ข่าวกิจกรรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556

Posted Posted in โครงการอบรม

ข่าวกิจกรรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ฉบับที่ 8 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ […]

โครงการอบรมการใช้ระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Posted Posted in โครงการอบรม

สวท. กำหนดจัดอบรมหลักสูตรการใช้ระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันที่ 14 มีนาคม […]