ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการอบรม

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร Mobile Application Development วันที่ 11-20 มค.59

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) เปิดรับอาจารย์และบุคลากร ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Mobile Application Development อบรมระหว่างวันที่ 11 – 20 มกราคม 2559 (8 วัน) ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ ผู้สนใจสมัครเข้าอบรมได้ที่ คุณรัชนี ต่อเงิน โทร.ภายใน 6762 ภายในวันที่ 7 มกราคม 2559

รายชื่อผู้เข้าอบรม
1. นายปุณยธิษณ์ โยธินบุญพิทักษ์
2. น.ส.วิไลวรรณ พุ่มพวง
3. นายอนันต์ทรรศน์ ธุระภารพิสัย
4. อาจารย์อุบลวัลย์  อินทรปัญญา
5. นางภภัสสร  สิงหาธรรม
6. นางวีรวรรณ  จันทนะทรัพย์
7. น.ส.เมธิญาณินฆ์  คำขาว
8. นายวรวุฒิ บุญกล่ำ
9. นายพิเชษฐ์ หอมแสงประดิษฐ
10. น.ส.เพชราภรณ์  เพ็ชรแก้ว
11. นายโยธิน  หนูแดง
12. นายนพณรรจ์  เนตรสกูลณี
13. น.ส.นฤมล  โตเจริญ
14. น.ส.ศฤญญา  แก้วซิม
15. น.ส.มณิสสร ดำน้อย
16. นายสาคร  พรมจันทรา
17. นายกิตติ  แย้มวิชา
18. น.ส.ธิดาทิพย์  เชื้อมั่น
19. น.ส.ปรางหทัย  วงค์เป็ง
20. นายธัญวัฒน์  บุญศรีนุ้ย
21. นายสรศิษฏ์  พุ่มฉัตร
22. นายสุพัฒน์รุ่ง  จรัสพันธุ์
23. นายครรชิต  จิตตานุวัฒน์
24. นายสุรยุทธ  สระแก้ว
25. นายพิศุทธิ์  เมืองใหญ่
วิทยากร
นายปาโมกข์ รัตนตรัยาภิบาล
นายสมโภชน์ กุลธารารมณ์

รายละเอียดหลักสูตร

วันที่ 11 มกราคม 2559

9.00 – 12.00 Introduction Web Technology
HTML5
JavaScript
CSS
AngularJS
Introduction Mobile Application VS Web Application
User Interface
Layout
Technology
Install Code/Text Editor and Plugins
ATOM
Sublime Text
Install Google Chrome
13.00 – 16.00 Install and Preparation
NodeJS
Git
Cordova CLI
Ionic Framework
Android Studio
Ant
Genymotion Simulator
USB Driver

วันที่ 12 มกราคม 2559

9.00 – 12.00 Introduction AngularJS
Module
Expression
Controller
13.00 – 16.00 Introduction AngularJS (2)
ng-model
ng-repeat
filter
Example Basic App

วันที่ 13 มกราคม 2559

9.00 – 12.00 Learn to build an application using Angular.js
Basic
Level 2 Built-in Directives
Forms
Custom Directives
Services
13.00 – 16.00 Introduction Ionic Framework
Overview
CSS Components
JavaScript
Ionicons
HTML5 Input Type
Ionic CLI

วันที่ 14 มกราคม 2559

9.00 – 12.00 Build Mobile App using Ionic Framework
UI (pane-button-icon)
UI (ion-list)
nav
nav (nav-stateParams)
13.00 – 16.00 Build Mobile App using Ionic Framework (2)
Customizing the Splash Screen
Making Modals
Understanding Action Sheets
Using the Grid

วันที่ 15 มกราคม 2559

9.00 – 12.00 Build Mobile App using Ionic Framework (3)
Pull to Refresh
Navigating Ionic’s Headers
Cordova
Adding an App Icon
Customizing the Status Bar
Using the Cordova Camera API
13.00 – 16.00 Ionic and AngularJS
Using Local Storage
Integrating a Backend Service with AngularJS

วันที่ 18 มกราคม 2559

9.00 – 12.00 Ionic Data
Sharing Data Between Views
Resolving Data the Right Way
Exploring Ionic Lists
Global Loading Screen with Interceptors
Build an App with Navigation and Routing
13.00 – 16.00 How to build the real mobile app (1)
e-Calendar change Web App to Mobile App
Design Layout
Select Function

วันที่ 19 มกราคม 2559

9.00 – 12.00 How to build the real mobile app (2)
Create App
Create Calendar Controller
Create Calendar View
13.00 – 16.00 How to build the real mobile app (3)
Coding Calendar Controller
Render Calendar
Next/Previous Month
Load event data from JSON to Calendar Controller

วันที่ 20 มกราคม 2559

9.00 – 12.00 How to build the real mobile app (4)
Create Day Controller
Create Day View
Coding Day Controller
Create Setting Controller
Create Setting View
13.00 – 16.00 How to build the real mobile app (5)
Coding Service for sharing data between controller
Deploy to Device