ผลการดำเนินงานปี 2559

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 57,860,900 บาท แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน  45,445,900 บาท  งบประมาณเงินรายได้ 5,620,000 บาท และงบประมาณโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 6,795,000 บาท โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้

หมวดงบลงทุน : ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ดังนี้

 • ครุภัณฑ์อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายย่อย  ได้รับงบประมาณ 370,000 บาท ดำเนินงานสิ้นงบประมาณ 369,150 บาท

หมวดงบรายจ่ายอื่น : ดำเนินโครงการ จำนวน 6 โครงการ ดังนี้

1. โครงการระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ดำเนินการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับให้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 18,595,500 บาท ดำเนินงานสิ้นงบประมาณ 18,595,500 บาท

2. โครงการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศห้องดาต้าเซ็นเตอร์ ดำเนินการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศภายในห้องดาต้าเซ็นเตอร์ ระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558  –  30 กันยายน 2559 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 400,000 บาท ดำเนินงานสิ้นงบประมาณ 380,000 บาท

3. โครงการบำรุงรักษาไฟฟ้าสำรองห้องตาต้าเซ็นเตอร์ ดำเนินการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสำรองห้องดาต้าเซ็นเตอร์ ระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558  – 30 กันยายน 2559 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 200,000 บาท ดำเนินงานสิ้นงบประมาณ 200,000 บาท

4. โครงการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการ ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 1,300,000 บาท ดำเนินงานสิ้นงบประมาณ 1,300,000 บาท

5. โครงการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ดำเนินการบำรุงรักษาระบบ WALAI AutoLib เพื่อใช้ในงานห้องสมุด มทร.พระนคร ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 300,000 บาท  ดำเนินงานสิ้นงบประมาณ 300,000 บาท

6. โครงการบำรุงรักษาระบบ RFID ดำเนินการบำรุงรักษาระบบ RFID เพื่อใช้ในงานห้องสมุด มทร.พระนคร ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 250,000 บาท ดำเนินงานสิ้นงบประมาณ 250,000 บาท

งบประมาณ โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน จำนวน  16  โครงการ ดังนี้

 1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ComTIA A+ ดำเนินการจัดอบรมแบ่งเป็น 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 14 -23 ธันวาคม 2558  และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 – 18 พฤษภาคม 2559 มีผู้เข้าอบรม 164 คน ได้รับงบประมาณ 3,457,200 บาท ดำเนินงานสิ้นงบประมาณ 1,580,986.25 บาท (งบประมาณส่วนที่เหลือนำไปจัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน – เงินเหลือจ่าย)
 2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ComTIA IT Fundamentals การจัดอบรมแบ่งเป็น 8 รุ่น ดำเนินงานระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม 2558  –  25 มิถุนายน 2559 มีผู้เข้าอบรมจำนวน 293 คน ได้รับงบประมาณ 2,647,440 บาท ดำเนินงานสิ้นงบประมาณ 2,159,093 บาท
 3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Building Angular JS Application อบรมระหว่างวันที่  2   – 6  พฤศจิกายน 2558 มีผู้เข้าอบรมจำนวน 25 คน ได้รับงบประมาณ 144,700 บาท ดำเนินงานสิ้นงบประมาณ 142,600 บาท
 4. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร DevExpress Development tool for Web Application อบรมระหว่างวันที่ 5 – 9 ตุลาคม 2559 มีผู้เข้าอบรมจำนวน 21 คน ได้รับงบประมาณ 76,960 บาท ดำเนินงานสิ้นงบประมาณ 71,618.40 บาท
 5. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Mobile Application Development for Android สำหรับนักศึกษา อบรมระหว่างวันที่ 11 – 20 มกราคม 2559 มีผู้เข้าอบรมจำนวน 26 คน ได้รับงบประมาณ 144,700 บาท ดำเนินงานสิ้นงบประมาณ 144,700 บาท
 6. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร e-commerce Website Designs อบรมแบ่งเป็น 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 12 – 16 ตุลาคม 2558 และวันที่ 14 – 18 ธันวาคม 2558 มีผู้เข้าอบรมจำนวน 68 คน ได้รับงบประมาณ 197,400 บาท ดำเนินงานสิ้นงบประมาณ 197,400 บาท
 7. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพบุคคลภายนอก อบรมระหว่างวันที่ 14 , 21,22 และ 28 พฤศจิกายน 2558 มีผู้เข้าอบรม 30 คน ได้รับงบประมาณ 114,000 บาท ดำเนินงานสิ้นงบประมาณ  114,000 บาท
 8. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Cisco Networking Academy NetRiders (โครงการเงินเหลือจ่าย) อบรมแบ่งเป็น 4 รุ่น รุ่นที่  1 ระหว่างวันที่ 20 – 24 มิถุนายน 2559 รุ่นที่ 2 วันที่ 27 มิ.ย. –  1 ก.ค. 2559 รุ่นที่ 3 วันที่ 11 – 15 กรกฎาคม 2559 และรุ่นที่ 4 วันที่ 18 – 22 กรกฎาคม 2559 ผู้เข้าอบรมจำนวน 30 คน        ได้รับงบประมาณ 434,903 บาท ดำเนินงานสิ้นงบประมาณ 434,903 บาท
 9. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Google Application (โครงการเงินเหลือจ่าย) อบรมวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2559 ผู้เข้าอบรมจำนวน 30 คน ได้รับงบประมาณ105,200 บาท ดำเนินงานสิ้นงบประมาณ 105,200 บาท
 10. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร i-Learning design (โครงการเงินเหลือจ่าย) อบรมวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2559 ผู้เข้าอบรมจำนวน 30 คน ได้รับงบประมาณ 80,700 บาท ดำเนินงานสิ้นงบประมาณ 70,200 บาท
 11. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบปฏิบัติการ Linux และ Network administration (โครงการเงินเหลือจ่าย) อบรมวันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2559 ผู้ข้าอบรมจำนวน 30 คน ได้รับงบประมาณ 134,650 บาท ดำเนินงานสิ้นงบประมาณ 134,650 บาท
 12. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Mobile Application Development for Android (โครงการเงินเหลือจ่าย) อบรมวันที่ 25 – 29 กรกฎาคม 2559 ผู้เข้าอบรมจำนวน 30 คน ได้รับงบประมาณ 152,000 บาท ดำเนินงานสิ้นงบประมาณ 151,940 บาท
 13. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (โครงการเงินเหลือจ่าย) อบรมวันที่ 25 – 29 กรกฎาคม 2559 ผู้เข้าอบรมจำนวน 30 คน ได้รับงบประมาณ 133,650 บาท ดำเนินงานสิ้นงบประมาณ 133,650 บาท
 14. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Oracle Database 11g : Administration workshop I (โครงการเงินเหลือจ่าย) อบรมวันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2559             ผู้เข้าอบรมจำนวน 7 คน ได้รับงบประมาณ 311,675 บาท ดำเนินงานสิ้นงบประมาณ 311,675 บาท
 15. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Oracle Database 12c : Introduction to SQL Ed.1.1 (โครงการเงินเหลือจ่าย) อบรมวันที่ 11 – 15 กรกฎาคม 2559 ผู้เข้าอบรมจำนวน 7 คน ได้รับงบประมาณ 305,963 บาท  ดำเนินงานสิ้นงบประมาณ 305,963 บาท
 16. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Internet of Things (IoT)  (โครงการเงินเหลือจ่าย) อบรมวันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2559 ผู้เข้าอบรมจำนวน 19 คน ได้รับงบประมาณ 217,390 บาท ดำเนินงานสิ้นงบประมาณ 214,587.50 บาท