ความสามารถระดับสากล

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาบุคลากรให้ได้รับการรับรองมาตารฐานความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล ประจำปี 2553-2554 จำนวน 6 […]

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดจัดฝึกอบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2553 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักและอาจารย์ที่สอนในสาขาคอมพิวเตอร์ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 […]

โครงการบริการทางวิชาการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Locolize

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการบริการทางวิชาการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Locolize ระดับมัธยมศึกษา สพฐ. เข้าชมรายละเอียดได้ที่ […]