Update บัตรนักศึกษาใน Study Life ได้แล้ววันนี้!

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนา แอพพลิเคชั่น RMUTP Study Life เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่อาจารย์ และนักศึกษา ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ Log In อาจารย์ (อาจารย์เห็นคนเดียว) (Login ด้วย  user และ password ที่เข้า Internet ) อาจารย์ดูข้อมูลได้ดังนี้ 1. ตารางสอนของอาจารย์ได้ในแต่ละภาคการศึกษา 2. รายชื่อ           Continue Reading →

ประกาศรายชื่อนักศึกษาฝึกอบรมหลักสูตร Mobile Application Development อบรมวันที่ 25-29 กค.2559 พระนครเหนือ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทส (สวส.) กำหนดจัดฝึกอบรมให้แก่นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ มทร.พระนครที่สนใจด้านการพัฒนาโปรแกรมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่บนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ และ I OS ระหว่างวันที่ 25-29 กรกฎาคม 2559  ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ ประกาศรายชื่อนักศึกษาฝึกอบรม น.ส.มัชฌิมา รอดจินดา 2. นายสิทธิ์ศักดิ์ กลีบรัง 3. นายณัฐพล หอมเกตุ 4. นายศุภณัฐ ราชวงศ์ 5. นายวสันต์ จิตต์สมสุข 6. นายธนโชติ ถาวร 7. Continue Reading →

ประกาศรายชื่อนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ อบรม Mobile App.วันที่ 18-22 กค.59 ณ ศูนย์พระนครเหนือ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร Mobile Application Development สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และอาจารย์ ระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ ดังมีรายชื่อผู้เข้าอบรมดังนี้ นักศึกษา 1.นายวุฒิไกร  พันปี 2.นายปวริศ  ไพศาลจิตร 3.นายศิริวรรณ  ตอบงาม 4.นายพรภวิษย์ สารบูรณ์ 5.นางสาวณัชชา ชินนาพันธ์ 6.นางสาวอมรกานต์ ใจดี 7.นายปกรณ์ ศรีสวัสดิ์ 8.นายณัฎฐวุฒิ เหมเชื้อ Continue Reading →

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร Mobile Application Development วันที่ 11-20 มค.59

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) เปิดรับอาจารย์และบุคลากร ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Mobile Application Development อบรมระหว่างวันที่ 11 – 20 มกราคม 2559 (8 วัน) ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ ผู้สนใจสมัครเข้าอบรมได้ที่ คุณรัชนี ต่อเงิน โทร.ภายใน 6762 ภายในวันที่ 7 มกราคม 2559 รายชื่อผู้เข้าอบรม 1. นายปุณยธิษณ์ โยธินบุญพิทักษ์ Continue Reading →