ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งสนันสนุนในการเรียนรู้ ปี 2562

 

*  รายงานความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย  (ภาพรวม) *

 

รายงานความพึงพอใจของนักศึกษา

รายงานภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย

 1. รายงานการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจที่มีต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
 2. รายงานการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจที่มีต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะบริหารธุรกิจ
 3. รายงานการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจที่มีต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะศิลปศาสตร์
 4. รายงานการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจที่มีต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 5. รายงานการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจที่มีต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์
 6. รายงานการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจที่มีต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 7. รายงานการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจที่มีต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
 8. รายงานการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจที่มีต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 9. รายงานการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจที่มีต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนันการเรียนรู้ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

 

รายงานความพึงพอใจของบุคลากร

รายงานภาพรวมความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย

 1. รายงานการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจที่มีต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
 2. รายงานการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจที่มีต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะบริหารธุรกิจ
 3. รายงานการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจที่มีต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะศิลปศาสตร์
 4. รายงานการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจที่มีต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 5. รายงานการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจที่มีต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์
 6. รายงานการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจที่มีต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 7. รายงานการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจที่มีต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 8. รายงานการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจที่มีต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 9. รายงานการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจที่มีต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนันการเรียนรู้ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

 

รวบรวมโดยกลุ่มเครือข่ายฯ จัดทำรายงานโดยกลุ่มวิทยบริการ   ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ คุณเชวงศักดิ์ และคุณกมร