ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการอบรม

ประกาศรายชื่อผู้อบรม Google รุ่นที่ 4-7 เริ่มวันที่ 15 กค.63

จากที่ สวส.เปิดรับสมัครอาจารย์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การใช้งาน Google app สำหรับการสอนออนไลน์ ใน 3 รุ่นนั้น พบว่า มีผู้สนใจต้องการเข้ารับการฝึกอบรมจำนวนมาก สวส. จึงกำหนดเปิดฝึกอบรมเพิ่มเติมอีก 4 รุ่น สำหรับอาจารย์ที่ไม่เคยมีพื้นฐานการสอนออนไลน์มาก่อน  เป็นหลักสูตรเบื้องต้นที่จำเป็น เมื่ออบรมเสร็จแล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานสอนได้  ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 ชม. (ครึ่งวันเช้า)

กำหนดเปิดรับสมัคร   วันอังคารที่   12  พฤษภาคม  2563    ตั้งแต่เวลา  10.00 น.

สถานที่ฝึกอบรม   อาคารเอนกประสงค์ (สีเหลืองทอง)  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4

จำนวนที่เปิดรับ   (100 คน)  ผู้เข้าอบรมห้องละ  25  คน  (4 รุ่น)

รุ่นที่  4    วันพุธที่  15  กรกฎาคม  2563   เวลา 9.00-12.00 น.
รุ่นที่  5    วันศุกร์ที่  17   กรกฎาคม 2563   เวลา 9.00-12.00 น.
รุ่นที่  6   วันอังคารที่  21  กรกฎาคม  2563   เวลา 9.00-12.00 น.
รุ่นที่  7   วันพฤหัสบดีที่  23  กรกฎาคม 2563   เวลา 9.00-12.00 น.

วิทยากร   1. นายนพณรรจ์  เนตรสกูลณี    2. นายปาโมกข์  รัตนตรัยาภิบาล

เอกสารฝึกอบรม

 1. เอกสารฝึกอบรม Gmail
 2. เอกสารฝึกอบรม Google Meet
 3. เอกสารฝึกอบรม Google Classroom

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม (ใหม่)

รุ่นที่  4  วันพุธที่  15  กรกฎาคม  2563   เวลา 9.00-12.00 น.

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน/อาชีพ
1. จิราภัทร โอทอง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
2. ประพาฬภรณ์ ธีรมงคล คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
3. มัลลิกา จงจิตต์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
4. วรธร ป้อมเย็น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
5. อภิญญา มานะโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
6. อภิรัติ โสฬศ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
7. วิชชพร เทียบจัตุรัส คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
8. กรรณิการ์ โต๊ะมีนา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
9. ศิริรัตน์ ชำนาญรบ คณะบริหารธุรกิจ
10. สโรชิน แผ้วพลสง คณะบริหารธุรกิจ
11. อมรศิริ ดิสสร คณะบริหารธุรกิจ
12. ภัทริกา สูงสมบัติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13. สุนีย์ สัมมาทัต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14. กฤษฎา เหล็กดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15. พรรณิการ์ มีอ่อน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16. พิเชฐ จิรประเสริฐวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
17. ชลิดา อุดมรักษาสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์
18. นิโรจน์ เงินพรหม คณะวิศวกรรมศาสตร์
19. มนัส บุญเทียรทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์
20. สัจจะชาญ พรัดมะลิ คณะวิศวกรรมศาสตร์
21. สาคร วุฒิพัฒนพันธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
22. ทรงสิริ วิชิรานนท์ คณะศิลปศาสตร์
23. เจนตา แก้วลาย คณะศิลปศาสตร์
24. อรพร พุทธพงษ์ คณะศิลปศาสตร์
25. มัทธนี ปราโมทย์เมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

 

รุ่นที่  5   วันศุกร์ที่  17  กรกฎาคม  2563   เวลา 9.00-12.00 น.

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน/อาชีพ
1. ผกามาศ ชูสิทธิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2. วรรณภา มโนสืบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
3. ฟิรดาวส์ เบ็ญอาหลี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
4. นันทวัน ชมโฉม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
5. ศันสนีย์ ทิมทอง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
6. อาริสา หาญเขตต์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
7. อินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
8. พรประภา แสงสินเจริญชัย คณะบริหารธุรกิจ
9. วราวุฒิ พุทธให้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10. ณิศรา สุทธิสังข์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11. เพ็ชรรัตน์ เวฬุคามกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12. อภิชฏา ทองรักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
13. นิลมิต นิลาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์
14. มนัส บุญเทียรทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์
15. วริสรา ยงยิ่งประเสริฐ คณะศิลปศาสตร์
16. นุชนาฎ สายทอง คณะศิลปศาสตร์
17. พรกนก ศรีงาม คณะศิลปศาสตร์
18. นันทภา ปัญญารัตน์ คณะศิลปศาสตร์
19. สมทรง สุภาพ คณะศิลปศาสตร์
20. สันติ กมลนรากิจ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
21. เกียรติพงษ์ ศรีจันทึก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
22. นพดล คล้ายวิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
23. ศรัณยู สว่างเมฆ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
24. รุจิวรรณ อันสงคราม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
25. พิมพวรรณ ภักดีสุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

 

รุ่นที่  6  วันอังคารที่  21  กรกฎาคม  2563   เวลา 9.00-12.00 น.

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน/อาชีพ
1. จักราวุธ ภู่เสม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
2. ธนพรรณ บุณยรัตกลิน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
3. กฤตพร ชูเส้ง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
4. สุวดี ประดับ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
5. ศิวกร ตลับนาค คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
6. ภารวี ศรีกาญจน์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
7. ลาวัณย์ฉวี สุจริตตานนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8. วิไลลักษณ์ ตางาม คณะศิลปศาสตร์
9. กวินวุฒิ กลั่นไพฑูรย์ คณะศิลปศาสตร์
10. ภาวิณี อุ่นวัฒนา คณะศิลปศาสตร์
11. ยุทธภูมิ สุวรรณเวช คณะศิลปศาสตร์
12. รติรัตน์ กุญแจทอง คณะศิลปศาสตร์
13. นเรศ กันธะวงค์ คณะศิลปศาสตร์
14. ปทิตตา ผุดผ่อง คณะศิลปศาสตร์
15. ประยุทธ เทียมสุข คณะศิลปศาสตร์
16. พัดยศ เพชรวงษ์ คณะศิลปศาสตร์
17. ฉลอง อภิวงค์ คณะศิลปศาสตร์
18. ชญานนท์ กุณฑลบุตร คณะศิลปศาสตร์
19. ณัฐกานต์ อิฐรัชฏ์ คณะศิลปศาสตร์
20. สุธีกานต์ มีชำนาญ คณะศิลปศาสตร์
21. อรจิรา ธรรมไชยางกูร คณะศิลปศาสตร์
22. อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ คณะศิลปศาสตร์
23. อุบลศรี อุบลสวัสดิ์ คณะศิลปศาสตร์

 

รุ่นที่  7   วันพฤหัสบดีที่  23  กรกฎาคม  2563   เวลา 9.00-12.00 น.

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน/อาชีพ
1. ปรัศนีย์ ทับใบแย้ม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
2. สมสมร พรพรรณพิพัฒน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
3. สุนีย์ สหัสโพธิ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
4. สุมภา เทิดขวัญชัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
5. เณริศา ชัยศุภมงคลลาภ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
6. บุญธรรม พรเจริญ คณะบริหารธุรกิจ
7. ลาวัณย์ฉวี สุจริตตานนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8. ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์
9. พูนศรี วรรณการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
10. นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ คณะวิศวกรรมศาสตร์
11. นิตินันท์ ศรีสุวรรณ คณะศิลปศาสตร์
12. นพมณี ฤทธิกุลสิทธิชัย คณะศิลปศาสตร์
13. จักรชัย ยิ้มงาม คณะศิลปศาสตร์
14. จิรภัทร ตันติทวีกุล คณะศิลปศาสตร์
15. ฉัตรฤดี สุบรรณ ณ อยุธยา คณะศิลปศาสตร์
16. ภัทรมุข พงษธา คณะศิลปศาสตร์
17. ภันรัชสา จารุจินดา คณะศิลปศาสตร์
18. เบ็ญจมาศ สังข์นุช คณะศิลปศาสตร์
19. ใบเฟิร์น วงษ์บัวงาม คณะศิลปศาสตร์
20. ผการัตน์ ใยทอง คณะศิลปศาสตร์
21. พรพิไล เติมสินสวัสดิ์ คณะศิลปศาสตร์
22. สุวรรณา เข็มแดง คณะศิลปศาสตร์
23. สิริพร ป้องกงลาด คณะศิลปศาสตร์
24. ญาณาธร เธียรถาวร คณะศิลปศาสตร์
25. ชานนท์ ตันประวัติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

 

รายละเอียดหลักสูตร
1. การใช้งาน email rmutp

2. การใช้งาน Google classroom

 • การสร้างชั้นเรียน
 • การเชิญนักศึกษาเข้าห้อง
 • การเปลี่ยนชื่อชั้นเรียน
 • การเก็บ/เรียกดูชั้นเรียน และการลบชั้นเรียน
 • การมอบหมายงาน การตรวจงาน การให้คะแนน
 • การเพิ่มสื่อประกอบการสอน

3. การใช้งาน Google meet

 • การสร้างห้องเรียน (แบบสอนสดออนไลน์)
 • การเชิญนักศึกษาเข้าร่วม
 • การเปิดกล้อง การเปิดไมค์ การตั้งค่า
 • การเปิดไฟล์ประกอบการสอน
 • การบันทึกการประชุม การเรียกดูไฟล์

powered by software group ARIT RMUTP