แนวทางการจัดทำข้อสอบออนไลน์ โดยใช้ Google Forms , Microsoft Forms และ LMS

ความสามารถและข้อจำกัดของเครื่องมือ

ตารางเปรียบเทียบความสามารถและข้อจำกัดของเครื่องมือ Google Form , Microsoft Form และ LMS

ปัจจัยที่ทำให้การสอบออนไลน์รัดกุมขึ้น Google Form Microsoft Form E-learning RMUTP (LMS)
กำหนดวัน เวลา ในการสอบออนไลน์ (เริ่มต้น - จบ)
คำถามแบบหลายตัวเลือก (Multi choice)
คำถามเชิงอธิบายแบบสั้น
คำถามเชิงอธิบายแบบยาว
ระบบสุ่มคำถาม
สลับลำดับคำถาม
สลับลำดับคำตอบตัวเลือก (สุ่ม)
แนบรูปภาพลงในคำถาม
ตัวเลือกบังคับให้ทำแต่ละข้อ
คำตอบรูปแบบสัญลักษณ์คณิตศาสตร์
กำหนดคะแนนในแต่ละข้อคำถาม
กำหนดเฉลยคำตอบอัตโนมัติ (ปรนัย)
รองรับหน้าจอโทรศัพท์มือถือ

ข้อจำกัดต่างๆ ของข้อสอบออนไลน์

  1. ไม่สามารถป้องกันการเปิดหนังสือ การค้นหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ตได้หรือจับกลุ่มรวมตัว ในการสอบได้
  2. ไม่สามารถป้องกันการลอกข้อสอบ หรือให้ผู้อื่นมาสอบแทนได้
  3. ควรใช้วิธีการสอบแบบ Take Home Exam หรือการสอบสัมภาษณ์ผ่านทางวิดีโอคอล
  4. หากจำเป็นต้องใช้การสอบแบบออนไลน์ สามารถทำให้การสอบออนไลน์แบบปกติมีการรัดกุมในการสอบมากขึ้น

 

การตั้งค่าข้อสอบออนไลน์ให้รัดกุมด้วย Google Classroom

 

การตั้งค่าข้อสอบออนไลน์ให้รัดกุมด้วย Google Forms

 

การตั้งค่าข้อสอบออนไลน์ให้รัดกุมด้วย Microsoft Teams

 

การตั้งค่าข้อสอบออนไลน์ให้รัดกุมด้วย Microsoft Forms

 

การตั้งค่าข้อสอบออนไลน์ให้รัดกุมด้วย
e-Learning RMUTP