5. ระบบคำนวณค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ กุมภาพันธ์ 2554

7. ระบบปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT) มีนาคม 2554

6. ระบบการลาออนไลน์ พฤษภาคม 2554

8. ระบบ CHE QA Version 3.0 มิถุนายน 2554

9. ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน IQA มิถุนายน 2554

ผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ให้ทั่วถึงและต่อเนื่อง

< ปี 2553