แจ้งรายชื่อผู้เข้าสอบและกำหนดการสอบ IT Certificate

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการสอบ IT Certificate ให้แก่อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

บริการซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ Microsoft Volume Licensing

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้บริการ Software ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานไว้บริการนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร […]

รายชื่อผู้เข้าสอบวัดความรู้ด้าน ICT คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดที่ 1.3.1.3 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร […]

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดความรู้ด้าน ICT คณะบริหารธุรกิจ

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดที่ 1.3.1.3 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร […]

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดความรู้ด้าน ICT คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดที่ 1.3.1.3 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร […]

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้มีสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางด้านดิจิทัลดีเด่น ประจำปี 2562

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวโหลดในสมัครได้ที่นี่

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจต่อสภาวะแวดล้อมต่อการเรียนรู้ มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2561

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจต่อสภาวะแวดล้อมต่อการเรียนรู้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รายงานผลสำรวจความพึงพอใจต่อสภาวะแวดล้อมต่อการเรียนรู้ คณะบริหารธุรกิจ รายงานผลสำรวจความพึงพอใจต่อสภาวะแวดล้อมต่อการเรียนรู้ […]

การคัดเลือกผู้มีสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางด้านดิจิทัลดีเด่น ประจำปี 2561

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวโหลดในสมัครได้ที่นี่

รายงานผลการอบรมหลักสูตร Digital Transformation for Digital University วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ศูนย์เทเวศร์

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, โครงการอบรม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) ได้รับมอบหมายให้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริหารเพื่อการเป็น Digital University […]

รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตร Google Site รุ่น 1-2 วันที่ 2 พค. 61 และ 23 พค.61 ศูนย์เทเวศร์

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, โครงการอบรม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร Google Site […]