ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการอบรม

รายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ โปรแกรม Matlab รุ่นที่ 2 วันที่ 10 กพ.64

เนื่องด้วยสถานการณ์ Covid-19 มหาวิทยาลัยประกาศปิดอาคารเรียนต่อถึงวันที่  15  กุมภาพันธ์ 2564 สวส.จึงจำเป็นต้องจัดฝึกอบรมออนไลน์ การใช้งานโปรแกรม Matlab รุ่นที่ 2 ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น. ด้วยโปรแกรม Google Meet  ผู้สมัครเข้าอบรมจะได้รับ email แจ้งรหัสการเข้าห้องเรียนในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 หรือเมื่อผู้สมัครครบเต็มจำนวน

วันที่ฝึกอบรม    :    วันพุธที่  10  กุมภาพันธ์  2564
เวลา                  :    9.00 – 12.00 น.
สถานที่             :     Google Meet 
จำนวนที่รับ       :    50 คน
กลุ่มเป้าหมาย  :     อาจารย์ และบุคลากรที่สนใจ 
เปิดรับสมัคร     :     ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 8  กุมภาพันธ์  2564  หรือเมื่อเต็มจำนวน

รายละเอียดหลักสูตร

09:00 – 9:30 น.          Get Started quickly with MATLAB
9:30 – 10:30 น.           Analysis and Visualization with Vectors, Matrices
10:30 – 10:40 น.         พัก
10:40 – 11:15 น.           Dealing with MATLAB table data
11:15 – 11:50 น.           Organizing/Analysing Data
11:50 – 12:00 น.          ตอบคำถาม

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
1 นาย นิคม ดิษฐคลึ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2 นางสาว ผกามาศ ชูสิทธิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
3 นางสาว อัมภาภรณ์ พีรวณิชกุล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
4 นาง กรรณิการ์ ม่วงชู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 นาย กิติยศ ตั้งสัจจวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6 นาย ขจรศักดิ์ บำรุงสินมั่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7 นางสาว ชวนี สุภิรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8 นาย ชัชวาล ศรีภักดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9 นาย ชาญวิทย์ ปราบพยัคฆ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10 นาง ณิศรา สุทธิสังข์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11 นางสาว นฤดี สมิทธ์ปรีชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12 นาง พรรณิการ์ มีอ่อน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13 นาง พิชญา พุกผาสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14 นางสาว เฟื่องลัดดา โสภา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15 นาย มาโนช หลักฐานดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16 นาย วรินธร บุญยะโรจน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17 นางสาว สุขจิตร ตั้งเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18 นางสาว สุนิสา สายอุปราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19 นาง สุนีย์ สัมมาทัต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20 นาย กร พวงนาค คณะวิศวกรรมศาสตร์
21 นาย กฤษณ์ อภิญญาวิศิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
22 นาย เกรียงไกร เหลืองอำพล คณะวิศวกรรมศาสตร์
23 นาย ดิษฐชัย ทัศนุรักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
24 นาย นิลมิต นิลาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์
25 นางสาว ประภาพร พลอยยอด คณะวิศวกรรมศาสตร์
26 นาย วิปัศย์ ปุยสำลี คณะวิศวกรรมศาสตร์
27 นาย เวทรินทร์ ธัญสิประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์
28 นางสาว อภิชฏา ทองรักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
29 นาย อิทธิพล เนคมานุรักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
30 นาย นิสิต คำพิกุล คณะศิลปศาสตร์

 

ประเมินผลการฝึกอบรม

 

เตรียมตัวก่อนการฝึกอบรม

    1. ลงทะเบียน Mathwork เพื่อใช้งานโปรแกรม Mathwork  เพื่อสร้าง account (สำหรับผู้ใช้ใหม่)
  1. เตรียมรับ รหัสเข้าห้องเรียน ที่จะส่งให้ทาง email (เมื่อผู้สมัครครบเต็มจำนวน)