ประกาศรายชื่อนักศึกษาฝึกอบรมหลักสูตร Mobile Application Development อบรมวันที่ 25-29 กค.2559 พระนครเหนือ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทส (สวส.) กำหนดจัดฝึกอบรมให้แก่นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ มทร.พระนครที่สนใจด้านการพัฒนาโปรแกรมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่บนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ และ I OS ระหว่างวันที่ 25-29 กรกฎาคม 2559  ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ ประกาศรายชื่อนักศึกษาฝึกอบรม น.ส.มัชฌิมา รอดจินดา 2. นายสิทธิ์ศักดิ์ กลีบรัง 3. นายณัฐพล หอมเกตุ 4. นายศุภณัฐ ราชวงศ์ 5. นายวสันต์ จิตต์สมสุข 6. นายธนโชติ ถาวร 7. Continue Reading →

Microsoft Windows Server 2008 Active Directory

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท) กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมสอบรับรองมาตรฐานไมโครซอฟต์ ระหว่างวันที่ 19 เมษายน – 21 พฤษภาคม 2553 จำนวน 4 หลักสูตร  ผู้เข้าอบรมต้องเป็นอาจารย์ที่สอนในสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรละ 8 คน ขอให้คณะแจ้งรายชื่อไปยัง สวท. ภายในวันที่ 7 เมษายน 2553 มีรายละเอียดหลักสูตรดังนี้ 1. Managing and Maintain Microsoft Windows Server 2008 Continue Reading →