กพร. ปี 2553

รายงานผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองฯ  ปี 2553

รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 14 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษาด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร และการเงินอุดมศึกษา และระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ข้อมูลผลการดำเนินงาน : เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบข้อมูลที่สำคัญ ซึ่งมีความถูกต้อง ทันสมัย ตรงตามรูปแบบมาตรฐานกลาง ที่จะพัฒนาระบบสารสนทศและการสื่อสารฐานข้อมูลอุดมศึกษาด้านต่างๆ ให้เป็นเอกภาพ รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติราชการ และตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ได้กำหนดตัวชี้วัดเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้

 คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ:

ตัวชี้วัดที่ 14.1: ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา  ด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตรและการเงินอุดมศึกษา และระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตดำเนินการได้ 7 ประเด็น
ตัวชี้วัดที่ 14.2: ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการภายในสถาบันอุดมศึกษา  ดำเนินการได้ 5 ประเด็น

  

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน

 

ตัวชี้วัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด  

น้ำหนัก  

(ร้อยละ)  

ผลการดำเนินงาน  

ปี 2553 

ค่าคะแนนที่ได้ 

  

ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก               

ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษาด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร และการเงินอุดมศึกษา และระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

  

14.1 = 7 ประเด็น 

14.2 = 5 ประเด็น 

5 

0.1500

  

ตัวชี้วัดที่ 14.1  ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา ด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร และการเงินอุดมศึกษา และระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ:

ประเด็นที่ 1  สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร ผู้สำเร็จการศึกษา การเงินอุดมศึกษา ตามรูปแบบมาตรฐานกลางที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด

ประเด็นที่ 2 สถาบันอุดมศึกษามีระบบการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ของข้อมูล ให้เป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานกลางที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด

ประเด็นที่ 3 สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งข้อมูลรายบุคคล นักศึกษา บุคลากร หลักสูตร ผู้สำเร็จการศึกษา และการเงินอุดมศึกษา รวมทั้งรายชื่อเว็บไซต์ที่เผยแพร่รายงานข้อมูลดังกล่าวข้างต้น พร้อมรายชื่อคณะทำงานผู้รับผิดชอบจัดทำข้อมูล ช่องทางการติดต่อสื่อสาร (ตามประเด็นที่ 1) ให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถูกต้องตามรูปแบบมาตรฐานกลาง ครบถ้วนและมีความสมบูรณ์ทุกรายการข้อมูล ภายในเวลาที่กำหนด

ประเด็นที่ 4 สถาบันอุดมศึกษามีการนำข้อมูลและสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษาประกอบกับข้อมูลและสารสนเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษา ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ โดยเสนอผ่านระบบเครือข่ายร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อให้ประชาชนและสาธารณะ สามารถสืบค้นและรับทราบได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

 

ประเด็นที่ 5 สถาบันอุดมศึกษามีการวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลที่จัดเก็บและนำส่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวต้องสอดคล้องและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติราชการของผู้ใช้ข้อมูลระดับต่างๆ ได้แก่ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน

 

ประเด็นที่ 6 สถาบันอุดมศึกษาจัดทำรายงานการศึกษา / การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก จากข้อมูลที่จัดเก็บและนำส่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน / การบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษา

 

ประเด็นทึ่ 7 สถาบันอุดมศึกษามีการนำผลของการศึกษา ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์เสนอต่อผู้บริหารหรือคณะกรรมการที่มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายหรือตัดสินใจเชิงนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา

  

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :         
1.  ความร่วมมือจากหน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูลด้านนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตร
   
2.  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โดยทำหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน 
1. การปรับเกณฑ์การให้คะแนนที่มีความเข้มข้นขึ้น ทำให้ต้องมีการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มในบางรายการข้อมูล
     
2. การเพิ่มรายการข้อมูลที่ไม่มีการจัดเก็บในระบบมาก่อนทำให้ต้องมีการเพิ่มรายการข้อมูลและปรับโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูล
 
 

ตัวชี้วัดที่ 14.2 >