รับสมัครนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ฝึกอบรมหลักสูตร Bootstrap รุ่นที่ 1 วันที่ 13 กค.61 และรุ่นที่ 2 วันที่ 20 กค.61

สวส.กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร Bootstrap (เป็น Open source ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก) ในการสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน ทำให้การพัฒนา application ทำได้ง่าย รวดเร็ว เหมาะสำหรับนำไปใช้ในการพัฒนา web app ที่เป็น responsive  พัฒนาครั้งเดียวแสดงผลได้ทั้งบน  desktop  และบน Mobile ได้อย่างเหมาะสมและสวยงาม เป็นการเพิ่มทักษะการพัฒนา application ให้แก่ผู้เข้าอบรมให้นำไปใช้งานจริง อนึ่ง ผู้เรียนควรมีพื้นฐาน html และ CSS  บ้างเพื่อจะได้เรียนรู้ได้เร็วขึ้น Continue Reading →

ประกาศรายชื่อนักศึกษาฝึกอบรมหลักสูตร Mobile Application Development อบรมวันที่ 25-29 กค.2559 พระนครเหนือ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทส (สวส.) กำหนดจัดฝึกอบรมให้แก่นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ มทร.พระนครที่สนใจด้านการพัฒนาโปรแกรมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่บนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ และ I OS ระหว่างวันที่ 25-29 กรกฎาคม 2559  ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ ประกาศรายชื่อนักศึกษาฝึกอบรม น.ส.มัชฌิมา รอดจินดา 2. นายสิทธิ์ศักดิ์ กลีบรัง 3. นายณัฐพล หอมเกตุ 4. นายศุภณัฐ ราชวงศ์ 5. นายวสันต์ จิตต์สมสุข 6. นายธนโชติ ถาวร 7. Continue Reading →

Microsoft Windows Server 2008 Active Directory

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท) กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมสอบรับรองมาตรฐานไมโครซอฟต์ ระหว่างวันที่ 19 เมษายน – 21 พฤษภาคม 2553 จำนวน 4 หลักสูตร  ผู้เข้าอบรมต้องเป็นอาจารย์ที่สอนในสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรละ 8 คน ขอให้คณะแจ้งรายชื่อไปยัง สวท. ภายในวันที่ 7 เมษายน 2553 มีรายละเอียดหลักสูตรดังนี้ 1. Managing and Maintain Microsoft Windows Server 2008 Continue Reading →