ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ อบรม Mobile App.วันที่ 18-22 กค.59 ณ ศูนย์พระนครเหนือ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร Mobile Application Development สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และอาจารย์ ระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ ดังมีรายชื่อผู้เข้าอบรมดังนี้

นักศึกษา
1.นายวุฒิไกร  พันปี
2.นายปวริศ  ไพศาลจิตร
3.นายศิริวรรณ  ตอบงาม
4.นายพรภวิษย์ สารบูรณ์
5.นางสาวณัชชา ชินนาพันธ์
6.นางสาวอมรกานต์ ใจดี
7.นายปกรณ์ ศรีสวัสดิ์
8.นายณัฎฐวุฒิ เหมเชื้อ
9.นายณัชพงศ์ คุ้มแว่น
10.นายปริญญา บญเสริมแท้
11.นายเอกรินทร์ สุวัฒนาวินิจ
12.นายฉัตรชัย ทองศิลป์
13.นางสาวมาริษา แย้มจันทร์
14.นางสาวสุจันทร์ญา  ชุ่มเย็น
15.นางสาวพรพรรณ โตแย้ม
16.นางสาวนภาพร สุวรรณพันธ์
17.นางสาวชนิกานต์ จอมพารา
18.นางสาวจารุวรรณ ธรรมเจริญ
19.นางสาวนริศรา ปรัชญาเดชากุล
20.นายพีรพงษ์ ไกรศรีสุวรรณ
21.นางสาวเบญจมาศ สิงหพานิช
22.นางสาวมลิวัลย์ ดุกหลิ่ม
23.นายจิรายุส ลออพงศ์พฤกษ์

อาจารย์
24.นายวณพันธ์  วัยวุฒิ  คณะวิศวกรรมศาสตร์
25.น.ส.ศุภฉัตร  ศิริเธียร  คณะบริหารธุรกิจ

รายละเอียดหลักสูตร ดังนี้

วันที่ 18 กรกฎาคม 2559
8.30 – 12.00 §  Install Code/Text Editor and Plugins
o   ATOM
o   Sublime Text
§  Install Google Chrome
§  Introduction AngularJS
o   Module
o   Expression
o   Controller
13.00 – 16.30 §  Install and Preparation
o   NodeJS
o   Git
o   Cordova CLI
o   Ionic Framework
o   Android Studio
o   Ant
o   Genymotion Simulator
o   USB Driver
§  Introduction AngularJS (2)
o   ng-model
o   ng-repeat
o   filter
o   Example Basic App
วันที่ 19 กรกฎาคม 2559
8.30 – 12.00 §  Learn to build an application using Angular.js
o   Basic
o   Level 2 Built-in Directives
o   Forms
o   Custom Directives
o   Services
§  Introduction Ionic Framework
o   Overview
o   CSS Components
o   JavaScript
o   Ionicons
o   HTML5 Input Type
o   Ionic CLI
13.00 – 16.30 §  Build Mobile App using Ionic Framework
o   UI (pane-button-icon)
o   UI (ion-list)
o   Nav
o   nav (nav-stateParams)
§  Build Mobile App using Ionic Framework (2)
o   Customizing the Splash Screen
o   Making Modals
o   Understanding Action Sheets
o   Using the Grid
วันที่ 20 กรกฎาคม 2559
8.30 – 12.00 §  Build Mobile App using Ionic Framework (3)
o   Pull to Refresh
o   Navigating Ionic’s Headers
§  Cordova
o   Adding an App Icon
o   Customizing the Status Bar
o   Using the Cordova Camera API
13.00 – 16.30 §  Ionic and AngularJS
o   Using Local Storage
o   Integrating a Backend Service with AngularJS
§  การตั้งค่า Path ให้กับ Android SDK
วันที่ 21 กรกฎาคม 2559
8.30 – 12.00 §  Ionic Data
o   Sharing Data Between Views
o   Resolving Data the Right Way
§  Exploring Ionic Lists
§  Global Loading Screen with Interceptors
§  Build an App with Navigation and Routing
13.00 – 16.30 §  How to build the real mobile app (1)
o   e-Calendar change Web App to Mobile App
o   Design Layout
o   Select Function
§  How to build the real mobile app (2)
o   BMI Calculation
o   BMI Index Calculation with pictures
วันที่ 22 กรกฎาคม 2559
8.30 – 12.00 §  How to build the real mobile app (3)
o   Create App
o   Create Calendar Controller
o   Create Calendar View
o   Coding Calendar Controller
o   Render Calendar
o   Next/Previous Month
o   Load event data from JSON to Calendar Controller
13.00 – 16.30 §  How to build the real mobile app (4)
o   Create search
o   Create search list
o   Create map
o   Create phonebook
o   Create phonebook with picture