ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการอบรม

ตารางสอบ โครงการ CompTIA A+ ปี งปม. 2558 และตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา

สถานที่สอบ   ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง เทเวศร์  ตึกสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2

โครงการ AEC ปี 2558
ตารางเรียน และตารางสอบ CompTIA A+
วิทยากร
รุ่น 1 เรียนวันที 15 – 24 ธค.57 นศ. คณะ วันสอบ
ศูนย์เทเวศร์
(สอบ 24 ผ่าน 17 = 71%)
อ.สนั่น ปาโมกข์ 30 คณะบริหารธุรกิจ
รายชื่อนักศึกษา
25-26 ธค.57
ศูนย์พณิชยการ
(สอบ 23 ผ่าน 17 = 73.91%)
โยธิน สมโภชน์ 35 คณะบริหารธุรกิจ
รายชื่อนักศึกษา
9-10 มค.58
ศูนย์พระนครเหนือ 1
(สอบ 27 ผ่าน 27 = 100%)
อ.ปริญญา นพณรรจ์ 27 คณะวิศว/วิทยา
รายชื่อนักศึกษา
5-6 มค.58
ศูนย์พระนครเหนือ 2
(สอบ 23 ผ่าน 23 = 100%)
อ.นพพล อ. นิลมิต 24 คณะวิทยาศาสตร์
รายชื่อนักศึกษา
7-8 มค.58
 (สอบ 97 ผ่าน 84
= 86.59%)
116
รุ่น 2 เรียนวันที 18 – 27 พค.58 นศ. คณะ วันสอบ
ศูนย์เทเวศร์
(สอบ 28 ผ่าน 24 =85.71%)
อ.นพพล ปาโมกข์ 34 คณะบริหารธุรกิจ
รายชื่อนักศึกษา  รุ่น 55
26 พค,13  มิย.58
ศูนย์พณิชยการ 1
(สอบ 26 ผ่าน 25 =96.15%)
โยธิน สมโภชน์ 37 คณะบริหารธุรกิจ
รายชื่อนักศึกษา  รุ่น 55
 8-9 มิย.58
ศูนย์พณิชยการ 2
(สอบ 23 ผ่าน 21 =91.30%)
เชาวลิต  เชวงศักดิ์ 26 คณะบริหารธุรกิจ สมทบ
รายชื่อนักศึกษา  รุ่น 55
 5-6 มิย.58
ศูนย์พระนครเหนือ 1
(สอบ 27 ผ่าน 27 =100%)
อ.ปริญญา นพณรรจ์ 27 คณะวิศวกรรมศาสตร์
รายชื่อนักศึกษา รุ่น 55
1-2 มิย.58
ศูนย์พระนครเหนือ 2
(สอบ 23 ผ่าน 23 =100%)
อ.ภัทรพร อ. นิลมิต 26 คณะวิศวกรรมศาสตร์
รายชื่อนักศึกษา รุ่น 56
3-4 มิย.58
 (สอบ 127 ผ่าน 120 =94.48%) 150
รุ่น 3 เรียน วันที 1 – 10 มิย.58 นศ. คณะ วันสอบ
ศูนย์พระนครเหนือ 1
(สอบ 16 ผ่าน 16=100%)
โยธิน สมโภชน์ 19 คณะวิศวกรรมศาสตร์
รายชื่อนักศึกษา รุ่น 56
11-12 มิย.58
 ศูนย์พระนครเหนือ 2
(สอบ 20 ผ่าน 20=100%)
เชาวลิต  ปาโมกข์ 21  อาจารย์+บุคลากร* 15-16 มิย.58
 (สอบ 37 ผ่าน 37 =100%)  40
 (รวมสอบ 260 ผ่าน 240 =92.30%)  รวม 3 รุ่น 322
ตารางเรียน และตารางสอบ หลักสูตร Adobe Certified Associate
ห้องสื่อสาร/ห้อง self วิทยากรนอก วันเรียน จำนวน คณะที่เข้าเรียน วันสอบ
รุ่น 1 ปทม.1 CS5
(สอบ 14 ผ่าน 13 = 93%)
2 คน 15-18-22 ธค.57 30 คณะสื่อสาร รุ่น 55
รายชื่อนักศึกษา
22 ธค.57
รุ่น 2 ปทม.2 CS5
(สอบ 23 ผ่าน 21 = 91%)
2 คน 18-22 พค.58 27 คณะสื่อสาร รุ่น 55
รายชื่อนักศึกษา
22 พค.58
รุ่น 3 ปอผ.1 CS5
(สอบ 14 ผ่าน 4 = 28.5%)
2 คน 1-5 มิย.58 24 คณะสถาปัตย์ รุ่น 55
รายชื่อนักศึกษา
5 มิย.58
รุ่น 3 ปอผ.2 CS5
(สอบ 15 ผ่าน 3 = 20.0%)
2 คน 1-5 มิย.58 26 คณะสถาปัตย์ รุ่น 55
รายชื่อนักศึกษา
5 มิย.58
รุ่น 4 CS6
(สอบ 39 ผ่าน 23 = 59%)
2 คน 23-27 กพ. 58 40 อาจารย์+บุคลากร
รายชื่อผู้เข้าอบรม 
27 กพ.58
รวมสอบ 105 ผ่าน 64 = 60.95% รวม 147
ตารางเรียน และตารางสอบ Digital literacy certificate
ห้องอบรม เทเวศร์ วิทยากรนอก วันเรียน จำนวน ผู้เข้า-บุคลากร วันสอบ
รุ่น 1
(สอบ 25 ผ่าน 2 = 8%)
2 คน 10-12 พย.57 25 รายชื่อผู้เข้า 10-12 พย.57
รุ่น 2
(สอบ 29 ผ่าน 15 = 52%)
2 คน 26-28 พย.57 30 รายชื่อผู้เข้า 26-28 พย.57
รวม
(สอบ 54 ผ่าน 17 = 31.48%)
 รวม  55

*บุคลากร-อาจารย์ท่านใด สนใจเข้าอบรมในหลักสูตรสำหรับบุคลากร สามารถติดต่อส่งรายชื่อผ่านหัวหน้าหน่วยงานไปยังสำนักวิทยบริการฯ ได้ที่โทรศัพท์ 02 282 9009 ต่อ 6762