ผลการดำเนินงานปี 2552

ปี 2552

1. โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านการบริหารและการบริการงานวิทยบริการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2. โครงการอบรมหลักสูตร Microsoft .NET Framework Application Development Foundation
3. โครงการอบรมหลักสูตร Microsoft .NET Programming Web Application using ASP .NET
4. โครงการอบรมหลักสูตร Microsoft .NET Programming Data Access using ADO .NET
5. โครงการอบรมหลักสูตร Microsoft .NET Distributed Application Integrating XML Web Services and Distributed Application
6. โครงการอบรมหลักสูตร Beginning Oracle Database Administration
7. โครงการอบรมหลักสูตร Oracle Backup and Recovery

1. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ “Walai AutoLIB”
2. โครงการอบรมปฎิบัติการจัดทำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
3. โครงการอบรมปฎิบัติการระบบสารสนเทศหน่วยงานเพื่องานประกันคุณภาพ (FIS)

  • รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ปีการศึกษา 2552

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอซีทีให้ทั่วถึงและต่อเนื่อง

1. ปรัปปรุงกล้องวงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง พร้อมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทเวศร์ 85 เครื่อง
3. พัฒนาอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ก) ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม/สัมมนา ด้าน ICT จำนวน 45 เรื่อง


1.อบรมโครงการฝึกอบรมวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์ (เรื่องระบบฐานข้อมูลงานวิจัย)
2.อบรมหลักสูตรนักบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง นักบริหารสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ(นบช.) รุ่นที่ 1
3.อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ (นบก.) รุ่นที่ 13
4.อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 3
5.อบรมหลักสูตร Microsoft .NET Distributed Application Integrating XML Web Service and Distributed Application
6.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง
7.อบรมหลักสูตร Data Transform using SQL 2005 Replication and Integration Services
8.อบรมหลักสูตร Microsoft.NET Programming Data Access using ADO.NET
9.อบรมหลักสูตร Oracle Database Backup & Recovery
10.อบรมหลักสูตร Beginning Oracle Database Administration
11.อบรมหลักสูตร นักบริหารระดับกลางขอ ก.พ. สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 9
12.อบรมโครงการปฏิบัติการระบบสารสนเทศหน่วยงานเพื่องานประกันคุณภาพ (FIS)
13.อบรมหลักสูตร Microsoft .NET Programming Web Application using ASP.NET
14.อบรมการทบทวนกระบวนการดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม (Digital Collection)
15.อบรมหลักสูตร Microsoft .NET Framework Application Development Foundation
16.อบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) ประจำปีการศึกษา 2551
17.อบรมโครงการนิทรรศการการจัดการความรู้ 7 มทร. “RMUT KM”
18.อบรม เรื่อง เทคนิคการนำ Competency มาใช้ในองค์กร
19.อบรมการโอนข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ Extraction,Transfomation,Load (ETL)
20.อบรมเรื่อง เทคนิคการนำ Competency มาใช้ในองค์การ
21.การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาระบบมาตราฐานข้อมูลอุดมศึกษา
22.อบรมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติ “Walai AutoLIB”
23.อบรมโครงการปฏิบัติการจัดทำบทเรียนอิเลคทรอนิกส์
24.อบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จำนวน 7 ฐาน ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ปี 2552
25.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร
26.อบรมหลักสูตรการพัฒนาเครือข่ายนักสารสนเทศอุดมศึกษา
27.สัมมนา”NETDAY2009 หัวข้อเครือข่ายยุคใหม่กับการสร้าง Virtualization และ Cloud Computing”
28.สัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับระบบ Microsoft Dynamics AX ให้สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่าและชาญฉลาด
29.ร่วมสัมมนากับ บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซื
30.สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
31.เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาการศึกษาไทย
32.สัมมนา “Symantec Government Symposimu 2009″
33.สัมมนา “เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำหรับปี 2552″
34.สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การกำหนดเป้าหมายแผนระยะสั้นและระยะปานกลางตามยุทธศาสตร์ และการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART)
35.สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การโอนถ่ายข้อมูลใน FIS กับโปรแกรม CHE”
36.ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา 3G Applications Series 3 เรื่อง Tele-education and Mobile Education
37.สัมมนา 3 G Applications Series 3 เรื่อง Tele-education and Mobile Education
38.สัมมนา Adobe Education Solution Seminar 2009 ลิขสิทธิ์ซอฟแวร์สำหรับมหาวิทยาลัย
39.ประชุมสัมมนาหัวข้อเรื่อง eContent Management การจัดการทรัพยากรห้องสมุดสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพ
40.สัมมนาหัวข้อ Business Intelligence และ University Web Portal
41.สัมมนาความร่วมมือกล่มผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ “Walai AutoLIB
42.สัมมนาเพื่อพัฒนางานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
43.ร่วมงานเปิดตัว “การใช้งานเครือข่าย UniNet 10 Gbps เพื่อการศึกษาวิจัย”
44.สัมมนา Business Intelligence Forum 2009
45.การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 20

ข)  จัดฝึกอบรมด้าน ICT ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย จำนวน 10  เรื่อง


1.อบรมหลักสูตร Microsoft.NET Framework Application Development Foundation
2.อบรมหลักสูตร Microsoft.NET Programming Web Application using ASP.NET
3.อบรมหลักสูตร Microsoft.NET Programming Data Access using ADO.NET
4.อบรมหลักสูตร Microsoft.NET Distributed Application Integrating XML Web Services and Distributed Application
5.อบรมหลักสูตร Begining Oracle Database Administration
6.อบรมหลักสูตร Oracle Database Backup & Revovery
7.อบรมและดูงานด้านการบริหารและการบริการงานวิทยบริการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8.โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ “Walai AutoLIB”
9.โครงการอบรมปฎิบัติการจัดทำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
10.โครงการอบรมปฎิบัติการระบบสารสนเทศหน่วยงานเพื่องานประกันคุณภาพ (FIS)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการเรียนการสอน

1.ปรับปรุงเว็ปไซต์ศึกษาต่อ
2.พัฒนาศูนย์สารสนเทศของมหาวิทยาลัย
3.จัดทำเว็บ Portal ความร่วมมือเหมือน (e-Collaboration) ระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัยภายนอก

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้มีความมั่นคงและปลอดภัยสูง

1. พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับ Email Gateway
2. Upgrade Firmware อุปกรณ์ Firewall
3. Upgrade signature database ระบบตรวจสอบอีเมล์เพื่อป้องกันอีเมล์ประเภท spam, virus, phishing ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. Upgrade protocol knowledge ระบบควบคุมการจราจรและจำกัดการเข้าใช้งานเครือข่าย
5. พัฒนาระบบสำร้องข้อมูลเพื่อสำรองข้อมูล log การจราจรทางคอมพิวเตอร์ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบ e-office และ e -Service อย่างบูรณาการให้ครอบคลุมและปลอดภัย มีการพัฒนาระบบ e-office และ e-Service

1. ระบบติดตาม กพร.
2. ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ
3. ระบบศิษย์เก่า
4. ระบบนักศึกษาปัจจุบัน
5. ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ
6. ระบบประเมินความสามารถทางตำแหน่ง
7. ระบบประเมินผลการฝึกอบรมออนไลน์

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยไปสู่ e-Knowledge

1. ระบบวีดีโอสื่อการสอน
2. ปรัปปรุงประสิทธิภาพระบบ e-Book

< ปี 2551 |  ปี 2553 >

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.