ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการอบรม

รายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ โปรแกรม Matlab รุ่นที่ 1 วันที่ 12 มค.64

เนื่องด้วยสถานการณ์ Covid-19 สวส.กำหนดจัดฝึกอบรมออนไลน์ การใช้งานโปรแกรม Matlab ในวันอังคารที่ 12 มกราคม 2546 เวลา 9.00 – 12.00 น. ด้วยโปรแกรม WebEx  ผู้สมัครเข้าอบรมจะได้รับ email แจ้งรหัสการเข้าห้องเรียนในวันฝึกอบรม

วันที่ฝึกอบรม    :    วันอังคารที่  12  มกราคม  2564
เวลา                  :    8.45 – 12.00 น.
สถานที่             :     Webex  (Online)
จำนวนที่รับ       :    70 คน
กลุ่มเป้าหมาย  :     อาจารย์ และบุคลากรที่สนใจ 
เปิดรับสมัคร     :     ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่  11 มกราคม  2564  หรือเมื่อเต็มจำนวน

รายละเอียดหลักสูตร

9:00 – 9:30       Accelerate E-Learning Online with MATLAB
9.30 – 10.00    Get Started quickly with MATLAB
10:00 – 10:30   Analysis and Visualization with Vectors, Matrices
10:30 – 10:45   Break
10:45 – 11:15    Dealing with MATLAB table data
11:15 – 11:45    Organizing/Analyzing Data
11:45 – 12:00   Q&A

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
1 นาย กมลภพ มีแป้น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2 นางสาว ขนิษฐา ดีสุบิน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
3 นาย นิธิพัฒน์ อิ๋วสกุล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
4 นางสาว ผกามาศ ชูสิทธิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
5 นาง รุ่งอรุณ พรเจริญ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
6 นาย อนุชา ไชยชาญ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
7 นางสาว สรรษนีย์ เต็มเปี่ยม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
8 นาย ปิยพันธ์ สุวรรณเวช คณะบริหารธุรกิจ
9 นาย พีรณัฎฐ์ ยาทิพย์ คณะบริหารธุรกิจ
10 นางสาว วันสิริ ประเสริฐทรัพย์ คณะบริหารธุรกิจ
11 นาง กรรณิการ์ ม่วงชู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12 นางสาว ชวนี สุภิรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13 นาย ชาญวิทย์ ปราบพยัคฆ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14 นาง ณิศรา สุทธิสังข์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15 นางสาว ดวงฤทัย นิคมรัฐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16 นาย ธนพงศ์ สารีอินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17 นาง พรรณิการ์ มีอ่อน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18 นางสาว เพ็ญนภา สุวรรณบำรุง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19 นาง ภภัสสร สิงหธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20 นางสาว ภัทริกา สูงสมบัติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 นาย มาโนช หลักฐานดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
22 นางสาว ยุพาพิน อติกานต์กุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
23 นางสาว ลาวัณย์ฉวี สุจริตตานนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
24 นาง ศรีวิไล พวกน้อย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25 นาง สุนีย์ สัมมาทัต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
26 นาง กมลทิพย์ วัฒกีกำธร คณะวิศวกรรมศาสตร์
27 นาย เกรียงไกร เหลืองอำพล คณะวิศวกรรมศาสตร์
28 นางสาว จันทิมา ริ้วลายเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร์
29 นาย นิลมิต นิลาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์
30 นาง บุรัสกร อยู่สุข คณะวิศวกรรมศาสตร์
31 นางสาว ประภาพร พลอยยอด คณะวิศวกรรมศาสตร์
32 นางสาว พรพิศ ศิริมา คณะวิศวกรรมศาสตร์
33 นาย ยุทธนา สรวลสรรค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
34 นาย วีระยุทธ คุณรัตนสิริ คณะวิศวกรรมศาสตร์
35 นาย เวทรินทร์ ธัญสิประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์
36 นางสาว สะคราญ สิชฌรังษี คณะวิศวกรรมศาสตร์
37 นาย สุวิทย์ แพงกันยา คณะวิศวกรรมศาสตร์
38 นาย ภูสิต รัตนกานตะดิลก คณะศิลปศาสตร์
39 นาย จิระเดช สายสุโชค สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์
40 นาย สมชาย ดอกไม้เงิน สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์

 

ประเมินผลการฝึกอบรม

 

เตรียมตัวก่อนการฝึกอบรม

  1. Download Webex (เพื่อใช้เปิดดูการสอนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม WebEx)
  2. เตรียมรับ รหัสเข้าห้องเรียน ที่จะส่งให้ทาง email (เมื่อผู้สมัครครบเต็มจำนวน)
  3. ลงทะเบียนในระบบ Mathworks ที่ https://www.mathworks.com/login เพื่อสร้าง account (สำหรับผู้ใช้ใหม่)

รายละเอียดเพิ่มเติมการลงทะเบียน Mathwork เพื่อใช้งานโปรแกรม Mathwork