PM กับกระบวนการสร้างคุณค่า

PM คู่มือการปฏิบัติงาน

เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถดำเนินการไปในทิศทางที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพในการให้บริการ สามารถสนองตอบต่อภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  สำนักฯจึงจำเป็นต้องมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อเป็นต้นแบบและรูปแบบแผนการบริหารและการให้บริการที่เหมาะสมกับการดำเนินงาน  ดังนั้น สำนักฯจึงได้จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 12 – 16 สิงหาคม 2552 ในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน จะเน้นกระบวนการการเขียน Work flow ระบบงานของสำนักฯและการเขียนและปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่า (ตัวชี้วัดที่ 18 ก.พ.ร. ปี 2552) ซึ่งผลจากการอบรม ทำให้บุคลากรสามารถเขียนคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละงานออกมาได้  จนนำมาปรับปรุงเป็นกระบวนการทำงานตามระบบ  PM

PM 8 งานวิทยบริการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

PM 12 งานสารสนเทศ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ต่อมา เมื่อ PM เสร็จสมบูรณ์แล้ว จึงได้เชิญหน่วยงานต่างๆมาประชุมรับทราบ เพื่อจะได้ปฏิบัติตามในแนวทางเดียวกัน

หลักฐานการการประชุมทบทวนกระบวนการทำ PM  8 และ PM 12

การประชุมครั้งที่ 1
การประชุมครั้งที่ 2
การประชุมครั้งที่ 3

หลักฐานการนำคู่มือการปฏิบัติงาน (PM) ไปใช้งาน

การประชุมชุมชนนักฏิบัติงานห้องสมุด

การวิเคราะห์เพื่อกำหนดกระบวนการสร้างคุณค่า ปี 2553

การวิเคราะห์เพื่อกำหนดกระบวนการสร้างคุณค่า ปี 2554

การวิเคราะห์เพื่อกำหนดกระบวนการสร้างคุณค่า ปี 2555