ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการอบรม

ประกาศรายชื่อผู้อบรม Google รุ่นที่ 4-7 เริ่มวันที่ 15 กค.63

จากที่ สวส.เปิดรับสมัครอาจารย์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การใช้งาน Google app สำหรับการสอนออนไลน์ ใน 3 รุ่นนั้น พบว่า มีผู้สนใจต้องการเข้ารับการฝึกอบรมจำนวนมาก สวส. จึงกำหนดเปิดฝึกอบรมเพิ่มเติมอีก 4 รุ่น สำหรับอาจารย์ที่ไม่เคยมีพื้นฐานการสอนออนไลน์มาก่อน  เป็นหลักสูตรเบื้องต้นที่จำเป็น เมื่ออบรมเสร็จแล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานสอนได้  ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 ชม. (ครึ่งวันเช้า)

กำหนดเปิดรับสมัคร   วันอังคารที่   12  พฤษภาคม  2563    ตั้งแต่เวลา  10.00 น.

สถานที่ฝึกอบรม   อาคารเอนกประสงค์ (สีเหลืองทอง)  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4

จำนวนที่เปิดรับ   (100 คน)  ผู้เข้าอบรมห้องละ  25  คน  (4 รุ่น)

รุ่นที่  4    วันพุธที่  15  กรกฎาคม  2563   เวลา 9.00-12.00 น.
รุ่นที่  5    วันศุกร์ที่  17   กรกฎาคม 2563   เวลา 9.00-12.00 น.
รุ่นที่  6   วันอังคารที่  21  กรกฎาคม  2563   เวลา 9.00-12.00 น.
รุ่นที่  7   วันพฤหัสบดีที่  23  กรกฎาคม 2563   เวลา 9.00-12.00 น.

วิทยากร   1. นายนพณรรจ์  เนตรสกูลณี    2. นายปาโมกข์  รัตนตรัยาภิบาล

เอกสารฝึกอบรม

 1. เอกสารฝึกอบรม Gmail
 2. เอกสารฝึกอบรม Google Meet
 3. เอกสารฝึกอบรม Google Classroom

รายชื่อผู้เข้าอบรมจริง

รุ่นที่  4  วันพุธที่  15  กรกฎาคม  2563   เวลา 9.00-12.00 น.

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน/อาชีพ
1 อภิญญา มานะโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
2 วิชชพร เทียบจัตุรัส คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
3 ศิริรัตน์ ชำนาญรบ คณะบริหารธุรกิจ
4 สโรชิน แผ้วพลสง คณะบริหารธุรกิจ
5 พรรณิการ์ มีอ่อน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6 เพ็ชรรัตน์ เวฬุคามกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7 ภัทริกา สูงสมบัติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8 กฤษฎา เหล็กดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9 สุนีย์ สัมมาทัต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10 นิโรจน์ เงินพรหม คณะวิศวกรรมศาสตร์
11 มนัส บุญเทียรทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์
12 พิเชฐ จิรประเสริฐวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
13 สาคร วุฒิพัฒนพันธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
14 ภันรัชสา จารุจินดา คณะศิลปศาสตร์
15 นันทภา ปัญญารัตน์ คณะศิลปศาสตร์
16 พรพิไล เติมสินสวัสดิ์ คณะศิลปศาสตร์
17 เจนตา แก้วลาย คณะศิลปศาสตร์
18 ฉัตรฤดี สุบรรณ ณ อยุธยา คณะศิลปศาสตร์
19 อรจิรา ธรรมไชยางกูร คณะศิลปศาสตร์
20 อรพร พุทธพงษ์ คณะศิลปศาสตร์

 

รุ่นที่  5   วันศุกร์ที่  17  กรกฎาคม  2563   เวลา 9.00-12.00 น.

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน/อาชีพ
1 ขนิษฐา ดีสุบิน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2 ผกามาศ ชูสิทธิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
3 ภควัต เกอะประสิทธิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
4 วรรณภา มโนสืบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
5 เณริศา ชัยศุภมงคลลาภ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
6 ภารวี ศรีกาญจน์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
7 อมรศิริ ดิสสร คณะบริหารธุรกิจ
8 นิลมิต นิลาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์
9 สมทรง สุภาพ คณะศิลปศาสตร์
10 นุชนาฎ สายทอง คณะศิลปศาสตร์
11 มัทธนี ปราโมทย์เมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
12 รุจิวรรณ อันสงคราม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
13 เกียรติพงษ์ ศรีจันทึก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
14 พิมพวรรณ ภักดีสุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
15 นพดล คล้ายวิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
16 สันติ กมลนรากิจ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
17 มธุรส เวียงสีมา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

 

รุ่นที่  6  วันอังคารที่  21  กรกฎาคม  2563   เวลา 9.00-12.00 น.

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน/อาชีพ
1 ภาวนา ชูศิริ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2 พรชัย เตชะธนเศรษฐ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
3 สุชาดา เกตุดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
4 สุปัญญา สิงห์กรณ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
5 กฤตพร ชูเส้ง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
6 วราวุฒิ พุทธให้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7 วิไลลักษณ์ ตางาม คณะศิลปศาสตร์
8 ภัทรมุข พงษธา คณะศิลปศาสตร์
9 ภาวิณี อุ่นวัฒนา คณะศิลปศาสตร์
10 ยุทธภูมิ สุวรรณเวช คณะศิลปศาสตร์
11 รติรัตน์ กุญแจทอง คณะศิลปศาสตร์
12 กวินวุฒิ กลั่นไพฑูรย์ คณะศิลปศาสตร์
13 ฉลอง อภิวงค์ คณะศิลปศาสตร์
14 ชญานนท์ กุณฑลบุตร คณะศิลปศาสตร์
15 ญาณาธร เธียรถาวร คณะศิลปศาสตร์
16 ณัฐกานต์ อิฐรัชฏ์ คณะศิลปศาสตร์
17 นเรศ กันธะวงค์ คณะศิลปศาสตร์
18 นิตินันท์ ศรีสุวรรณ คณะศิลปศาสตร์
19 ประยุทธ เทียมสุข คณะศิลปศาสตร์
20 อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ คณะศิลปศาสตร์
21 สุธีกานต์ มีชำนาญ คณะศิลปศาสตร์

 

รุ่นที่  7   วันพฤหัสบดีที่  23  กรกฎาคม  2563   เวลา 9.00-12.00 น.

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน/อาชีพ
1 บุญธรรม พรเจริญ คณะบริหารธุรกิจ
2 ลาวัณย์ฉวี สุจริตตานนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 สุวรรณา เข็มแดง คณะศิลปศาสตร์
4 พรกนก ศรีงาม คณะศิลปศาสตร์
5 จิรภัทร ตันติทวีกุล คณะศิลปศาสตร์

 

รายละเอียดหลักสูตร
1. การใช้งาน email rmutp

2. การใช้งาน Google classroom

 • การสร้างชั้นเรียน
 • การเชิญนักศึกษาเข้าห้อง
 • การเปลี่ยนชื่อชั้นเรียน
 • การเก็บ/เรียกดูชั้นเรียน และการลบชั้นเรียน
 • การมอบหมายงาน การตรวจงาน การให้คะแนน
 • การเพิ่มสื่อประกอบการสอน

3. การใช้งาน Google meet

 • การสร้างห้องเรียน (แบบสอนสดออนไลน์)
 • การเชิญนักศึกษาเข้าร่วม
 • การเปิดกล้อง การเปิดไมค์ การตั้งค่า
 • การเปิดไฟล์ประกอบการสอน
 • การบันทึกการประชุม การเรียกดูไฟล์

powered by software group ARIT RMUTP