รับสมัครนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ฝึกอบรมหลักสูตร Bootstrap รุ่นที่ 1 วันที่ 13 กค.61 และรุ่นที่ 2 วันที่ 20 กค.61

สวส.กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร Bootstrap (เป็น Open source ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก) ในการสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน ทำให้การพัฒนา application ทำได้ง่าย รวดเร็ว เหมาะสำหรับนำไปใช้ในการพัฒนา web app ที่เป็น responsive  พัฒนาครั้งเดียวแสดงผลได้ทั้งบน  desktop  และบน Mobile ได้อย่างเหมาะสมและสวยงาม เป็นการเพิ่มทักษะการพัฒนา application ให้แก่ผู้เข้าอบรมให้นำไปใช้งานจริง อนึ่ง ผู้เรียนควรมีพื้นฐาน html และ CSS  บ้างเพื่อจะได้เรียนรู้ได้เร็วขึ้น Continue Reading →

รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตร Google Site รุ่น 1-2 วันที่ 2 พค. 61 และ 23 พค.61 ศูนย์เทเวศร์ (เต็มแล้วค่ะ)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร Google Site สำหรับสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อให้อาจารย์นำไปใช้ในการสร้างเว็ปไซต์การเรียนการสอน หรือสร้างเว็ปไซต์โปรไฟล์ของอาจารย์ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย สะดวก ไม่มีค่าใช้จ่าย บุคลากรทุกคนของมหาวิทยาลัยสามารถสร้างเว็ปไซต์ของตนเองได้ เพื่อเตรียมพร้อมการเป็น Digital University สวส. ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร Google Site กำหนดอบรมวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ พื้นที่การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์ ชั้น 3  จำนวน 52 คน  Continue Reading →

หลักสูตรทบทวน Google for Education ประจำสัปดาห์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดจัดอบรมหลักสูตรทบทวน Google for Education เพื่อเป็นการทบทวนให้แก่ผู้ที่ได้เข้าอบรมไปแล้ว และ เปิดโอกาสให้สำหรับผู้ที่พลาดการอบรมครั้งที่แล้ว โดยจะอบรมสัปดาห์ละ 1 วัน วันละ 1 เรื่อง ในเวลา  1 ชั่วโมง 30 นาที  เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2560 – 10 พฤศจิกายน 2560 ผู้สนใจสามารถเลือกเรียนได้ตามวันและเวลาที่สะดวก  สมัครเข้าอบรมได้ที่  แบบฟอร์มสมัครเข้าอบรม Continue Reading →

รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตร Google for Education สำหรับบุคลากรทุกระดับ ปี 2560

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมอบหมายให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)จัดฝึกอบรมหลักสูตร Google for Education เพื่อให้อาจารย์ นำ Google ไปใช้เป็นเครื่องมือช่วยการเรียนการสอนให้ทันสมัย  ทำให้นักศึกษาตื่นเต้นเร้าใจกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ในชีวิตประจำวัน สอดคล้องกับการเป็น Digital University โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม จำนวน 390 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร, อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ผลการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้  จำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น  436  คน จำแนกเป็นสายวิชาการ  204 คน  สายสนับสนุน 232 คน Continue Reading →

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม Internet of Things วันที่ 9-11 สค.2559 ณ ห้อง 9803 คณะวิศวกรรมศาสตร์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดฝึกอบรมหลักสูตร Internet of Things สำหรับอาจารย์ ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2559 ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 9803 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังมีรายชื่อผู้เข้าอบรมดังนี้  อาจารย์ท่านใดสนใจเข้าร่วมฝึกอบรม แจ้งรายชื่อได้ที่ คุณรัชนี ต่อเงิน โทร. 6762 ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1.นายศิริชัย  สาระมนัส 2.น.ส.ณัฐติยา Continue Reading →

ประกาศรายชื่อนักศึกษาฝึกอบรมหลักสูตร Mobile Application Development อบรมวันที่ 25-29 กค.2559 พระนครเหนือ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทส (สวส.) กำหนดจัดฝึกอบรมให้แก่นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ มทร.พระนครที่สนใจด้านการพัฒนาโปรแกรมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่บนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ และ I OS ระหว่างวันที่ 25-29 กรกฎาคม 2559  ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ ประกาศรายชื่อนักศึกษาฝึกอบรม น.ส.มัชฌิมา รอดจินดา 2. นายสิทธิ์ศักดิ์ กลีบรัง 3. นายณัฐพล หอมเกตุ 4. นายศุภณัฐ ราชวงศ์ 5. นายวสันต์ จิตต์สมสุข 6. นายธนโชติ ถาวร 7. Continue Reading →

ประกาศรายชื่อนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ อบรม Mobile App.วันที่ 18-22 กค.59 ณ ศูนย์พระนครเหนือ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร Mobile Application Development สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และอาจารย์ ระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ ดังมีรายชื่อผู้เข้าอบรมดังนี้ นักศึกษา 1.นายวุฒิไกร  พันปี 2.นายปวริศ  ไพศาลจิตร 3.นายศิริวรรณ  ตอบงาม 4.นายพรภวิษย์ สารบูรณ์ 5.นางสาวณัชชา ชินนาพันธ์ 6.นางสาวอมรกานต์ ใจดี 7.นายปกรณ์ ศรีสวัสดิ์ 8.นายณัฎฐวุฒิ เหมเชื้อ Continue Reading →

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร Instructor Training : Oracle Database 12C และ 11C

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) กำหนดฝึกอบรมหลักสูตร Instructor Training : Oracle Database 12C : Introduction to SQL Ed1.1  สำหรับอาจารย์ ระหว่างวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2559  และ หลักสูตร Instructor training : Oracle Database 11g : Administration workshop I ระหว่างวันที่ 1-5 Continue Reading →

ประกาศรายชื่อบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร Google Application วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2559 ศูนย์พระนครเหนือ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร Google Application ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย จำนวน 30 คน ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2559 (3 วัน) ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ  ดังมีรายชื่อผู้เข้าอบรม  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1. นางสาวอังสนา  อนุชานันท์ คณะบริหารธุรกิจ 2. อาจารย์ศุภฉัตร  ศิริเธียร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3. อาจารย์วณพันธุ์  วัยวุฒิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ Continue Reading →

ประกาศวันเวลาสอบ compTIA A+ 801-802 เป็นวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป

จะดำเนินการสอบ นักศึกษาที่ยังไม่ได้สอบ ในวันที่  16  พฤษภาคม  2559  เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ได้สอบ และสอบไม่ครบ  คณะบริหารธุรกิจ    คณะครุศาสตร์ฯ   คณะวิศว57   คณะวิศว56 ระเบียบปฎิบัติในการสอบ CompTIA A+ 801-802 1. ให้นักศึกษานำบัตรประจำตัวประชาชน  และ บัตรนักศึกษามาด้วย ชื่อภาษาอังกฤษ ต้องตรงกัน 2. ห้าม  submit  Continue Reading →

ประกาศรายชื่อนักศึกษาและประชาชนเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร e-Commerce รุ่น 2 วันที่ 14-18 ธค.58

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท.) กำหนดจัดฝึกอบรมโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  โครงการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล หลักสูตร e-Commerce Website Designs  เนื้อหาการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดทำเว็ปไซต์ e-Commerce ด้วยโปรแกรม เทพช้อป, เวริดสเพลส, การขายสินค้าบน Ebay, การภาษีศุลกากรเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกสินค้า และการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ  โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาทั้งภายในและภายนอก  ระหว่างวันที่  14 – 18  ธันวาคม 2558  ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพณิชยการพระนคร อาคารมงคลอาภา ชั้น 2  นักศึกษาท่านใดสนใจสมัครเรียนได้ที่ Continue Reading →

ตารางสอบ โครงการ CompTIA A+ ปี งปม. 2558 และตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา

สถานที่สอบ   ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง เทเวศร์  ตึกสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 โครงการ AEC ปี 2558 ตารางเรียน และตารางสอบ CompTIA A+ วิทยากร รุ่น 1 เรียนวันที 15 – 24 ธค.57 นศ. คณะ วันสอบ ศูนย์เทเวศร์ (สอบ 24 ผ่าน 17 Continue Reading →